Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

Тема 3. органІзацІйно\% розпорядницькІ документи 3.1. статут

Статут — це юридичний  акт, яким оформляється створен- ня підприємства,  організації, фірми, визначається їхня струк- тура, функції, правовий  статус, взаємовідносини з іншими підприємствами, фірмами,  організаціями або фізичними осо- бами.

Статут  належить  до організаційних документів  (див.  До- даток 6).

Статут після затвердження уповноваженими органами на- правляється на реєстрацію  у відповідні державні органи, де підприємству видається  свідоцтво про реєстрацію із зазначен- ням реєстраційного номера юридичної адреси.

Тільки  після  реєстрації  підприємство має  право  почати свою діяльність.

Статути  бувають типові (розробляються для однотипних підприємств) та індивідуальні (створюються на основі типової конкретизації).

Для чіткого викладу  змісту статуту і кращого сприйняття тексту його поділяють  на розділи  (статті),  підпункти,  пункти, які нумеруються  арабськими  цифрами.

Реквізити статуту:

Š   назва  товариства  (може  поєднуватися з назвою  виду

документа);

Š   назва виду документа (статуту);

Š   гриф затвердження;

Š   відмітка про реєстрацію;

Š   місце складання і рік.

Всі викладені  вище реквізити,  як правило, оформляються на окремому аркуші — титульній  сторінці. На наступних арку- шах оформляється текст статуту, який може мати такі розділи:

Š   загальні положення;

Š   мета і предмет діяльності;

Š   фонди товариства;

Š   зовнішньоекономічна діяльність;

Š   права й обов’язки засновника;

Š   порядок  розподілу  прибутку  і відшкодування збитків

товариства;

Š   майно товариства;

Š   форс-мажор;

Š   зміна наказу;

Š   органи управління товариства;

Š   реорганізація і ліквідація  товариства;

Š   надання статуту чинності, зміни і доповнення до стату-

ту.

Мета створення і діяльності підприємства,  зазначені в ста- туті, не повинні суперечити діючим законам України та іншим державним  нормативно-правовим актам. Статути  оформля- ються на аркушах форматом  А4 друкованим способом.

Всі аркуші зшивають, прошнуровують і скріплюють  пе- чатками.

Статут  не належить  до секретних  документів  і не містить секретної інформації. Його повинні надавати на вимогу ревізійних  комісій  державним  контролюючим органам, пред- ставникам  судових і слідчих органів, податковій  інспекції, партнерам  по бізнесу. Статути  є основою для розробки  поло- жень, правил та інших документів, які створюються на підприємствах.