Теоретичні та прикладні засади інвестиційно – інноваційного розвитку економіки і ринку праці в Україні - Монографія (О.Д. Гудзинський)

10.9. структура бізнес-плану інвестиційного проекту. оцінювання ризиків та ефективності інвестиційного проекту

 

У країнах з розвиненою ринковою економікою бізнес-план складаєть­ся за певними стандартами й правилами і вважається типовим докумен­том. Розробка й виклад бізнес-плану підпорядковані певній логічній струк­турі, яка в більшості країн має уніфікований харак­тер. У зарубіжній і вітчизняній літературі, у нормативних документах рекомендується за­гальноприйнята струк­тура бізнес-плану, яку показано на рис. 10.9.1.

 

 

 

 

 

Рис 10.9.1. Структура бізнес-плану інвестиційного

проекту

 

Водночас загальна схема й порядок викладу бізнес-планів можуть різнитися залежно від характеру інвестиційного проекту. Так, для вели­ких інвестиційних проектів, які потребують значних капітальних затрат або ж розраховані на тривалий період, а також пов'язані з випуском і впровадженням на ринок нових видів продукції, товарів, послуг, має бути розроблений повний варіант бізнес-плану. Він передбачає врахування й деталізацію всіх напрямків майбутньої діяльності, аналіз можливих ри­зиків і шляхів їх уникнення. Окремі висновки, пропозиції підтверджу­ються необхідними розрахунками, графіками, таблицями.

Для невеликих інвестиційних проектів (наприклад, для обґрунтування одержання позик) допускається скорочений варіант бізнес-плану, який накреслює загальні цілі та шляхи їх досягнення.

Крім того, порядок заповнення бізнес-планів залежить від багатьох інших факторів, питань, особливостей.

Розглянемо варіант складання інвестиційного бізнес-плану, виокреми­мо найважливіші його особливості. Пропонований макет бізнес-плану заповнений умовними даними і подається скорочено.

 

БІЗНЕС-ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА ЗАВОДУ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ

МАТЕРІАЛІВ

 

1. Характеристика підприємства-інвестора

1.1. Повна назва: відкрите акціонерне товариство "Західбуд".

1.2. Юридична адреса: 296022, м. Львів, вул. Зелена, 154.

1.3. Форма власності: приватна.

1.4. Перелік засновників: колектив працівників ВАТ "Західбуд".

2. Характеристика об'єкта інвестування

2.1. Назва: завод облицювальних матеріалів.

2.2. Спеціалізація: випуск облицювальних матеріалів з каменю, гра­ніту, мармуру та ін.

2.3. Загальні обсяги виробництва: 18000 тис. кв. м за рік після ви­ходу заводу на проектну потужність.

2.4. Характеристика земельної ділянки: 0,8 га земель­ної ділянки за адресою: 282000, м. Тернопіль, вул. Промислова, 52.

3. Характеристика продукції

3.1. Опис продукції: плитка облицювальна різної форми, конфігу­рації, розмірів для виконання зовнішніх облицювальних робіт: фасадів будинків, огорожі, тротуарів, доріжок та ін., має добрі декоративні якості.

3.2. Якісні показники: вироби водо- та морозостійкі, мають ве­ликий запас міцності під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт, не піддаються впливу інших атмо­сферних явищ.

3.3. Умови випуску продукції: місцева сировина, вітчизняне та імпортне устаткування, наявність трудових ресурсів.

4. Аналіз ринку

4.1. Умови транспортування, реалізації й ринок збуту: транспорту­вання здійснюватиметься здебільшого залізницею з під’їзної колії, а в межах західного регіону, у центральні області та поза межами України — автомобільним транспортом.

4.2. Основні споживачі продукції: органи місцевої влади для упо­рядкування міст і сіл, а також підприємства, організації, населення. Облицювальні матеріали користуються великим попитом у західному регіоні. Характерною є тенденція до зменшення обсягів продажу вітчизняних облицювальних мате­ріалів і збільшення імпортних. Про це свідчать дані табл. 7.9.

4.3. Конкуренти: аналогічна продукція випускається такими сами­ми підприємствами в Житомирській і Сумській областях; західні регіони забезпечуються здебільшого зарубіжними облицювальними матеріалами.

4.4. Рівень цін на продукцію: не перевищуватиме вартості анало­гічних виробів на вітчизняних і зарубіж­них підприємствах (з урахуванням увізного мита).

5. План виробничої діяльності об'єкта інвестування

5.1. Опис виробничого процесу: продукція виготовлятиметься шляхом розпилювання та шліфування вихідних матеріалів, де­коративного оздоблення виробів і нанесення на них захисного покриття.

5.2. Прогнозовані річні обсяги випуску продукції та продажу: наве­дені в табл. 7.10. Проектної потужності підприємство досягне на третьому році після введення об'єкта в дію.

 5.3. Основні фактори, що забезпечують виробничу діяльність.

5.3.1.Наявність сировини, матеріалів, основні постачальники: основною сировинною базою є місцевий бурий камінь, а також граніт і мармур з Рівненської та Житомирської областей. Сировина настачатиметься зде­біль­шого залізницею.

5.3.2. Наявність енергетичних ресурсів: річна потреба в електроенер­гії для забезпечення виробничої діяльності — 187 млн. кВт-год. Холодна і гаряча вода, пара настачатимуться з комбайново­го заводу (є договір про наміри).

5.3.3. Характеристика технологій: технологічний цикл складати­меться з таких етапів: попереднього очищення сировини, розпилювання, миття, обробки спеціальними водо- та мо­розостійкими засобами, шліфування, декоративного оздоб­лення й нанесення захисного покрит­­тя на лицьовий бік ви­робів.

5.3.4. Характеристика машин та устаткування: у вироб­ництві за­стосовуватиметься устаткування для розпилювання каме­ню й граніту Краматорського верстатного заводу. Львів­ського заводу алмазних інструментів, а також устаткуван­ня очисних споруд австрійської фірми "Кrеіs " (є договір про наміри).

5.3.5. Структура виробничих кадрів: кадровий потен­ціал формува­тиметься за рахунок місцевих трудових ресурсів.

6. Управління реалізацією інвестиційного проекту

 6.1. Організаційно-правовий статус інвестора (замов­ника): функції замовника виконуватиме відділ капітального будівництва ВАТ "Західбуд ", виділений на само­стійний баланс. Кошти на будів­ництво акумулювати­муться на окремому рахунку в банку.

6.2. Якісний склад кадрів: інвестиційним процесом керуватиме ди­рекція заводу: директор Кравець М.П. (освіта вища, закінчив Львівський політехнічний інститут, 24 роки стажу на підприємствах будівельної індустрії); головний інженер Якимець М.І. (закінчив Київський інженерно-будівний інститут, 15 років стажу).

6.3. Характеристика підрядника: генеральний підряд­ник — БМУ "Промбуд" фірми "Тернопільбуд"; виконує будівельно-мон­тажні роботи; забезпечує проект буді­вельними матеріалами, технікою, робочою силою.

6.4. Регулювання відносин між замовником і підрядником: згідно з договором підряду (додається). Розрахун­ки обумовлені дого­вором і здійснюються шляхом авансування до 95\% вартості. Остаточний розрахунок здійснюватиметься після повного за­вершення робіт і введення об’єкта в дію.

6.5. Терміни будівництва та введення в дію: початок — березень 1999р., уведення в дію — грудень 2000р.

7. Охорона навколишнього середовища

7.1. Природоохоронні проблеми: 1) очищення відпрацьованої води; 2) очищення відпрацьованих продуктів газових печей; 3) улов­лювання пилу і відходів під час обробки матеріалів; 4) ін­дивідуальний захист працівників.

7.2. Шляхи розв'язання зазначених проблем: 1) засто­совувати­меться замкнута технологія водопостачання; 2) газові печі будуть обладнані спеціальними каталізаторами; 3) техноло­гічний процес передбачає автоматизоване управління виробни­чим устаткуванням; на машинах і виробничому устаткуванні буде встановлено спеціальні пиловловлювачі, витяжки; 4) ус­тат­ку­ван­ня буде обладнане очисними пристосуваннями, пра­ців­ники — відповідними засобами індивідуального захисту.

8. Оцінювання ризиків та форми їх страхування

8.1. Основні види ризиків: 1) ризик на стадії будівництва; 2) ри­зик на стадії експлуатації; 3) ризик невисокої ліквідності..

8.2. Оцінювання ризиків і форми їх страхування в період будівниц­тва: 1) ризик неправильного вибору підрядника оцінювався за допомогою спеціальних розрахунків, для вибраного БМУ "Промбуд " він є найменшим; 2) ризик непоставки устаткуван­ня страхується відповідними санкціями, що передбачаються в договорах із постачальниками; 3) ризик нестачі фінансових ресурсів мінімізується можливістю одержання кредитів у банку.

8.3. Оцінювання ризиків і форми їх страхування в період експлуа­тації: 1) ризик невиходу на експлуатаційну потужність у встановлені строки обмежений простою технологією вироб­ництва; 2) ризик збуту продукції міні­мізується високими потребами на продукцію в захід­ному регіоні, збільшенням уві­зного мита, ставок акцизного збору, ПДВ на аналогічну ім­портну продукцію.

8.4. Можливості "виходу" з програми на окремих стадіях реалі­зації інвестиційного проекту: 1) на стадії будівництва — се­редня можливість "виходу", що зумовлюється використан­ням типових проектів на будівлі та споруди; 2) після завершення будівництва до монтажу устаткування — висо­ка ліквідність через можливість пристосування будівель і споруд та переорієнтації їх на випуск інших видів продукції; 3) після монтажу устаткування — ліквідність низька: спе­цифічне устаткування зумовлює неможливість переорієн­тації на інше виробництво.

9. Фінансовий план

9.1. Графік потоку інвестицій (із щорічною розбивкою): подано в табл. 7.11 у розрахунку на три роки експлуатації.

9.2. План доходів і витрат під час експлуатації (із щорічною роз­бивкою): подано в табл. 7.12 із щорічною та щоквартальною розбивкою.

9.3. Поріг беззбитковості інвестиційного проекту: згідно з розра­хунками поріг беззбитковості визначено за умови реалізації щонайменше 2000 тис. кв. м облицювальних матеріалів. Гра­фічне зображення порога беззбитковості ілюструє рис. 12, розрахунки подано в табл. 7.12.

9.4. Забезпечення ефективності інвестиційного проекту та строки його окупності: середній рівень дохідності — 0,33; період окупності — приблизно 3 роки. Показники ефективності ін­вестицій за роками експлуатації наведено в табл. 10.13.

10. Стратегія фінансування інвестиційного проекту

10.1. Загальна потреба у фінансових ресурсах: 800 тис. гри.

10.2. Джерела фінансування інвестицій (із щорічною розбивкою): подано в табл. 7,14; серед них частка власних коштів інвесто­ра — 67,1\%, позичених — 32,5, інших — 0,4\%.

10.3. Форми фінансування інвестицій: інвестуван­ня здійснювати­меться переважно у грошовій формі, а австрійська фірма "Кrеіs " пропонує благодійну допомогу у формі безкоштовно наданого устаткування очисних споруд (є договір про наміри).

 

Таблиця 10.9.3.

Характеристика попиту й пропозиції облицювальних матеріалів з каменю, мармуру та граніту

 

 

 

Область

1999р.

2000 р.

2001 р. (прогноз)

Зага­ль­­­ний обсяг попиту

У тому числі задоволь­няється

Зага­ль­­­ний обсяг попиту

У тому числі задоволь­няється

Зага­ль­­­ний обсяг попиту

У тому числі задоволь­няється

За рахунок вітчизняних виробів

 

За рахунок

імпорт­них виробів

 

За рахунок вітчизняних виробів

 

За рахунок

імпорт­них виробів

 

За рахунок вітчизняних виробів

 

За рахунок

імпорт­них виробів

 

Львів­ська

9620

2110

1830

11240

2020

4930

14000

2500

7500

Терно­­-

пільська

 

2410

 

620

 

540

 

3210

 

740

 

1840

 

4000

 

1000

 

2000

Івано-

Фран­­-

ківська

1940

540

260

2260

370

1260

1260

500

1500

Разом по регіону

13970

3270

2630

16710

3130

8030

19260

4000

11000

 

Таблиця 10.9.4.

Прогнозовані річні обсяги випуску продукції

та продажу

 

Показник

2001 р.

2002 р.

2003 р.

Річний обсяг випуску продукції

9000

12000

18000

Річний обсяг продажу за регіонами:

західний регіон України

9000

10000

14000

інші області України

2000

3000

Експорт

1000

 

Таблиця 10.9.5.

Графік потоку інвестицій на будівництво заводу

облицювальних матеріалів, тис.гри.

 

Показник

1999 р.

2000 р.

2001р.

разом

щомісячно

Разом

Щоквар­тально

Разом

бере­зень

кві­тень

і т.д.

I

II

і т.д.

Обсяг інвестицій

на будівництво

 

450

 

1550

 

 

7000

 

3500

 

6000

 

 

 

21700

 

26800

Прямі капітальні

Вкладення

 

200

 

1300

 

 

 

14500

 

2400

 

4900

 

 

 

17300

 

24700

Накладні витрати

підрядника

 

150

 

150

 

 

1500

 

600

 

600

 

 

2400

 

100

Накладні витрати

Замовника

 

100

 

100

 

 

1000

 

500

 

500

 

 

2000

 

2000

Обсяг інвестицій

в оборотні кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10500

Резервний

(страховий) фонд

для реалізації інвес­тиційного проекту

 

 

70

 

 

70

 

 

 

 

 

700

 

 

500

 

 

600

 

 

 

 

 

2300

 

 

1000

Загальний обсяг

Інвестицій

 

520

 

1620

 

 

 

17700

 

4000

 

6600

 

 

 

24000

 

38300

 

 

Подпись: Квартальні доходи й витрати, включаючи ПДВ,млн.грн.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.9.2. Визначення порога беззбитковості у

процесі експлуатації заводу облицювальних матеріалів

 

Таблиця 10.9.6.

План доходів і витрат заводу облицювальних

матеріалів

 

Показник

 

2001 р.

2002 р.

2003 р. разом

Щоквар­тально

Разом

щоквартально

Разом

І

II

і т.д.

I

II

і т.д.

1. Обсяг

реалізації,

тис.кв.м

 

1500

 

 

2000

 

 

 

 

 

9000

 

 

2500

 

 

3000

 

 

 

12000

 

 

18000

 

2. Середня ціна за одиницю, грн.

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

20

 

<\/a>") //-->