Теоретичні та прикладні засади інвестиційно – інноваційного розвитку економіки і ринку праці в Україні - Монографія (О.Д. Гудзинський)

10.5. методи розрахунку потреб ресурсів

 

Забезпечення реальності планових обсягів випуску продукції (надання послуг) та ефективності інвестиційного проекту необхідно підтвердити наявністю відповідних матеріальних, трудових та інших видів ресурсів. При цьому особливу увагу слід звернути на вигідність територіального розміщення інвестиційного проекту в ресурсному середовищі; наявність необхідних компонентів для забезпечення виробництва; наявність основ­них постачальників матеріальних ресурсів і можливість їх оперативної зміни в умовах виникнення непередбачуваних ситуацій; близькість сиро­винних ресурсів і розв'язання транспортних проблем; якість сировини;

наявність енергетичних ресурсів; забезпеченість виробництва трудови­ми ресурсами й вирішення проблеми підготовки кадрів.

Цей розділ бізнес-плану доцільно будувати за такими окремими фак­торами забезпечення виробництва:

• сировина, матеріали, енергетичні ресурси;

• виробничі площі, устаткування, технології;

 • трудові ресурси, їх підготовка та вирішення соціальних питань. Розглядаючи кожний з перелічених факторів, необхідно правильно визначити загальні потреби в тих чи інших ресурсах і детально описати джерела їх надходження.

 

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ РЕСУРСІВ

 

Для розрахунку потреб у сировині, матеріалах використовують загаль­новідомі методики планування. Наприклад, загальну потребу в матеріа­лах визначають за формулою:

М = МП + МР + МЗ – МВ,

де: МП — потреба в матеріалах для виконання виробничої програми; МР — потреба в матеріалах для виконання ремонтних робіт; МЗ — ма­теріальні запаси; МВ — матеріали, одержані в результаті власного вироб­ництва.

Потребу в матеріалах на плановий випуск можна визначити кількома методами:

• нормативним

М = ПВ НМ,

де: ПВ — плановий обсяг випуску продукції; НМ — норма витрат матері­алів на одиницю продукції;

• ресурсним

 

       В КМ

М=         ,

         КГ

 

де: В — виробнича програма випуску; КМ — питома вага цього матеріалу у складі продукту,\%; КГ — плановий вихід готової продукції;

• за допомогою динамічних коефіцієнтів

М = Вб Кв Кзн,

де: Вб, — фактичні витрати матеріалів у базовому періоді; Кв— коефі­цієнт зміни виробничої програми; Кзн— індекс зниження норм витра­чання матеріалів у плановому періоді.

Аналогічно розраховують потребу в інших ресурсах, у тому числі енергетичних.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ РЕСУРСІВ

 

Джерела надходження ресурсів підтверджуються угодами з основни­ми постачальниками та договорами про наміри. Зведені дані про забез­печеність випуску основними видами сировинних та енергетичних ре­сурсів можна оформити у вигляді табл. 10.5.1.

 

Таблиця 10.5.1.

Забезпеченість випуску продукції основними видами сировинних та енергетичних ресурсів

 

 

Основний вид

сировини,

матеріалів, енергетич­них

ресурсів

Одиниця вимірю­вання

 

Серед­ньо­річна потреба

У тому числі

з

місце­вих ресурсів

 

з інших

регіонів України

імпорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ

 

Розглядаючи питання забезпечення проекту виробничими потужнос­тями, потрібно враховувати такі чинники:

• наявність виробничих приміщень, споруд; необхідність нового бу­дівництва, розширення;

• технологію виробництва, її прогресивність, необхідність придбан­ня зарубіжних патентів, ліцензій, ноу-хау;

• потребу в устаткуванні, джерела надходження та основні якісні по­казники.

Забезпеченість виробництва трудовими ресурсами нині в Україні не викликає великих проблем завдяки надлишку робочої сили. Інше питан­ня — кваліфікація працівників, зниження трудомісткості, охорона праці.

Тому, складаючи бізнес-план, слід не тільки зазначити загальну потре­бу в робочій силі відповідних професій і кваліфікації, а й розглянути такі питання:

• підготовка й підвищення кваліфікації працівників;

• поліпшення нормування й оплати праці, підвищення зацікавленості працівників у зниженні трудомісткості та підвищенні якості ви­робів;

• організація робочих місць, чітке визначення функцій, раціональна спеціалізація, контроль трудової та технологічної дисципліни;

• заходи щодо забезпечення нормальних умов та охорони праці (без­пека праці, санітарно-гігієнічні умови, заходи щодо запобігання виробничому травматизму, мінімізації загазованості, запиленості, контакту зі шкідливими речовинами, а також боротьби з шумом, вібрацією та іншими негативними явищами, що можуть впливати на здоров'я та психічний стан працівників).