Теоретичні та прикладні засади інвестиційно – інноваційного розвитку економіки і ринку праці в Україні - Монографія (О.Д. Гудзинський)

10.2. джерела інформації для складання бізнес-плану

 

Розробка бізнес-плану пов'язана з використанням великої кількості інформації. Повнота і якість її істотно впливають на можливість досяг­нення мети, поставленої під час складання бізнес-плану. Недостатнє вис­вітлення окремих його розділів через обмеженість інформації може вик­ликати в інвесторів сумніви щодо доцільності виділення коштів. Тому важливо знати, які дані потрібні для складання бізнес-плану і де їх мож­на знайти.

Характер та джерела інформації, а також підрозділи, що відповідають за її підготовку, наведено в табл. 7.1.

Певна частина інформації міститься в опублікованих наукових дже­релах. Для її пошуку використовують енцик­лопедичні словники, ста­тистичні збірники, реферативні журнали, моніторинги.

 

Таблиця 10.2.1.

Джерела вихідної інформації

для складання бізнес-плану

 

Назва

розділу

бізнес-плану

Джерела вихідної інформації

Підрозділи, що відповідають за

підготовку інформації

Характерис­тика об'єкта інвестування

Статут підприємства, установчий договір

Юридичний відділ

Оцінювання галузі

Щорічні зведення (довідники) техніко-економічних показників підприємств галузі (підгалузі); статистичні довідники, підготовлені органами статистики

Планово-економічний

відділ

 

Характеристика продукції

Паспорт виробу

Відділ

головного технолога

Аналіз ринку

Дані досліджень ринку, включаючи інформацію, одержану під час анкетування

Відділ

маркетингу

 

Аналіз

конку­рентів

Щорічні зведення (довідники) техніко-економічних показників підприємств галузей (підгалузей), до яких входять конкуренти; статистичні довідники, підготовлені органами статистики; газети, журнали (галузеві)

Відділи

планово-економічний та

маркетингу

Маркетинг

Дані маркетингових досліджень

Відділ

маркетингу

План і структура виробництва

Схеми виробничих потоків; баланси виробничих потужностей; відомості про технологічне устаткування; укладені договори про постачання матеріально-технічних ресурсів; кошторис витрат на виробництво

Відділи головного технолога, матеріально-технічного постачання, технічного конт­ролю, планово-економічний від­діл, бухгалтерія

Організаційний план і управління

Організаційна схема управління під­приємством; план щодо роботи й заробіт­ної плати; план розстановки кадрів; листки обліку кадрів

Відділ праці

та заробітної плати; відділ кадрів

Юридичний план

Статут підприємства; установчий договір

Юридичний відділ

Оцінювання ризиків

Різні документи, де зафіксовані втрати (звіти, пояснювальні записки, доповідні записки, акти, протоколи нарад та ін.)

Підрозділи, що мають відношення

до управління конкретним видом ризику

Фінансовий план і стратегія фінансування інвестиційного проекту

Розрахунок обсягу грошових потоків; баланс підприємства; кошторис витрат на виробництво; розрахунок собівартості; розрахунок прибутку та його розподілу

Бухгалтерія; фінансовий і планово-економічний

відділи

 

Оброблюють необхідні дані за допомогою сучасних засобів механізованої обробки інформації. У розвинених країнах ринкової економіки існує низка фірм, які спеціалізуються на збиранні й акумулюванні інформації щодо стану та перспектив розвитку ринку. Використання інфор­мації під час розроб­ки бізнес-плану дає змогу підвищити рівень обґрунтованості тих його розділів, які стосуються оцінювання ринку, маркетингової діяльності та конкурентів.

В Україні вивченням ринку інвестицій та визначенням його пріори­тетів займаються спеціальні державні та приватні фірми. Серед них ви­різняється Українська державна кредитно-інвестиційна компанія, яка аналізує інвестиційну ситуацію в державі у щоквартальному збір­нику-огляді "Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні".

Третій етап розробки бізнес-плану передбачає узагальнення в цілому по підприємству матеріалів, одержаних від різних служб і виконавців, уточнення й установлення зв'язку між ними, оформлення остаточного варіанта, підписання й затвердження бізнес-плану.

Заключний етап — презентація бізнес-плану, тобто доведення основ­них його положень до заінтересованих осіб.

Якщо бізнес-план розроблює стороння консультаційна фірма, етапність як за формою, так і за змістом дещо різниться від тієї, яка існує в разі його складання на підприємстві. Підприємство насамперед повин­но укласти угоду з консультаційною фірмою, де слід визначити завдан­ня, умови й терміни виконання роботи зі створення бізнес-плану.

У процесі виконання робіт підприємство передає виконавцю необхідні матеріали, документацію, розра­хунки, а також забезпечує необхідні умо­ви праці для спеціалістів.

Після завершення робіт засновник оцінює їх якість, вносить додаткові корективи до попередньо поставленого завдання, приймає й оплачує ви­конані роботи. Розроблений сторонньою організацією бізнес-план підпи­сує керівник консультаційної фірми і затверджує керівник підприємства-замовника.