Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

3.6. вказівка

Вказівка  — це розпорядницький документ,  який  створю- ють на підприємствах, переважно  з питань  інформаційно-ме- тодичного  характеру,  а також  для  організації  виконання на- казів, інструкцій  та інших актів органів управління.

Вказівка  належить  до розпорядницьких документів. Підписується керівником  підприємства,  головним інжене-

ром або їхніми заступниками. Текст оформляється на загаль- них або спеціальних бланках формату А4 і складається з двох частин:

Š   констатуюча  — починається словами:

“Згідно з...”

“У відповідності з...” “Для...”

і закінчується словами:

“Зобов’язую...” “Пропоную...”

Š   розпорядницька — як у наказі.

Реквізити:

Š   назва виду документа (вказівка);

Š   дата (проставляється в момент підписання);

Š   індекс;

Š   місце складання або видання;

Š   заголовок  до тексту;

Š   текст;

Š   підпис;

Š   гриф погодження (у разі потреби);

Š   відмітка про виконання.