Теоретичні та прикладні засади інвестиційно – інноваційного розвитку економіки і ринку праці в Україні - Монографія (О.Д. Гудзинський)

Вступ

Реформування економічної системи, соціальні, політичні та інші трансформаційні зрушення, що відбуваються в Україні спонукають до пошуку дієвих   методів   та   напрямів   утворення   ринкових   відносин,   формування інноваційно-нвестиційно-орієнтованої економіки,  

У сучасному світі показники інноваційної діяльності дедалі більше стають головними   при  оцінці  рівня  соціально-економічного  розвитку  держави. Загострення конкуренції на міжнародному та внутрішньому ринках викликає необхідність підвищення уваги керівників корпорацій і фірм до інноваційної діяльності, оскільки завдяки їй можна створити продукцію, яка задовольнятиме корпорація високий рівень прибутків.

Інвестиційно-інноваційний процес потребує глибоких спеціальних знань теорії та практики, необхідно поглибити вивчення процесу нагромадження капіталу в умовах перехідної економіки та його раціонального використання для розвитку промисловості, що дасть змогу провести її реструктуризацію та оновлення основних фондів, підвищити ефективність, пристосувати її до умов реформування відносин власності.

В монографії обґрунтована необхідність переходу до інвестиційно-інноваційного типу розвитку; розкрита економічна сутність цих категорій, категорії форми прояву, місце і роль в економічній системі в цілому; досліджений взаємозв'язок і взаємодія інновацій на основі критичного аналізу підходів, що мають місце в економічній літературі; виявлені перспективні напрями фінансування інвестицій інноваційного спрямування. Визначена роль і функції власних інвестиційних джерел підприємств та механізми їх використання, розглянуті інвестиційні пріоритети розвитку технологічного потенціалу підприємств; розвинуті наукові підходи щодо удосконалення діючої моделі розвитку інвестицій для підприємств, котрі здатні забезпечити якісні зміни в розвитку технологічного базису виробничого процесу; розроблені фінансово-інвестиційні механізми структурно-інноваційної перебудови економіки та її зростання на підставі аналізу стану і тенденцій Інвестиційного та інноваційного потенціалів національної економіки; з’ясовані напрями і методи державного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в економіці України та в окремих підприємствах.

Значне місце в монографії приділено скороченню тривалості інвестиційного та інноваційного циклів, підвищенню науково-технічного рівня виробництва, відродженню ринку фінансових інвестицій і капіталів, поліпшенню функціонування банківської системи, розвитку акціонерного капіталу, що повинно викликати на підвищення ефективності. Не лишилось поза увагою і питання освіти та організації робочих місць, теоретично-філософські питання економіки та зайнятості населення в Україні, управлінські моделі реалізації інвестиційних програм.