Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

4.3. доручення

Доручення — це документ,  що видається  підприємством (або приватною особою) другій особі для подання в інше підприємство (або третій особі), у якому визначаються повно- важення  другої особи під час здійснення зазначених  у доку- менті юридичних дій, наприклад, одержання грошей або ма- теріальних  цінностей.

Доручення бувають:

Š   офіційні;

Š   особисті.

Офіційні доручення  видаються  представнику підприємства для виконання дій від його імені. Їх оформляють на спеціальних або загальних  бланках формату А4 або А5 (за- лежно від обсягу тексту).

Реквізити доручення, виготовленого на загальному  бланку:

Š   назва виду документа;

Š   дата (відзначають словесно-цифровим способом);

Š   індекс (проставляють у день підписання);

Š   місце складання або видання;

Š   текст [відзначають,  яка організація, хто (прізвище, ім’я,

по батькові, паспортні дані), де і що доручає; також у тексті залишають місце для підпису особи, яка видає доручення; закінчують текст вказівкою про термін дії доручення];

Š   підпис (підписують керівник  підприємства і головний

бухгалтер);

Š   відбиток   печатки          (гербової        або      круглої,          що

прирівнюється до гербової).

Офіційне доручення  видають  під розписку  особі, на яку оформлене  доручення.

Доручення на одержання  особою матеріальних цінностей від іншого підприємства оформляють машинописним спосо- бом або від руки на трафаретному бланку [форма №2].

Бланки таких доручень  виготовляються на спеціальному папері, мають серію, номер і належать до бланків суворої звітності.

Бланк доручення за формою М-2 оформляють у разі, якщо перелік товарно-матеріальних цінностей невеликий. Всі вільні графи доручення  закреслюють,  щоб туди не можна було нічо- го дописати.

Особисті доручення видаються фізичною особою. Оформ- ляють  від руки  або машинописним способом  на чистому  ар- куші паперу. Особисті доручення  засвідчує нотаріус або упов- новажена  особа підприємства,  де працює або вчиться  довіри- тель, адміністрація стаціонарної лікувальної установи, устано- ви, де вона перебуває на лікуванні, або уповноваженої особи військової  частини, у якій довіритель  служить.

У разі виконання дій, зазначених  у дорученні, пред’явлен- ня документа, що засвідчує особистість людини, на яку оформлене  дане доручення, обов’язково.