Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

4.2. договір

Договір — це документ, у якому зафіксована угода між сто- ронами про взаємодію і який оформлений відповідним чином.

Сторонами договору можуть бути: фізичні особи, працівники підприємства,  організації, фірми  і т.д. (див. Дода- ток 9). У додатку 9 також представлені  бланки основних дого- ворів банку.

Договори заключаються з урахуванням інтересів і у відповідності  з діючим  законодавством. Проект  договору  го- тує сторона-ініціатор.

Договір — це юридичний  документ, тому, формуючи  його умови, необхідно уникати двозначності і непарності. Підготов- лений належним чином договір підписується сторонами.

Розрізняють:

Š   договір,    пов’язаний    з   господарською    діяльністю

підприємств;

Š   трудовий договір.

Договори, пов’язані з господарською діяльністю — це службові  документи,  у яких  фіксується угода між сторонами про встановлення ділових  відносин,  пов’язаних  з господарсь- кою діяльністю, які регулюють ці відносини.

Розрізняють такі види договорів:

Š   про закупівлю;

Š   про оренду виробничих і службових  приміщень;

Š   про розрахунково-касове обслуговування;

Š   про купівлю-продаж;

Š   про спільну діяльність;

Š   про одержання  кредиту і т.д.

Оформляються на загальних трафаретних бланках або чи- стих аркушах паперу формату А4.

Трудові договори — це службові документи, у яких фіксується угода між сторонами  про наймання  однією сторо- ною іншої для роботи на підприємстві.

Реквізити:

Š   назва документа;

Š   дата;

Š   індекс;

Š   місце складання;

Š   заголовок  до тексту;

Š   повна назва  сторін, їхніх представників (ПІП), повно-

важень, на підставі яких вони діють;

Š   текст, що містить  термін  виконання, кількісні  і якісні

показники, вартість  робіт (продукції) і загальну  суму, порядок виконання робіт, порядок розрахунків між сто- ронами, відповідальність сторін, порядок і місце вирішення спорів, форс-мажорні обставини;

Š   відомості про сторони: юридичні адреси установ або па-

спортні дані фізичних  осіб;

Š   підпис сторін;

Š   печатки  одного або всіх установ,  що укладають  даний

договір.