Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

6.4. заява

Заява — документ, адресований посадовій особі установи або підприємства,  у якому заявник  викладає своє прохання, наприклад, про прийом на роботу або на навчання, про звільнення із займаної посади, надання чергової відпустки, на- дання якої-небудь послуги: встановлення домашнього телефо- ну або підключення до мережі Інтернет  і т.д.

Заява є особовим  документом,  оформляється на чистому аркуші паперу і підписується особисто людиною, яка подає за- яву. На заяві оформляються такі реквізити:

Š   адресат;

Š   дані про автора заяви (прізвище, ім’я, по батькові; зай-

мана посада — якщо автор уже є співробітником підприємства,  або повна  домашня  адреса і телефон  — якщо автор не є співробітником підприємства,  до керівника  якого він звертається із заявою);

Š   назва виду документа;

Š   дата;

Š   текст;

Š   відмітка про наявність  додатка (якщо  документи  дода-

ються);

Š   підпис.

Наприклад, при влаштуванні на роботу до заяви додають- ся такі документи: про освіту, паспорт, трудова книжка, військовий квиток (для  військовозобов’язаних), анкета, ав- тобіографія,  фотокартки.

 

У заяві не прийнято вживати прийменник “від” і такі вира- зи, як “дуже”, “переконливо”, “заздалегідь дякую  Вам”, “прошу не відмовляти”.

Заява про прийняття на роботу, як правило,  адресується керівнику  підприємства.  Вона, після розгляду  її разом з інши- ми необхідними  документами,  служить  підставою для видан- ня наказу про прийняття на роботу. У разі відмови заявнику, його повідомляють про це в усній або письмовій  формі. Заява про переведення на іншу посаду оформляється на трафаретно- му бланку. У відомостях про себе заявник  вказує займану ним посаду, домашню адресу і телефон  не вказує.

Заява про надання  чергової відпустки  оформляється на чистому аркуші паперу або на трафаретному бланку. У тексті заяви  обов’язково  визначають  дату початку  відпустки.  Запит про надання чергової відпустки вирішує керівництво відповідно  до графіка  відпусток.  Кожен  працівник має право на короткострокову відпустку без збереження  заробітної  пла- ти. Така заява має бути мотивованою. Рішення приймає керівник  і ставить свою резолюцію. Наказ  про надання  відпу- стки оформляється, виходячи  з тексту заяви  і цієї резолюції. При цьому підставою для формулювання наказу  є резолюція (якщо, наприклад,  у ній зазначена менша кількість  днів, то й у наказі має вказуватися та сама кількість  днів). Заява про звільнення із займаної  посади за складом реквізитів і оформ- ленням подібна заяві про переведення на іншу посаду. Її також складають  на трафаретному бланку або чистому аркуші папе- ру. У заяві  про надання  навчальної  відпустки  має бути поси- лання на довідку-виклик з місця навчання,  без якого питання про надання відпустки вирішити неможливо. Зазначений до- кумент подається  на розгляд разом із заявою.