Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

3.7. розпорядження

Розпорядження — це акт керування посадової особи, дер- жавного органу, організації,  установи,  підприємства,  виданий в межах їх компетенції  і має обов’язкову  юридичну  чинність стосовно громадян  і підпорядкованих організацій,  яким адре- соване розпорядження.

Розпорядження є підзаконними актами і підрозділяються на дві групи:

Š   розпорядження загального порядку — тривалої  дії;

Š   розпорядження окремого характеру  — стосуються  кон-

кретного вузького питання.

Видаються  Президентом України, Кабінетом Міністрів, виконкомами рад народних депутатів і керівниками підприємств та їхніх заступників для вирішення оперативних завдань.

 

План семінарських занять

1.  Загальне  поняття  і види  організаційно-розпорядниць- ких документів.

2.  Статут на підприємстві.

3.  Положення та інструкції.

4.  Правила.

5.  Накази і розпорядження.

Рекомендована література: 7, 13, 19, 20, 23, 25, 26, 31.

Термінологічний словник

Витяг   —  це  частина  оригіналу   документа,  яка  оформ- ляється для вирішення питань, пов’язаних з виробничою діяльністю  підприємства.

Інструкція — це правовий  акт, яким визначаються прави- ла, що регулюють організаційні, науково-технічні, техно- логічні, фінансові  й інші спеціальні  аспекти  діяльності  уста- нов, підприємств і організацій,  посадових осіб і громадян.

Положення — це правовий акт, що визначає порядок ство- рення, права, обов’язки й організацію  роботи підприємств,  ор- ганізацій,  установ,  фірм,  їхніх структурних підрозділів,  а та- кож  підпорядкованих їм  підприємств,   організацій,   установ, фірм.

Правила — це службові документи організаційного харак- теру, в яких викладаються норми або вимоги, що регламенту- ють певний порядок яких-небудь дій, поведінки.

Наказ — це правовий  акт, який видається  керівником підприємства на правах єдиноначальності й у межах своєї ком- петенції  для  вирішення основних  і оперативних завдань,  що стоять перед даним підприємством.

Розпорядження — це акт керування посадової особи, дер- жавного органу, організації, установи, підприємства, видане в межах їхньої компетенції і має обов’язкову юридичну чинність

стосовно громадян  і підпорядкованих організацій,  яким адре- соване розпорядження.

Вказівка — це розпорядницький документ, який  створю- ють на підприємствах, переважно  з питань  інформаційно-ме- тодичного  характеру,  а також  для  організації  виконання на- казів, інструкцій  та інших актів органів управління.

Статут — це юридичний  акт, яким  оформляється ство- рення підприємства, організації, установи, фірми, визна- чається  його структура,  функції,  правовий  статус, взаємини з іншими підприємствами, організаціями, установами,  фірмами або фізичними особами.

Запитання для самоперевірки

1.   Яке значення  для підприємства мають організаційно-розпо- рядницькі документи?

2.   Які функції виконує статут на підприємстві?

3. У  чому  полягає  відмінність   між  положенням  та інструкцією?

4.   У чому полягає відмінність між інструкцією і правилом?

5.   На яких принципах  видаються  накази?

6.   З якою метою створюються  виписки  з наказу?

7.   У чому полягають  особливості  кожної з частин вказівки?

8.   Ким і з якою метою створюються  розпорядження?

Теми рефератів

1. Роль   організаційно-розпорядницьких  документів   на підприємстві.

2.   Особливості статуту банківської  установи.

3.   Типові правила на підприємстві.

4.   Особливості оперативного  керування кредитною установою.

Завдання для практичної роботи

На основі зразка посадової інструкції, наведеної у додатках до даного посібника, складіть посадову інструкцію студента.

 

Тести для перевірки знань

1.   Статут є:

а) секретним  документом;

б) не секретним  документом;

в) документом, що містить комерційну  таємницю.

2.  Правовий  акт,      що       визначає         організацію    роботи підприємства, це:

а) положення; б) інструкція; в) вказівка;

г) розпорядження.

3.  Мінімальна           кількість         інструкції       одного            типу    на підприємстві має складати:

а) 1; б) 2; в) 3;

г) власний варіант.

4.   Розпорядження окремого характеру:

а) мають тривалу дію;

б) стосуються конкретного вузького питання;

в) стосуються широкого спектра питань.

5.   Виписка  з наказу є:

а) копією частини документа;

б) дублікатом частини документа;

в) оригіналом  частини документа.

6.   Наказ про преміювання є:

а) нормативним;

б) по особовому складу;

в) з питань основної діяльності.