Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

Запитання для самоперевірки

1.   Які  інформаційні технології  застосовуються для  автомати- зації діловодства?

2.   Які переваги  дає застосування інформаційних технологій  у діловодстві?

3.   Які вимоги висуваються до сучасних інформаційних систем, що автоматизують діловодство?

4.   Проведіть  порівняльний аналіз сучасних інформаційних си- стем у діловодстві.