Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

6.2. характеристика

Характеристика є документом, у якому в офіційній  формі виражається громадська думка про співробітника як члена ко- лективу  і який  складається на його вимогу або у відповідь  на письмовий  запит іншої установи.

 

Основні реквізити  характеристики:

Š   назва виду документа;

Š   заголовок (П.І.П. особи, на ім’я якої видається  характе-

ристика;  рік або повна дата народження;  посада; якщо необхідно — місце проживання);

Š   текст, що містить такі відомості:

— трудова діяльність  співробітника (скільки часу працює в організації, на якій посаді);

— ставлення  до службових  обов’язків і трудової дис- ципліни (вказуються найбільш значимі досягнення, за- охочення і покарання);

— моральні якості (риси характеру, ставлення  до інших членів колективу);

— висновки;

— призначення характеристики (за необхідності);

Š   дата складання;

Š   підпис керівника  організації  (за  необхідності  — інших

відповідальних осіб);

Š   печатка.

Характеристика оформляється на стандартному  аркуші паперу в двох екземплярах: перший видається  на вимогу, дру- гий (копія) — підшивається в особову справу.