Теоретичні та прикладні засади інвестиційно – інноваційного розвитку економіки і ринку праці в Україні - Монографія (О.Д. Гудзинський)

10.1. послідовність розробки інвестиційного бізнес-плану

               

Найважливішим серед документів, потрібних для злагодженої роботи, є бізнес-план. Складати його можуть окремі підприємці чи управлінсь­кий персонал фірми або групи фірм, які планують здійснювати інвести­ційну діяльність, а також спеціалізовані консультаційні фірми. Останні можуть виконувати весь обсяг робіт зі створення зазначеного документа або подавати спеціалістам підприємств конкретну допомогу у форму­ванні структури бізнес-плану, розрахунку окремих показників тощо.

Якщо бізнес-план підприємство розроблює самостійно, його підготов­ка може охоплювати кілька етапів.

На першому етапі видається наказ по підприємству чи приймається рішення зборів засновників, які визначають загальні напрями майбутніх інвестиційних програм, склад робочої групи і конкретних виконавців, календарні строки підготовки бізнес-плану, осіб, які здійснюють загаль­не й методичне керування роботою.

Загальне керівництво розробкою перспективного плану інвестиційної діяльності здійснює керівник підприємства, методологічне — його зас­тупник з економічних питань або консультант. До складу робочої групи входять провідні спеціалісти таких служб і відділів: планово-економіч­ного, маркетингу, юридичного, фінансового, бухгалтерії, головного тех­нолога, праці та заробітної плати, відділу кадрів та ін.

До основних функцій робочої групи належать такі:

• визначення напрямів і загального обсягу робіт під час складання бізнес-плану;

• визначення функцій конкретних виконавців і розподіл робіт між ними;

• підготовка документів, таблиць, схем, графіків, за якими конкретні виконавці повинні готувати й подавати інформацію;

• погодження питань про координацію дій між окремими виконав­цями;

• визначення календарного плану із встановленням термінів виконан­ня робіт і подання готових результатів.

На другому етапі кожний відділ і працівник робочої групи визначають обсяги роботи, збирають потрібну інформацію, виконують необхідні роз­рахунки, оформлюють табличний матеріал і текстову частину до нього.