Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

4.5. накладна

Накладна — це обліковий документ, що надає право на одержання,  відправлення вантажів  або матеріальних ціннос- тей.

У накладній  мають бути такі реквізити:

Š   назва  виду  документа:  вгорі  посередині   прописними

буквами

(НАКЛАДНА №

Š   підстава видачі накладної;

від

(дата));

Š         кому видана  (назва  установи  або ПІП  приватної  осо-

би);

Š   від кого (назва  установи  або штамп установи, її адреса,

телефон, розрахунковий рахунок);

Š   позначення  кожної   графи:   назва   предметів,   сорт,

розмір, одиниця виміру, номенклатурний номер, кількість  (на  вимогу,  видано  по факту),  вартість  оди- ниці товару, сума вартості;

Š   підпис керівника  установи і бухгалтера;

Š   дата;

Š   ПІП особи, яка видала накладну;

Š   ПІП особи, яка отримала накладну;

Š   печатка або штамп установи.

План семінарського заняття

1.  Види актів.

2.  Депозитний договір.

3.  Кредитний договір.

4.  Оформлення і складання розписки.

5.  Робота з накладними.

Рекомендована література: 7, 13, 19, 20, 23, 25, 26, 30, 31.

Термінологічний словник

Акти  — це документи, що складаються спеціально виділе- ними посадовими  особами (членами комісій), які признача- ються наказом керівника  і підтверджують встановлені комісією факти, пов’язані з діяльністю  підприємства.

Договір — це документ,  у якому  зафіксована угода між сторонами про взаємодію і який оформлений відповідним способом.

Накладна — це обліковий документ,  що надає  право  на одержання,  відправлення вантажів  або матеріальних ціннос- тей.

Доручення — це документ, який видається  підприємством (або приватною особою) другій особі для подання в інше підприємство (або третій особі), у якому визначаються повно- важення  другої особи під час здійснення зазначених  у доку- менті юридичних дій, наприклад, одержання грошей або ма- теріальних  цінностей.

Розписка — це документ, у якому підтверджуються дії, що вже відбулися, — передача й одержання документів, товарів, грошей.

Запитання для самоперевірки

1.   Особливості структурних частин акта.

2.   Правове  регулювання кредитних  відносин.

3.  Порядок  укладання договору про розрахунково-касове об- слуговування.

4.   Складання розписки.

Теми рефератів

1.   Типовий  зміст основних видів актів на підприємстві.

2.  Складання договору про розрахунково-касове обслугову- вання.

3.   Складання депозитного  договору.

4.   Складання кредитного договору.

 

Завдання для практичної роботи

Складіть  розписку  про  одержання  стипендії  з використанням усіх реквізитів,  наведених у пункті 4.4 посібника.

Тести для перевірки знань

1.   Акт набирає чинності:

а) у день його складання;

б) із дня його затвердження керівником  підприємства;

в) з 1 числа місяця наступного за місяцем складення акта.

2.   Доручення можуть  виготовлятися на бланках формату:

а) А4; б) А5; в) А6;

г) А4 і А5;

д) А5 і А6.

3.   Розписка складається в:

а) 1 екземплярі; б) 2 екземплярах; в) 3 екземплярах;

г) свій варіант            .

4.   Фінансово\%облікові документи датуються:

а) числовим  способом;

б) словесно-числовим способом;

в) словесним  способом.