Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

АнотацІя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

В.Н. Боровський, В.П.  Прадун, Р.В. Друзін

ДІЛОВОДСТВО В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

КИЇВ—2006

 

УДК 005.912.336.71(075.8) ББК 65.050.2я73+65.262.1я73

Б 83

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист  №14/18.2-672 від 30.03.2005 р.)

Рецензенти:

В.О. Безпалов — доктор економічних  наук, професор;

А.Ф.  Бурдюгов — начальник ГУ НБУ в АРК,  заслужений еко- номіст України;

А.М. Мороз — доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

Ю.М. Новіков — доктор  економічних  наук, професор,  академік

Кримської Академії наук.

Боровський В.Н., Прадун  В.П., Друзін  Р.В.

Б 83      Діловодство  в  банківських установах:  Навч.  посібник  /За заг. ред. к.е.н., проф. Боровського В.Н. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. —  224 с.

ISBN  966\%364\%316\%1

У цьому посібнику  розкрито  питання  інформації  та документо- обігу на підприємстві. Дана характеристика основним документам та розглянуто процеси створення і зберігання документів у банківських інституціях.

Призначений для студентів економічних та управлінських спеціальностей, фахівців  банківської  справи.

ISBN 966-364-316-1 © Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В., 2006

© Центр навчальної  літератури, 2006