Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

Введення

У сучасному динамічному  світі менеджери витрачають від

50 до 90 відсотків свого робочого часу на комунікації, процеси, пов’язані з опрацюванням інформації.  Діловодство  впорядко- вує  роботу  з  документами,   носіями  інформації  на підприємстві, забезпечуючи економію ресурсів управлінської ланки.

Тому діловодство  має вивчатися студентами  з самого по- чатку навчання  у вищих навчальних  закладах.

Метою курсу діловодства  є вивчення  норм і положень  си- стеми документаційного забезпечення управління в ко- мерційному банку, Державних стандартів на системи доку- ментації, теорії і практики документування й організації доку- ментів у діловодстві.

У результаті  вивчення  курсу студент повинен знати:

Š   правила   оформлення  і  складання  документів   у  ко-

мерційному  банку;

Š   етапи організації  документів  у діловодстві  (організація

документообігу,  реєстрація,  контроль  виконання і ком- плекс робіт з підготовки документів до їх подальшого зберігання  і використання);

Š   правила складання номенклатури справ.

Навчальний посібник має допомогти студентам:

Š   самостійно  заповнювати і  складати  довідково-інфор-

маційні, розпорядницькі й організаційні документи;

Š   оформляти документи  для  їх подальшого  зберігання  і

використання;

Š   складати  номенклатури справ  для  відділів,  що займа-

ються  плановою,  економічною  і фінансовою діяльністю.

У навчальному посібнику  розкриті  питання  створення, опрацювання,  подальшого  зберігання  документів  у банківських установах. У додатку наведені зразки заповнення і форми основних документів, які використовуються у банківській  діяльності.