Теоретичні та прикладні засади інвестиційно – інноваційного розвитку економіки і ринку праці в Україні - Монографія (О.Д. Гудзинський)

РоздІл 9 ІнвестицІйний проект

 

Інвестиційний проект - це викладення цілей та особливостей конк­ретного інвестування й обґрунтування його доцільності. Без нього не­можливо здійснювати інвестиції. Опрацювання інвестиційного проекту залежить від інвестора та чинних законів держави.

Далі під інвестиційним проектом розуміється письмовий документ, де викладено мету, методи реалізації, опис об'єкта інвестування, фінансову доцільність інвестиції. Такий проект потрібний як для власних цілей ін­вестора, так і для ознайомлення з намірами інвестора всіх можливих заін­тересованих сторін: партнерів, банків, майбутніх споживачів.

Інвестиційний проект має типовий зміст, що поділяється на розділи. Наведемо можливий склад розділів та орієнтовні форми табличних ма­теріалів.

 

ОПИС ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

 

Короткий опис

Це стислий (до 4 сторінок) конкретний виклад суті проекту (мета, об­сяг інвестиційних витрат, технологія виробництва, доходи, окупність, ефективність, характер продукції, реальність збуту).

 

Продукція:

• опис товарів (чи послуг), що мають вироблятися; їх відмінність від типової продукції, що є на ринку;

• характеристика якості продукції, обґрунтування конкурентоспро­можності;

• гарантійне обслуговування продукції;

• умови (патент, авторські права) технічної захищеності продукції.

 

Ринок та організація збуту продукції:

• обґрунтування прогнозованої ціни продукції чи послуг;

• обсяги можливої реалізації продукції;

• споживачі продукції (юридичні та фізичні особи);

• порівняння з продукцією конкурентів на ринку;

• аналіз конкурентного середовища (фірми-вироб­ники, якість про­дукції, ціни, потенційний обсяг ринку);

• стратегія маркетингової діяльності (організація реклами, витрати на рекламу, ціноутворення, можливості стимулювання продажу, фор­мування іміджу продукції та фірми в цілому).

 

Виробничий план (обсяг і структура виробництва

товарів і послуг);

• номенклатура продукції та послуг;

• обсяг продажу;

• календарний графік обсягу виробництва (за кварталами) на наступ­ні два-три роки (табл. 6.1.), що розроблюється щомісяця або в тиж­невому режимі;

• забезпеченість виробництва матеріально-техніч­ними ресурсами (номенклатура, кількість, ціна, загальні витрати, постачальники, можливість отримання, договори на постачання) (табл. 6.2.);

• система контролю якості продукції;

• місця та умови зберігання матеріально-технічних ресурсів;

• умови зберігання готової продукції;

• вплив на зовнішнє середовище й витрати на дотри­мання вимог щодо цього, засоби утилізації від­ходів.

 

Персонал та соціально-трудові питання:

• організаційна схема управління підприємством, перелік усіх під­розділів та характер взаємодії (технологічної чи інформаційно-функціональної);

• керівники, їхня службова характеристика та об'єктивні дані про них;

• штатний розпис, посадові обов'язки, вимоги до кваліфікації та спе­ціальності працівників, розподіл відповідальності;

• посадовий оклад або прогнозований рівень заробітної плати персо­налу (табл. 6.3.);

• потреба в навчанні персоналу, періодичність і обсяги витрат на під­вищення кваліфікації працівників;

• умови стимулювання праці, особливо керівних працівників усіх рівнів.

 

Організаційний план (опис питань, пов'язаних

з реалізацією інвес­тицій):

• обсяги та структура інвестиційних витрат (табл. 6.4.);

• кошторис витрат;

• технічна база підприємства, приміщення, технологія виробництва;

• джерела фінансування інвестицій;

• обсяг і структура основних фондів (табл. 6.5.);

• юридична форма підприємства, форма власності на основні фонди.

 

Фінансовий план:

• витрати на виробництво товарів і послуг (табл. 6.6.);

• очікувані у прогнозованому періоді обсяги реалізації продукції та послуг (табл. 6.7.);

• обсяги надходжень і витрат підприємства (табл. 6.8.);

• зведений баланс активів і пасивів підприємства (за формою бухгал­терського балансу підприємства);

• обсяги та напрями використання прибутку (табл. 6.9.);

• порядок фінансування та обсяги позик, потрібних для реалізації проекту;

• терміни та графік повернення позик;

• пропозиції щодо умов можливої угоди на одержання потрібної по­зики та порядок розрахунків за фінансовими зобов'язаннями.

 

Оцінювання ризику та заходи для страхування:

• опис проблем, що можуть виникнути під час реалізації проекту та вплинути на його очікувану прибутковість;

• аналіз залежності результатів інвестування від окремих факторів, урахованих у розрахунку ефективності проекту;

• план можливих дій з нейтралізації негативних факторів або своє­часного страхування від наслідків негативних дій;

• оцінювання ефективності інвестицій в умовах можливого найспри­ятливішого та найнесприятливішого розвитку подій, розподіл імо­вірностей успішного здійснення інвестиційних намірів інвесторів, побудова інтервалів та меж задовільного розвитку запроектованих подій.

Управління реалізацією інвестиційного проекту:

• календарний план виконання робіт (початок, завершення, загальний час до завершення етапу, послідовність етапів);

• організація моніторингу за відхиленням від плану робіт;

• плани та організація подолання можливих відхилень від планових орієнтирів;

• критерії прийняття рішення про вихід з проекту та мінімізації збитків.

 

Економічна ефективність:

• розрахунок загальної прибутковості проекту, чистої зведеної вар­тості, рентабельності, терміну окупності інвестицій, співвідношен­ня доходів і витрат.

Якість і обґрунтованість інвестиційного проекту не тільки визначають об'єкт інвестування, а й свідчать про кваліфікацію та обізнаність роз­робника проекту, рівень управління та планування роботи підприємства. Розроблюється такий проект методом аналізу та прогнозування роботи підприємства.

 

Таблиця 9.1.

Обсяг виробництва

 

Номенкла­тура

продукції

Одиниця вимірю­вання

Обсяг виробництва

за кварталами

І

II

III

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9.2.

Забезпеченість матеріально-технічними ресурсами

 

Номен­кла­тура потріб­них матеріаль­них ресурсів

Одини­­ця вимірюван­ня

Місяч­на потре­ба

Підприємство-постачальник

Очіку­вана

ціна

Вартість витрат на місячну програму

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9.3.

Персонал

 

Підроз­­­діл

Поса­да

Спеціаль­ність

Кількість праців­ників

Заробітна плата

 

на місяць

на рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9.4.

Інвестиційні витрати

 

Напрям витрат

Обсяг витрат

Загаль­ний

за кварталами

І

II

III

IV

Проектні роботи

 

 

 

 

 

Вид

основних фондів

Кіль­кість оди­ниць

 

Вартість

Норма аморти­зації

Амортиза­ційні нарахування (річні)

одиниці

загальна

Будівлі

 

 

 

 

 

Споруди

 

 

 

 

 

Машини

 

 

 

 

 

Обладнання

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Машини та обладнання

 

 

 

 

 

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання персоналу

 

 

 

 

 

Товарно-матеріальні запаси

 

 

 

 

 

Оборотні кошти

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9.5.

Витрати на виробництво товарів і послуг

 

Елемент витрат

Витрати за кварталами

I

II

III

IV

Сировина

 

 

 

 

Матеріали основні та допоміжні

 

 

 

 

Куповані та комплектуючі вироби

 

 

 

 

Паливо

 

 

 

 

Енергія

 

 

 

 

Заробітна плата

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

Амортизація основних фондів

 

 

 

 

Витрати на поточний ремонт

основних фондів

 

 

 

 

Загальні витрати підприємства

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 транспортні

 

 

 

 

 рекламні

 

 

 

 

 на утримання адміністрації

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9.6.

Надходження від реалізації продукції та послуг

 

Номенклатура

продукції

Одиниця

вимірювання

Обсяг реалізації за кварталами

I

II

III

IV

Кількість

<\/a>") //-->