Теоретичні та прикладні засади інвестиційно – інноваційного розвитку економіки і ринку праці в Україні - Монографія (О.Д. Гудзинський)

11.2. підвищення ролі приватизації в залученні пІІ

 

Оскільки приватизацію вважають вагомим фактором за­лучення ПІІ в країни з перехідною економікою, анкета містила й запитання щодо важливості приватизації в Україні. Як і треба було сподіватися, більшість інвесторів визнали приватизацію вагомим чинником. Лише 5\% рес­пондентів (великі ТНК) вважають стан приватизації не­важливим для своєї діяльності. Решта інвесторів (95\%) зауважили, що політика приватизації є визначальним фа­ктором для прийняття інвестиційних рішень (див. табл. 11.2.).

 

Таблиця 11.2.

Важливість стану приватизації для прийняття

інвестиційних рішень

 

 

Ступінь важливості

ТНК

Підприємці

Інституційні

МФО

Загалом

Дуже важливо

60\%

33\%

40\%

100\%

55\%

Важливо

30\%

67\%

60\%

 

40\%

Не важливо

10\%

 

 

 

5\%

 

Прийнято вважати, що приватизація позитивно познача­ється на розвиткові національної економіки та прова­дженні бізнесу в країні. Цей вплив виявляється в підви­щенні продуктивності, зменшенні неефективного держа­вного втручання в економіку тощо. Іноземним інвесто­рам, які брали участь в опитуванні, було запропоновано вказати, як саме приватизація вплине на їхню інвести­ційну діяльність в Україні. Відповіді респондентів уза­гальнено в таблиці 11.3.

 

Таблиця 11.3.

Сподіваний позитивний вплив приватизації

 

Переваги від

приватизації

ТНК

Підпри­ємці

Інституційні

МФО

Загалом

Відкриття нових можливостей для придбання

підприємств

13\%

67\%

80\%

50\%

44\%

Покращання

ділового клімату

100\%

33\%

100\%

100\%

89\%

 

 

Важливість приватизації для появи нових можливостей придбання підприємств визнали більшість інституційних інвесторів та інвесторів-підприємців. Ці відповіді варто порівняти з попередніми висновками про те, що ТНК не покладалися і великою мірою не покладаються на прива­тизацію як на спосіб, що дає змогу ввійти на український ринок. Таку позицію можуть зумовлювати і надто мала кількість привабливих з точки зору ТНК підприємств, де відбувається приватизація, і скептицизм ТНК щодо про­зорості процесу приватизації.

Більшість респондентів вважають, що найважливішим наслідком приватизації, яка сприяє підвищенню ефекти­вності, має бути поліпшення ділового клімату в країні.