Теоретичні та прикладні засади інвестиційно – інноваційного розвитку економіки і ринку праці в Україні - Монографія (О.Д. Гудзинський)

10.6. організація реалізації інвестиційного проекту

 

У цьому розділі бізнес-плану мають бути викладені юридичні питан­ня, структура й організація управління як на стадії здійснення капіталь­них вкладень, так і в період експлуатації об'єкта інвестування.

Насамперед необхідно визначити організаційно-правову форму реалі­зації інвестиційного проекту. Він може бути реалізований у межах орга­нізаційно-правової форми ініціатора чи інвестора шляхом створення но­вого підприємства (акціонерного товариства, спільного підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю). Слід визначити основні при­чини й переваги, що зумовлюють вибір саме такої юридичної форми, заз­начити основних працівників, їхню частку у статутному капіталі, мето­дику розподілу доходів від діяльності.

Якщо інвестиційний проект намічається реалізовувати за участю державного капіталу, потрібно роз'яснити систему підпорядкованості та межі втручання вищих органів у господарську діяльність підприєм­ства.

Далі рекомендується описати структуру управління та відносини між учасниками під час реалізації інвестиційного проекту. Це стосується на­самперед якісного складу управлінських кадрів замовника, які здійсню­ватимуть оперативне керування проектом.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА

ІНВЕСТУВАННЯ

 

Важливо навести організаційну структуру управління на стадії експ­луатації, тобто після введення в дію об'єкта інвестування. Схематично можна зобразити основні управлінські підрозділи нового підприємства, їх підпорядкованість і взаємозв'язок, а також описати кандидатури й ді­лові риси керівного складу.

В окремому розділі бізнес-плану можна відобразити план (стратегію) маркетингу, де розглядаються питання активізації ринку, стратегії ціно­утворення, збуту, реклами, сервісу. Ці питання виокремлюються в само­стійний розділ у таких випадках:

• у разі.виходу на ринок з принципово новим видом продукції, послуг;

• при реалізації продукції за межі означеного регіону, її експорту;

• за високого рівня конкуренції на відповідному товарному ринку регіону.

В інших випадках питання, пов'язані зі збутом продукції, відобража­ються в розділі "Аналіз ринку", що було зроблено в описі типової струк­тури бізнес-плану.