Теоретичні та прикладні засади інвестиційно – інноваційного розвитку економіки і ринку праці в Україні - Монографія (О.Д. Гудзинський)

Список лІтератури

 

Закон України “Про інвестиційну діяльність“ (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 10 грудня 1991 року N 1955-XII, від 5 березня 1998 року N 185/98-ВР, від 21 травня 1999 року N 697-XIV 

Закон України “Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні та Державна програма заохочення іноземних інвестицій в Україні“, 1993 // Відомості Верховної Ради України. – № 6. – 1994. – С. 28-49.

Закон України “Про режим іноземного інвестування “, 1996 / Закони України. – Т. 10. – К., 1997 – С. 111-118.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про режим іноземного інвестування“, 1993 // Відомості Верховної Ради України. – № 28. – 1993. – С. 302-321.

Указ Президента України від 22 лютого 2001 року N 108/2001 “Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України“

Указ Президента України від 12 липня 2001 року N 512/2001 “ Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні”.

Ближайшие 1000 дней: мероприятия экономической политики для Украины. – Немецкая консультативная группа по вопросам экономики при правительстве Украины. – К., ноябрь 1999. – 169 с.

Ганасенко Н. Політичний ризик інвестиційної діяльності в Україні // “Українська Інвестиційна Газета”. – 23.01.1997. – С. 21.

Ганасенко Н. Моніторинг інвестиційного клімату в Україні // “Українська Інвестиційна Газета”. – 19.12.1996. – С. 29.

Герасимчук М., Галиця І., Задорожна О. та ін. Джерела інвестицій та їх економічне регулювання. – НАН України. – Інститут економіки. – К., 1999. – 187 с.

Доклад о мирових инвестициях. Транснациональные корпорации, структура рынка и политика конкуренции. 1997. Обзор ООН. – Нью-Йорк и Женева, 1997. – 88 с.

Економічне зростання на засадах справедливості. Вибір стратегії для України // Хансен Д., Кук Д. – Світовий банк: документ для обговорення № 408. – К., жовтень 1999. – 230 с.

Зав’ялова О.В. Прямі іноземні інвестиції та реструктуризація економіки України // Реструктуризація економіки та раціоналізація експортно-імпортної політики України. – Збірник праць вчених. (Інститут світової економіки і міжнародних відносин). – Випуск 11. – К., 1997. – С. 16-21.

Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч. I. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 415 с.

Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект). – Львів: Центр Європи, 1996. – 216 с.

Куликов А.Г. Кредиты. Инвестиции. – М., 1995. – 306 с.

Лазебник Л.Л. Інвестиційний клімат та економічна мотивація іноземного інвестування в Україні // Фінанси України. – 1997. – №4. – С. 82-88.

Луцевич О., Остапенко С. Перешкоди для припливу іноземних інвестицій в Україну: проблеми і рекомендації // Економіст. – №3 (161). – К., березень 2000. – С. 38-45.

Малий І. Й. Іноземні інвестиції: Зарубіжний досвід стимулювання. Шляхи залучення в економіку України. – К.: НДФІ, 1999. – 45 с.

Международное право в документах. – М., Юрид. лит., 1982. – 208 с.

Мьоллерс Ф. Прямі іноземні інвестиції в Україну – реальний життєвий досвід // Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ. За ред. А. Зіденберга і Л. Хоффманна. – К.: “Фенікс”, 1998. – 477 с.

Оман Ш. Новые формы инвестирования в развивающиеся страны. Вывоз капитала в 80-е годы: новые тенденции и противоречия. – М., 1986. – 112 с.

Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні. – К., 1997. – 387 с.

Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. – К.: Юрінком, 1996. – 287 с.

Світова економіка: Підручник / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.

Україна 2000. Приватизація. Інвестиційні можливості // Інвестиційна маркетингова програма. – Фонд державного майна України. – К., 2000. – 156 с.

Ширмер Я. Прямі зовнішні інвестиції та економічне зростання // Економіст. – №3 (161). – К., березень 2000. – С. 33-37.

Бершеда Е.Р. Межотраслевые связи в инвестиционном процессе. — К.:Наук. думка, 1981. — 223 с.

Бизнес-план инвестиционного проекта / В.М. Попов, Л.П. Кураков, Г.В.Медведев й др. — М.: Финансы и статистика, 1997.

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП "ИТЕМ", ЛТД "Юнай-тед Лондон Трейд Лимитед", 1995.

Бобков Й.А. Регулирование воспроизводства инвестиций и основного капитала в рыночной экономике. — М.: НИИуправления, 1991. — 256 с.

Бочаров В.В. Финансово-кредитные методи регулирования рынка инвести­ций. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 243 с.

Бугаря Н.Й., Гойко А.Ф., Рогожин П.С., Федоренко В.Г. Рынок, предприятия и предпринимательская деятельность в Украине. — К.: Укрархстрой-информ,­ 1993. — 120с.

Булгачев С.Н., Гечи М. Инвестиционная политика в капитальном строительстве на новом этапе. — М.: Стройиздат, 1989. — 334 с.

Бушуев С. Д., Гурин 3. А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. — К.: УкрИНТЗИ, 1998.

Газибеков Д., Анеелиди М. Инвестиционная деятельность перед вхождением в рыночную экономику. — Ташкент: Изд-во ТИНХ, 1991. — 74 с.

Гильфердинг Р. Финансовий капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма. — М.: Изд-во соц.-экон. лит., 1959. — 491 с.

Голуб Л. Г., Хямаленс В.О. Как управлять инвестициями // Экономика стр-ва. — 1990. — № 12. — С. 14-22.

Грегори П. Рынок финансового капитала в США и проблемы финансирования советских инвестиций // Экономика стр-ва. — 1990. — № 12. — С. 23-24.

Гусаков В.М., Федоренко В.Г. Стан підприємництва та напрями його подаль­шого розвитку на основі науково-технічного прогресу в будівельному комп­лексі України // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. — 1997. — № 1.

Демяненко Н. АПК Украйни выйдет на фондовий рынок // Комерсант Украины.—1993.—№13.—С. 11.

Дробязко А. Комментарий к текущей валютной ситуации // Комерсант Украйни. — 1993. — № 11. — С. 6.

Емельянов А.С., Беседин В.Ф.. Козуб В.М. Экономика инвестирования в научно-технический прогресс. — К.: Наук. думка, 1988. — 311 с.

Ермошенко Н. Н. Экономика: Научно-техни­ческий прогресс, инвестиционная политика, управление. — К.: Наук. думка, 1990. — 184 с.

Жшяева Н. Золотое правило инвестирования // Экономика и жизнь. — 1992.—№ 1.—С.7.

Зотов М.С. Совершенствование инвестиционного процесса // Вопр. экономики. — 1985. — № 4. — С. 83-93.

Иванов В.Г., Зворыкин Д.Н. Оздоровление экономической структуры инвестиционного процесса // Экономика стр-ва. — 1990. — № 10. — С. 66-82.

Каменева О., Новоселов М., Рабина А. Банки стали авангардом свободных цен // Коммерсант. — 1991. — № 47. — С.14.

Короткова М. С. Денежно-кредитные проблемы стабилизации народного хозяйства // Деньги и кредит. — 1991. — №3. — С. 59-67.

Крупка Я. Д., Литвин Б. М. Вдосконалення методики обліку інвестиційної діяльності та будівельного виробництва. — К.: Екон. думка, 1998.

Крупка Я.Д., Литвин Б.М. Інвестиційний бізнес-план. — К., 1997.

Ливень О. Иностранный капитал в Украйну нужно привлекать активнее // Ком­мерсант Украйни. — 1993.—№ 9. — С.13.

Львов Ю.Л. Основи экономики и организации бизнеса. —СПб.: ГМП "Формика", 1992.—382с.

Матькин Ю.А. Инвестиционная деятельность в условиях перехода к регулируемой рыночной экономике СССР // Экономика стр-ва. — 1990. — №11.—С. 12-22.

Михайлова Е.В. Финансовый ринок в российской федерации. — СПб.: Изд-во СПб. ун-та экономики и финансов, 1992. — 176 с.

Музиченко А.С. Державне регулювання інвестиційної діяльності. – К.: Наук. світ, 2001. – 345 с. – Бібліогр.: с. 336-345.

Народное хозяйство Украины в 1992 г.: Стат. сб. — К.: Тэхника, 1993. — 360с.

Немчинский А.Б., Заикин П. Зкономическое обоснование инвестиций в ус­ловиях формирования рыночних отношений. — М.: Стройиздат, 1991. — 152с.

Николаев В.П. Введение в рыночную экономику строительства. — К.: Будивэльнык, 1991.— 152с.

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика: Сокр. пер. с англ. — М.: Эко­номика, Дело, 1992. — 510 с.

Радченко В. Нужно ли нам бояться дефицитного бюджета? // Экономика и жизнь.—1991.—№46.—С. 9.

Райзберг Б.А. Рыночная экономика // Деловая жизнь. — 1993. — № 1. — С. 5-93.

Русские биржевые ценности. 1914-1915 гг. / Под ред. М. Й. Боголепова. — СПб., 1915.—138 с.

Симоненко К. Чему до сих пор не перестает удивляться Всемирный банк // Бизнес. — 1999. — № 9. — 1 марта. — С.14.

Солунский А.М. Организационно-экономические методы совершенствования инвестиционной деятельности в условиях рыночной экономики // Экономи­ка строительства. — 1990.—№2. — 94 с.

Сопов В., Донченко А. Недельный обзор биржевых структур // Коммерсант. — 1991.—№45.—С. 13.

Степанов Д.В. Державне регулювання економіки і правові аспекти формування ринкових відносин сус­пільства. // Персонал. – 2000. – №2 (56). – додаток № 4(9). – С. 195-197.

Степанов Д.В., Федоренко В.Г. Страхування як складова частина інвестиційного процесу. // Економіка України. – 2000. – № 12. – С. 80-83.

Степанов Д.В., Федоренко В.Г. та інші. До питання про іноземні інвестиції в Україні. // Бюлетень про приватизацію. – 2001. – № 1 (101). – С. 19-21.

Степанов Д.В., Степанова В.В., Федоренко В.Г. та інші. Розвинення фінансово-банківської сфери – шлях до удосконалювання інвестиційної політики. // Фондовий ринок. – 2001. – № 2 (204). – С. 12-16.

Таеасиев А. М. Основи рыночной экономики. — М.: Изд-во МГУ, 1992. — 94с.

Тематическая подборка материалов по вопросам инвестиционной политики: Закони и постановления. — К.: Информат, 1992. — 200 с.

Федоренко В.Г., Гойко А.В. Інвестознавство: Підручник / За наук. ред. В.Г. Федоренка. – К.: МАУП, 2000. – 408 с.: іл. – Бібліогр.: с. 399-402.

Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент. — К.: МАУП, 1999.

Федоренко В.Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових умовах. — К.: Міжнар. фінанс. агенція, 1998.

Федоренко В.Г. Перспективи розвитку капітального будівництва за ринкових умов // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. — 1997. — № 2.

Федоренко В.Г. Створення промислово-фінансових груп і проблеми управ­ління корпоративними правами // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. — 1999.—№2.

Федоренко В.Г., Бондаренко Е.В. Будівництво та інвестиції в Україні. — К.: Знання, 1998.

Федоренко С.В. Капітальне будівництво та інвестиції в умовах ліквідації наслідків аварій // Проблеми инвестиционного менеджмента в Украине: Сб. науч. тр. Прилож. № 2(7) к науч. журн. "Персонал", № 1(55), 2000. — С. 161.

Федоренко С.В. Проблеми залучення іноземних інвестицій і розвиток еко­номіки України // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. — 1999. — № 2.

Федотова М.А. Доходи предпринимателя. — М.: Финансы й статистика, 1993. — 96 с.

Хейне П. Экономический образ мышления. — М.: Новости, 1991. — 701 с.

Чернявский А.Д. Инвестирование в подготовку кадров — наиболее рациональное й перспективное вложение капиталов // Проблемы инвестиционно­го менеджмента в Украине: Сб. науч. тр. Прилож. № 2(7) к науч. журн. "Пер­сонал", № 1(55), 2000. — С. 193.

Чернявский А.Д. Организация управления в условиях рыночных отноше­ний. — К.: МЗУУП, 1994.

Чернявский А.Д. Современные тенденции развития организационных форм управления в Украине // Персонал. — 1997. — № 4. — С. 3-7.

Чернявский А.Д. Трансформация организационных форм управления в процессе развития рыночных отношений // Персонал. — 1996. -— № 2. — С.22-36.

Шевчук В.Я. Современная инвестиционная политика в экономике Украйни // Пром. стр-во й инж. сооружения. — 1991. — № 4. — С. 3-4.

Шевчук В.Я. Умови ефективного інвестування в будівництві. — К.: Будівель­ник, 1991.—112с.

Шпек Р. Іноземні інвестиції в Україні // Уряд. кур'єр. — 1996. — № 62. — 2 квіт. — С. 5.

Щекин Г. В. К разработке концепции управлення современным обществом // Персонал. — 1999. — № 1. — С. 1-23.

Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. — К.: МАУП, 1998.

Эклунд К. Эффективная экономика — шведская модель. — М.: Экономика, 1991.—349с.

Якушин Л.С. Строительство и инвестиции // Экономика стр-ва. — 1991. — №4.—С. 59-62.

Agreement on Trade – related investment Measures / “The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts”. – GATT Secretariat. – Geneva, 1994. – pp. 166-167.

Brenton P., Di Mauro F., Lücke M. Economic Integration and FDI: An Empirical Analysis of Foreign Investment in the EU and in Central and Eastern Europe / Kiel Working Paper. – № 890. – Kiel, November 1998. – P. 7.

International Monetary Fund. International Finan­cial Statistics / IMF Publications. – Washington DC, March 1998. – P. 376.

Overseas Private Investment Corporation. – 1994 Annual Report. – 1995. – P. 5.

The Global Competitiveness Report 1998. World Economic Forum. 1998. – pp. 23-39.

The Global Competitiveness Report 1999. World Economic Forum. – July 1999. – pp. 48-62.

The World Bank. The World Development indicator 1998 CD. – P. 32.

UNCTAD. World Investment Report 1995. Transnational Corporations and Competitiveness – New York and Geneva, 1995.

UNCTAD. World Investment Report 1996. Investment, Trade and International Policy Arrangements. – New York and Geneva, 1996.

UNCTAD. World Investment Report 1997. Transnational Corporations, Market Structure and Competition Policy. – New York and Geneva, 1997.

UNCTAD. World Investment Report 1998: Trends and Determinants. – New York and Geneva, 1998.

UNCTAD. World Investment Report 1999. Foreign Direct Investment and the Challenge of Development. – New York and Geneva, 1999.

UNESCO. Statistical Yearbook 1998. – Paris: UNESCO Publishing & Bernan Press, 1998. – P. 67.

 

ISBN 978-966-8640-25-4 

 

Наукове видання

 

Федоренко Валентин Ггригорович, Маршавін Юрій Миколайович,

Гнибіденко Іван Федорович, Рум'янцева Світлана Вікторівна,

Діденко Олександр Маркович,  Руженський Микола Мусійович,

Поколенко Вадим Олегович, Федоренко Станіслав Валентинович,

Пінчук Юлія Борисівна, Гаврилова Татьяна Василівна,

Кінах Нелля Володимирівна, Шпаков Андрій Васильович.

 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ

ІНВЕСТИЦІЙНО – ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІКИ І РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

 

МОНОГРАФІЯ

 

                          Відповідальний за випуск: О.М. Ковбаско

                          У авторській редакції

                          Комп’ютерна верстка: С.В.Двойнос

 

Підписано до друку   14.09.2007 р. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Друк ротаційний трафаретний

Ум. друк. арк.11.

Тираж 300 прим. Зам. №      .

 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої

справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції

Серія ДК № 1805 від 25.05.2004 р.

 

Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038 м. Київ-38, вул. Нововокзальна, 17

(тел./факс 0-44-536-14-85)

 

[2] Розраховано за даними Держкомстату України

[3] Розраховано за даними звітів Державної комісії з цінних паперів фондового ринку (ДКЦПФР) за 2001 р.

[4] История экономических учений: (современный этап): Учебник/Под общ. Ред. А.Г. Худокормова. - М.: ИНФРА, 1998. – С. 80-81.

 

[5] Classics in the Theory of Public Finance // Ed. by R.A. Musgrave and A.T. Peacock.. – London: Macmillan; New York St Martin's Press, 1967. – XIX, 244 p. ( с. 1-2)

[6] Бькенен Дж. М. Сочинения: Пер. с англ. Т. 1 / Гл. ред. кол.: Р.М. Нуреев и др. – М.: Таурус Альфа, 1997. – 560 с. (с. 234).

[7] Чухно А. Нова економічна політика.// Економіка України. – 2005. – №.6. – С.10.

[8] Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія): Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр "Академія" 2005. – С.184-185. 336 с.

[9] Санто Борис. Инновация как средство экономического развития .-М.: Наука. – 1990. – С. 23.

 

[10] Дж. Стігніц. Глобалізація та її тягар: Пер. з англ. – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. – С. 30.

[11] Могильний О.М. Регулювання аграрної сфери.–Ужгород: ІВА, 2005. – С. 135.

[12] Могільний О.М. Регулювання аграрної сфери.–Ужгород: ІВА, 2005. – С. 137.

 

[13] У даному контексті під податками мається на увазі також непрямі податки і внески у фонди обов'язкового соціального страхування, котрі сплачують працівники із зарплати, а фірми - із фондів оплати праці. До непрямих податків відносяться акцизи, податок з продажу і податок на додаткову вартість.

 

[14] Огонь Ц.Г. Доходи бюджету України: Теорія та практика: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. .– С. 450.

[15] Там же. – С. 27.

[16] Там же. С. 28­-29.