Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

Тема 4. облІково\%фІнансовІ І господарсько\%договІрнІ документи 4.1. акт

Акти — це документи,  що складаються спеціально  виділе- ними посадовими  особами (членами комісій), які признача- ються наказом керівника  і підтверджують встановлені комісією факти, пов’язані з діяльністю  підприємства.

У залежності  від призначення акти бувають різного змісту:

Š   при зміні працівників, які є матеріально-відповідальни-

ми особами, складаються акти прийому-передачі справ;

Š   при перевірці  діяльності  підприємства або його струк-

турного підрозділу  — акти за результатами обстеження або ревізії;

Š   складаються акти при списанні непридатного інвентаря

або устаткування;

Š   акти   про   випробування  нових   виробів,   акти   про

виділення  до знищення  документів і т.д.

Акт  оформляється на  загальному   бланку  і  містить  на- ступні реквізити:

Š   гриф затвердження;

Š   найменування виду документа (АКТ);

Š   дата;

Š   порядковий номер акта;

Š   місце складання;

Š   індекс документа;

Š   заголовок  до тексту;

Š   текст;

Š   відмітка про наявність  додатка (якщо  є додаток);

Š   підписи голови і членів комісії.

 

Текст акта складається з двох частин — вступної і конста- туючої.

У вступній  частині вказується підстава для складання ак- та  –номер   і  дата  наказу,  на  підставі  якого  була  створена комісія,   і  перелічуються  складачі   акта  —  присутні   члени комісії із зазначенням їхніх посад, а також інші особи, що були присутніми  при роботі комісії, але не є її членами.

У констатуючій  частині викладаються мета складання ак- та та зміст проведеної комісією роботи, а також встановлені факти і висновки.

Кількість  екземплярів акта визначається кількістю зацікавлених сторін, тобто оформляється стільки екземплярів, скільки чоловік виявили бажання його одержати. При цьому в акті вказується, кому переданий кожний екземпляр. Акт підписується всіма особами, які брали участь у його складанні. При оформленні підписів членів комісії їхні посади не вказу- ються. Акт набирає сили з дня його затвердження керівником підприємства.