Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

6.6. трудовий контракт, трудовий  договір

Трудовий  контракт  — це правовий  документ,  який свідчить  про наявність  домовленості  між підприємством, ор- ганізацією чи установою і працівником про умови спільної ви- робничої  і творчої  діяльності.  Відповідно  до Цивільного ко- дексу України  громадяни  за допомогою контракту реалізують право розпоряджатися своїми здібностями та можливостями.

Основними реквізитами трудового контракту є:

Š   назва  виду  документа  з  коротким  викладенням  його

призначення (на  виконання обов’язків,  на управління підприємством);

Š   дата і місце підписання;

Š   Орган, що наймає працівника

Š   посада, П.І.П. того, кого наймають;

Š   текст, що містить наступні пункти:

— загальні положення;

— функції й обов’язки керівника  (фахівця);

— компетенція і права керівника  (фахівця);

— матеріальне і соціально-побутове забезпечення фахівця;

— відповідальність сторін, вирішення спорів;

— зміни і розірвання контракту;

— адреси сторін та інші відомості;

Š   підписи сторін — укладачів  контракту;

Š   печатка, що підтверджує підпис наймача.

Контракт  складається в двох  екземплярах —  по одному для кожної сторони; про кількість  екземплярів зазначається в тексті контракту.

Трудова  угода — це документ, що регламентує відносини між установою і позаштатним співробітником.

Трудова  угода, укладена  з штатним  співробітником, виз- начає коло його обов’язків, що виходять за межі безпосередніх службових  обов’язків.

Трудовий  договір складається з таких реквізитів:

Š   назва виду документа;

Š   заголовок;

Š   місце складання;

Š   дата;

Š   текст з переліком  повноважень і зобов’язань сторін;

Š   юридичні адреси сторін;

Š   підписи;

Š   печатка установи.

Щоб  зайняти вакантну  посаду в банківській  установі  не- обхідно  задовольняти кваліфікаційним характеристикам, що висуваються до даної посади. Вони покликані сприяти  пра- вильному  добору і розміщенню  кадрів, підвищенню  їх ділової кваліфікації, розподілу  праці, а також забезпеченню  єдності у визначенні посадових обов’язків цих категорій працівників і пропонованих до них кваліфікаційних вимог.

Кваліфікаційні характеристики по кожній  посаді склада- ються з трьох розділів: “Посадові обов’язки”, “Повинен знати” і “Кваліфікаційні вимоги”:

Š   Розділ “Посадові обов’язки” містить основні функції, які

можуть бути доручені повністю або частково працівни- ку банківської  установи, який обіймає дану посаду.

Š   Розділ “Повинен знати” містить основні вимоги, що ви-

суваються до працівника відносно спеціальних знань, а також знань законодавчих актів, положень,  інструкцій та інших керівних  і нормативних документів, методів і

 

засобів, які він повинен  вміти застосовувати при вико- нанні посадових обов’язків.

Š   Розділ   “Кваліфікаційні   вимоги”  визначає   рівень   не-

обхідної професійної підготовки  працівника і практич- них навичок, необхідних для виконання покладених  на нього обов’язків.

Кваліфікаційні характеристики є основою  для  розробки посадових інструкцій на місцях в установах банку, закріплюю- чи конкретні  обов’язки і відповідальність працівника.

Кваліфікаційні характеристики на заступників керівників підрозділів  не розроблялися, оскільки  їхні посадові обов’язки, вимоги до знань і кваліфікації визначаються на основі кваліфікаційних характеристик відповідних  посад керівників.

Особи, які не мають спеціальної  підготовки  або стажу ро- боти, встановлених кваліфікаційними вимогами, але во- лодіють достатнім практичним досвідом і виконують  якісно й у повному обсязі покладені на них посадові обов’язки, за реко- мендацією атестаційної комісії можуть бути призначені на відповідні посади так само, як і особи, що мають спеціальну підготовку і стаж роботи.

План семінарського заняття

1.  Автобіографія.

2.  Характеристика.

3.  Резюме.

4.  Види заяв.

5.  Оформлення і ведення трудових книжок.

Рекомендована література: 1, 3, 6, 7, 11, 13, 19, 20, 23, 25,

26, 27, 31.

Термінологічний словник

Автобіографія — це документ, у якому автор повідомляє про себе основні факти своєї біографії.

Заява — документ, адресований посадовій особі установи або підприємства,  у якому заявник  викладає  своє прохання  до нього.

Резюме — це документ, у якому викладаються особові, освітні і професійні  відомості про людину.

Трудова книжка — це документ  встановленого зразка,  у який  заносяться відомості  про стаж роботи, нагороди,  заохо- чення кожного працівника.

Трудова угода  — це документ, який регламентує відноси- ни між установою і позаштатним співробітником.

Трудовий контракт — це правовий  документ, який свідчить  про наявність  домовленості  між підприємством, ор- ганізацією чи установою і працівником про умови спільної ви- робничої і творчої діяльності.

Характеристика — це документ, у якому в офіційній формі виражається громадська  думка про співробітника як члена колективу і який складається на його вимогу або у відповідь  на письмовий  запит  іншої установи  для  надання  в цю установу.

Запитання для самоперевірки

1.   У яких випадках необхідна автобіографія, а в яких резюме?

2.   У яких випадках необхідна характеристика?

3.   Структура заяви.

4.   Ким заповнюється трудова книжка?

5.   Як оформляється в трудовій книжці прийняття на роботу?

6.   Як оформляється в трудовій книжці звільнення з роботи?

7.   Зміст трудового контракту.

8.   Порядок  укладання трудового договору.

Теми рефератів

1.   Типові форми заяви.

2.  КЗпТ як основний  документ, що визначає  трудові пра- вовідносини на підприємстві.

3.   Порядок  ведення трудових книжок на підприємстві.

 

4.   Роль відділу кадрів на підприємстві.

5. Особливості укладання трудового договору зі штатним співробітником.

6.   Кваліфікаційні характеристики за посадами працівників ко- мерційного банку.

Завдання для практичної роботи

Складіть від імені якого-небудь літературного персонажа ав- тобіографію  і резюме. Напишіть характеристику на даного персона- жа, потім порівняйте отримані документи  і зробіть висновки.

Тести для перевірки знань

1.   Хронологічно правильним буде  порядок написання на од\%

ному підприємстві:

а) характеристика-резюме-автобіографія; б) автобіографія-резюме-характеристика; в) резюме-автобіографія-характеристика.

2.   Трудова книжка на великому підприємстві заповнюється:

а) її власником;

б) начальником відділу охорони праці;

в) відділом кадрів.

3.   У п. 4 ст. 40 КЗпП зазначено, що працівник звільнений у зв’язку з:

а) скороченням штатів; б) смертю працівника; в) прогулами;

г) переходом на виборну посаду;

д) власний варіант    .

4.   Трудовий контракт складається в:

а) 1 екземплярі;          б) 2 екземплярах;

в) 3 екземплярах;       г) власний варіант    .

5.   Кваліфікаційні характеристики складаються з:

а) 1 розділу;    б) 2 розділів;

в) 3 розділів; г) власний варіант    .