Теоретичні та прикладні засади інвестиційно – інноваційного розвитку економіки і ринку праці в Україні - Монографія (О.Д. Гудзинський)

ТермІнологІчний словник

               

 

Аванс — грошова сума, виділена за домовленістю в рахунок майбутніх платежів за матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги.

Авізо — банківське повідомлення про зміни у стані взаємних розрахунків або про переказування грошей, надсилання товарів.

Авуари — різні активи (гроші, чеки, векселі, перекази, акредитиви), за рахунок яких можуть здійснюватися платежі та погашатись зобов'язання їх власників.

Активи — економічні ресурси компанії (фірми) у формі основного та оборотно­го капіталу, нематеріальних активів, що використовуються у виробничій діяльності з метою одержання доходу. На практиці розміри активів підприєм­ства визначаються загальною сумою активу балансу на певну дату.

Активи на акцію — відношення активів до загальної кількості акцій.

Акціонерне товариство — компанія, що створена юридичними особами, має статутний фонд, розподілений на певну кількість акцій однакової номіналь­ної вартості, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки власним майном. Акціонерне товариство може бути відкритого типу, якщо акції роз­повсюджуються шляхом відкритої передплати або купівлі-продажу на фон­дових біржах, або закритого, якщо акції не можуть озповсюджуватися вільно. Діяльність акціонерних товариств в Україні регулюється Законом Ук­раїни "Про господарські товариства" від 19.09.91.

Акція — цінний папір, що засвідчує частку її власника у статутному фонді акці­онерного товариства відкритого або закритого типу, який дає право на участь в управлінні й одержанні відповідної частини його прибутку у формі диві­дендів. Розрізняють акції іменні та на пред'явника, привілейовані та прості. Порядок випуску й обігу акцій регулюється Законом України "Про цінні па­пери і фондову біржу" від 18.06.91.

Аналіз кон'юнктури інвестиційного ринку — вивчення особливостей інвести­ційного ринку або окремих його сегментів і змін, які відбуваються на ньому в момент спостереження порівняно з попереднім періодом.

Аудиторська служба — організація, що здійснює на підставі договору на плат­ній основі позавідомчий незалежний контроль за дотриманням встановлено­го порядку виконання фінансово-господарських операцій, бухгалтерського обліку і звітності господарських організацій шляхом ревізій та перевірок, а також експертні й інші послуги з аналізу фінансових аспектів діяльності підприємств.

 

Баланс — зведення показників, що характеризують активи, пасиви й акціонер­ний капітал компанії на певний момент часу (звичайно рік).

Банківський відсоток — мінімальний відсоток за короткостроковими авансами комерційних банків або інвестиційних дилерів.

Банкрутство— встановлена в судовому порядку фінансова еплатоспро­можність певної юридичної чи фізичної особи, тобто її нездатність здій­снювати розрахунки за своїми зобов'язаннями. Процедури, пов'язані з бан­крутством, регулюються Законом України "Про банкрутство" від 14.05.92.

Безризикові інвестиції— розміщення капіталу в об'єкти інвестування, для яких відсутній ризик можливих фінансових втрат. У практиці розвинених євро­пейських країн до таких об'єктів інвестування, як правило, зараховують дер­жавні урядові облігації.

Бізнес-план — основний документ, де стисло в загальноприйнятій послідовності розділів викладено основні характеристики реального інвестиційного проек­ту. Бізнес-план покликаний переконати інвестора в ефективності передбачу­ваних інвестицій.

Біржа — інститут ринку цінних паперів, який організовує, контролює і регулює процес купівлі-продажу цінних паперів, переважно акцій.

Біржа праці — державний заклад, що регулярно здійснює посередницькі опе­рації на ринку праці.

Біржова ціна — ціна на товари і послуги, реалізовані в порядку біржової тор­гівлі, що формується на основі співвідношення попиту і пропозиції.

Біржове котирування — курси цінних паперів або ціни товарів біржової тор­гівлі, які реєструє 1 публікує котирувальна комісія відповідної біржі.

Біржовий курс — остання ціна, за якою різні об'єкти інвестування (цінні папе­ри, об'єкти нерухомості, дорогоцінні метали та ін.) продавалися (купували­ся) на відповідній біржі.

Бони — боргові зобов'язання, що випускаються державою, окремими закладами й організаціями; паперово-грошові знаки дрібної вартості, що тимчасово ви­пускаються в обіг як розмінні монети.

Брокер — фірма або окрема особа, пов'язана з фірмою. Купує і продає цінні па­пери за дорученням клієнта, не стаючи їх власником. Одержує за це комісійні.

 

Валові інвестиції— загальний обсяг коштів, інвестованих у нове будівництво, придбання засобів виробництва та на приріст товарно-матеріальних запасів у певному періоді.

Вексель — письмове боргове зобов'язання строго встановленої форми, що дає його власнику (векселетримачу) безперечне право після закінчення терміну зобов'язання вимагати від боржника сплати грошової суми, позначеної на век­селі. Розрізняють соло-вексель (особисте зобов'язання боржника) і переказний вексель (наказ боржника третій особі).

Венчурні підприємства — малі підприємства у сфері наукових досліджень, інже­нерних розробок, створення і впровадження нововведень.

Випуск — будь-які цінні папери, що мають однакові характеристики. Акт розмі­щення цінних паперів.

Відплив капіталу— переведення капіталу в значних розмірах у країни зі спри­ятливішим інвестиційним кліматом з метою уникнення оподаткування за більш високими ставками, негативних наслідків інфляції, ризику експропріації та ін. Основною метою відпливу капіталу є вигідніші та гарантованіші умови його розміщення в обраних країнах.

Внутрішні джерела формування інвестиційних ресурсів — власні джерела фі­нансування реалізації інвестиційних програм (проектів). До основних внут­рішніх джерел належить частина чистого прибутку компанії (фірми), що підлягає капіталізації, і сума амортизаційних відрахувань (амортизаційний фонд).

Вторинний розподіл, або пропозиція цінних паперів — торгівля цінними папе­рами, які пройшли первинний розподіл, з метою продажу їх публіці.

"Вуличний" сертифікат — акціонерний сертифікат, виписаний на ім'я інвести­ційного дилера або брокера, але який фактично належить особі, яка сплатила гроші й акції.

 

Графік інвестицій — загальний обсяг інвестицій, розподілений за конкретними термінами інвестування. Такий графік складається під час розробки бізнес-плану та оперативного плану реалізації інвестиційного проекту.

Грошовий потік— основний показник, що характеризує ефективність інвес­тицій у вигляді повернених інвестору коштів. Основою грошового потоку за інвестиціями є чистий прибуток і сума амортизації матеріальних і нема­теріальних активів.

Грошовий ринок — ринок цінних паперів із строком погашення до трьох років. Основним товаром тут є казначейські білети уряду.

Гудвіл — різниця між ринковою та індексованою балансовою вартістю компанії (фірми). Вартість гудвілу характеризує не відображені в балансі нематеріальні активи у вигляді репутації фірми, завойовані нею маркетингові позиції на ринку, відпрацьованість внутрішньої технології діяльності та інші активи, здатні приносити додаткові прибутки. У зарубіжній практиці вартість гудвілу часто включається в баланс компанії (фірми), що продається.

 

Девальвація — зниження в законодавчому порядку офіційного курсу національ­ної валюти щодо іноземних валют або міжнародних розрахункових одиниць.

Демпінг товарний — продаж товарів на зовнішніх ринках за нижчими, ніж на внутрішньому ринку, цінами.

Депозит — грошові або інші види активів, розміщені на збереження у фінансо­во-кредитні заклади.

Депозитарій — заклад, що бере на зберігання гроші, документи, цінні папери та інші цінності.

Депозитарій інвестиційного фонду— юридична особа, що здійснює відпо­відальне зберігання активів, обслуговування операцій з активами інвестицій­ного фонду й облік руху активів фонду на підставі депозитного договору. Діяльність депозитарію інвестиційного фонду в Україні регулюється Указом Президента "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19.02.94.

Депозитний відсоток — сума доходу, одержуваного інвестором у разі переда­вання коштів на зберігання відповідно до встановленої ставки відсотка.

Державні інвестиції— інвестиції, що здійснюються державними та місцевими органами влади (управління) за рахунок бюджетних коштів, позабюджетних фондів, залучених коштів, а також державними підприємствами та закладами за рахунок власних і залучених коштів.

Дериватив — стандартний документ, що засвідчує право або зобов'язання прид­бати чи продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством.

Дефляція — штучне вилучення з обігу частини надлишкової грошової маси, здійснене урядом з метою зниження темпів інфляції.

Диверсифікація — одночасний розвиток багатьох непов'язаних або слабко взає­мопов'язаних видів виробництв, розширення обсягів діяльності, номенклату­ри продукції і послуг, асортименту вироблених виробів у масштабі держави, галузі, регіону, підприємства. Диверсифікація, як правило, супроводжується глибокою трансформацією технології й організації виробництва.

Диверсифікація інвестицій — вид інвестиційної стратегії компанії (фірми), спря­мованої на розширення або зміну її інвестиційної діяльності. Розрізняють га­лузеву, регіональну та інші форми диверсифікації інвестицій.

Дивіденд, дивідендний дохід — частина прибутку акціонерного товариства, яка щорічно (або з іншою періодичністю) розподіляється між акціонерами від­повідно до кількості та виду акцій, якими вони володіють.

Дилер — особа (фірма), яка здійснює біржове або торгове посередництво за влас­ний рахунок.

Дисконт — різниця між загальною (лицьовою) вартістю цінного паперу і його ринковою ціною.

Дисконтна політика — форма валютної політики, спрямована на регулювання валютного курсу, руху капіталів і платіжного балансу шляхом зміни відсот­кових ставок за кредит.

Дисконтна ставка — ставка відсотка, за якою майбутня вартість грошей зво­диться до їх реальної вартості, тобто за якою здійснюється процес дисконту­вання.

Дисконтування — метод зведення майбутньої вартості грошей до їх вартості в поточному періоді (до реальної вартості грошей).

Довгострокова облігація — облігація з терміном погашення протягом десяти і більше років.

Довгострокові активи — матеріальні та нематеріальні активи компанії з періо­дом використання понад рік. До довгострокових активів належать основні фонди, незавершені капітальні вкладення, довгострокові фінансові вкладен­ня в усіх формах та інші аналогічні активи.

Довгострокові пасиви — усі види залучених коштів з терміном погашення ос­новної суми боргу понад рік.

 

Емісія — виготовлення і випуск в обіг банківських і казначейських квитків, паперових грошей і цінних паперів.

Ефективність інвестиційного портфеля — характеристика нвести-ційного портфеля (як правило, портфеля цінних паперів) за критеріями поточної до­хідності чи збільшення капіталу за будь-якого рівня ризику.

Ефективність реальних інвестицій — поняття, що характеризує різні аспекти дохідності інвестицій. Для оцінювання ефективності реальних інвестицій використовують чотири основні показники: чистий приведений дохід; індекс дохідності; період окупності; внутрішню норму дохідності.

 

Життєвий цикл галузі — загальний період часу від початку зародження галузі до завершення її існування (у разі випуску продукції, на яку істотно вплинув науково-технічний прогрес) або до вступу в остаточну зрілість (у разі випус­ку продукції, потреба в якій стабільна). У теорії життєвого циклу галузей роз­різняють, як правило, п'ять основних стадій: "народження", "зростання", "розширення", "зрілість", "спад", або "остаточна зрілість". В інвестиційному менеджменті визначення стадії життєвого циклу галузі пов'язане з оцінюван­ням інвестиційної привабливості окремих об'єктів реального чи фінансового інвестування; воно потрібне також у процесі галузевої диверсифікації інвес­тиційної діяльності.

Життєвий цикл інвестицій — загальний період часу від початку вкладання коштів у реальний інвестиційний проект до наступного вагомого інвестуван­ня в діючий об'єкт. Як правило, життєвий цикл інвестицій розподіляють на два основні періоди: інвестування до початку експлуатації об'єкта; експлуа­тації нового об'єкта до початку наступного істотного інвестування в його ре­конструкцію або технічне переоснащення.

Життєвий цикл компанії (фірми) — загальний період часу від початку діяль­ності компанії (фірми) до природного припинення її існування або відроджен­ня на новій основі (з новим складом власників і керівного персоналу, з прин­ципово новою продукцією, технологією та ін.). У теорії життєвого циклу компанії (фірми) розрізняють, як правило, шість основних стадій: "народжен­ня", "дитинство"; "юність", "рання зрілість", "остаточна зрілість", "старіння". В інвестиційному менеджменті визначення стадії життєвого циклу компанії (фірми) необхідне для оцінювання її інвестиційної привабливості чи інвести­ційних якостей цінних паперів (акцій), що емітуються.

 

Залишкова вартість основних виробничих фондів на акцію — відношення за­лишкової вартості основних виробничих фондів до загальної кількості акцій.

Залучені джерела формування інвестиційних ресурсів — залучені на кредитній основі кошти для реалізації інвестиційного портфеля та інше майно. До ос­новних видів залучених джерел формування інвестиційних ресурсів належать довгострокові кредити банків; кошти, отримані від емісії облігацій; майно, залучене на основі інвестиційного лізингу та селенгу.

Заставні цінні папери — цінні папери, випущені під заставу фізичних активів (найчастіше землі, споруди).

Зовнішні джерела формування інвестиційних ресурсів— позикові та залучені джерела фінансування інвестиційних програм (проектів).

 

Іменний цінний папір — цінний папір, зареєстрований у книгах компанії на ім'я власника. Може бути проданий іншій особі тільки з письмового дозволу влас­ника (передатного запису на сертифікаті). Облігація може бути іменною як щодо тільки амортизації, так і щодо тільки амортизації і відсотка.

Інвестиції— усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою одержання при­бутку або досягнення соціального ефекту.

Інвестиції з фіксованим доходом— вкладення капіталу в об'єкти інвестуван­ня з попередньо передбаченою фіксованою ставкою дохідності. До таких об'єктів інвестування належать купонні облігації, ощадні сертифікати, при­вілейовані акції.

Інвестиційна декларація — складова статуту інвестиційного фонду, в якій виз­начено основні напрями й обмеження його діяльності, порядок випуску, про­дажу та викупу інвестиційних сертифікатів, а також інші питання діяльності фонду.

Інвестиційна діяльність — сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України регулюються Законом України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.91.

Інвестиційна інфраструктура — найважливіші галузі економіки, заклади й за­соби, які безпосередньо забезпечують процес безперебійного здійснення інве­стицій.

Інвестиційна компанія —торговець цінними паперами, який крім ведення інших видів діяльності може залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом емісії та розміщення цінних паперів (включаючи інвестиційні серти­фікати). Створення і діяльність інвестиційних компаній в Україні регулюєть­ся Указом Президента "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19.02.94.

Інвестиційна компанія закритого типу — компанія, чиї акції продаються на фон­довій біржі, а капітал залишається відносно незмінним.

Інвестиційна привабливість галузей — інтегральна характеристика окремих га­лузей економіки з позиції перспективності розвитку, дохідності інвестицій та рівня інвестиційних ризиків. Інвестиційна привабливість окремих галузей оцінюється під час розробки інвестиційної стратегії компанії (фірми) та галу­зевої диверсифікації її інвестиційного портфеля.

Інвестиційна привабливість регіонів — інтегральна характеристика окремих регіонів країни з позиції інвестиційного клімату, рівня розвитку інвестицій­ної інфраструктури, можливостей залучення інвестиційних ресурсів та інших факторів, які істотно впливають на фор­мування дохідності інвестицій та інве­стиційних ризиків. Інвестиційна привабливість окремих регіонів оцінюється під час розробки інвестиційної стратегії компанії (фірми) і регіональної ди­версифікації її інвестиційного портфеля.

Інвестиційна програма компаній — інвестиційна програма як відособлена час­тина інвестиційного портфеля компанії (фірми), сформована за галузевою, регіональною чи іншими ознаками для зручності управління. Інвестиційна програма включає, як правило, ряд інвестиційних проектів (наприклад, інве­стиційна програма житлового будівництва, переробки сільськогосподарської продукції, створення соціальної інфраструктури та ін.).

Інвестиційна стратегія — формування системи довгострокових цілей інвести­ційної діяльності компанії (фірми) і вибір найефективніших шляхів їх досяг­нення.

Інвестиційний банк — банк, який спеціалізується на фінансуванні інвестиційної діяльності своїх клієнтів шляхом надання їм довгострокових кредитів (позик).

Інвестиційний дилер.— фірма, що є посередником на ринку цінних паперів, або окрема особа, пов'язана з такою фірмою. Виступає в ролі брокера, тобто зводить на ринку покупців з продавцями, одержуючи за це комісійні, або в ролі дилера, тобто підписується на весь новий випуск цінних паперів або частину його, стаючи їх власником з метою перепродажу дрібнішими пар­тіями.

Інвестиційний клімат країни— система правових, економічних і соціальних умов інвестиційної діяльності у країні, які істотно впливають на дохідність інвестицій і рівень інвестиційних ризиків.

Інвестиційний менеджмент — процес управління всіма аспектами інвести­ційної діяльності суб'єкта підприємництва.

Інвестиційний портфель — сформований компанією (фірмою) перелік об'єктів реального та фінансового інвестування з урахуванням її інвестиційних цілей.

Інвестиційний проект — об'єкт реального інвестування, який намічається до реалізації у формі придбання, нового будівництва, розширення, реконструкції тощо на основі розгляду й оцінювання бізнес-плану.

Інвестиційний ризик— імовірність виникнення непередбачуваних фінансових втрат (у формі зниження або повної втрати доходів, втрати капіталу тощо) у ситуації невизначеності умов інвестиційної діяльності. Розрізняють інвести­ційний ризик систематичний і несистематичний; реального і фінансового інвестування; економічний, політичний, соціальний та ін.

Інвестиційний ринок — сукупність інвестиційних відносин між продавцями й покупцями інвестиційних товарів і послуг, а також об'єктів інвестування в усіх його формах.

Інвестиційний фонд — юридична особа, заснована у формі акціонерного това­риства, яка здійснює діяльність виключно у сфері спільного інвестування. Інвестиційні фонди поділяються на відкриті та закриті. Порядок створення і діяльності інвестиційних фондів в Україні регулюється Указом Президента "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії"" від 19.02.94.

Інвестиційні якості цінних паперів — інтегральна характеристика окремих видів цінних паперів з позиції їх дохідності, ризику та ліквідності.

Інвестор—суб'єкт інвестиційної діяльності, який приймає рішення та здійснює вкладення власних, позичених і залучених майнових та інтелектуальних ре­сурсів в об'єкти інвестування.

Індексація основних фондів — переоцінювання основних фондів, яке здійснюєть­ся періодично з метою доведення їх початкової вартості до поточної ринкової (відновної).

Індивідуальний інвестор — окрема юридична особа, яка самостійно (без посе­редників) здійснює інвестиційну діяльність.

Інноваційні інвестиції— одна з форм інвестування, що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво та со­ціальну сферу.

Іноземні інвестиції— усі види цінностей, які вкладаються в об'єкти інвести­ційної діяльності на території тієї чи іншої країни. Порядок здійснення іно­земних інвестицій на території України регулюється Законом України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96.

Інсайдер — усі директори, старші чиновники корпорації і всі, хто має доступ до внутрішньофірмової, службової інформації. Усі, хто володіє понад 10\% акцій фірми.

Інституціональний інвестор — фінансовий посередник, який акумулює кошти індивідуальних інвесторів і здійснює інвестиційну діяльність, що спеціалі­зується, як правило, на операціях з цінними паперами.

Інструменти фондового ринку — інструменти, за допомогою яких здійснюють­ся операції на фондовому ринку. До основних інструментів фондового ринку належать облігації, ощадні сертифікати, опціони, ф'ючер­­сні контракти, інве­стиційні сертифікати.

Інфляційна премія — додатковий дохід, який виплачується інвестору з метою відшкодування його втрат від знецінення грошей внаслідок інфляції. Рівень цього доходу прирівнюється до темпу інфляції в розглядуваному періоді.

Інфляція — переповнення каналів обігу паперовими грошима, що супровод­жується їх знеціненням; виявляється в загальному і нерівномірному збіль­шенні цін на товари і послуги, що призводить до перерозподілу національно­го доходу на шкоду основній частині населення, поглиблення соціальної диференціації.

Іпотечна позичка (кредит) — позичка, отримана позичальником під заставу не­рухомого майна. У разі порушення позичальником умов кредитного догово­ру (прострочені позички) кредитор має право продати заставу з метою повер­нення позички (включаючи відсоток) і витрат з реалізації прибутку.

 

Казначейський білет — короткострокова (до одного року) державна облігація, що не дає офіційного відсотка. Прибуток реалізується у вигляді різниці дис­контної ціни, за якою білет продається, і номінальною вартістю, за якою його викуповують у момент погашення.

Казначейські акції— дозволені до випуску, але не випущені акції компанії або випущені акції, що були викуплені компанією.

Капітал — основний вид інвестиційних ресурсів у формі матеріальних і грошо­вих ресурсів, різних видів фінансових інструментів. У вужчому значенні — активи компанії (фірми) без зобов'язань (заборгованості).

Капіталізація — перетворення коштів на капітал. В інвестиційній діяльності найпоширенішими операціями капіталізації є капіталізація частини чистого прибутку, капіталізація дивідендів, капіталізація депозитного відсотка та ін.

Капіталовіддача — відношення річного обсягу продукції до статутного фонду. Капіталоозброєність — відношення статутного фонду до кількості працівників.

Капітальні вкладення — інвестиції у відновлення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів. Капітальні вкладення здійснюються у формі нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переустатку­вання.

Квота — 1. Частка в суспільному виробництві або збуті, яка встановлюється в межах різних угод для кожного учасника. 2. Кількісний показник, що харак­теризує значення експорту або імпорту для народного господарства.

Кліринг — система безготівкових розрахунків за товари, цінні папери і послуги, ґрунтується на заліку взаємних вимог і зобов'язань.

Коефіцієнт автономії— один з основних показників, що характеризує фі­нансову стабільність компанії (фірми). Він визначається шляхом ділення суми власного капіталу на суму всіх використовуваних коштів. Чим більше значен­ня цього коефіцієнта, тим вища фінансова стабільність компанії (фірми).

Коефіцієнт довгострокової заборгованості— важливий показник оцінювання фінансової стабільності підприємства (фірми), що характеризує відношення суми довгострокової (понад рік) заборгованості до загальної суми всіх вико­ристовуваних ним коштів.

Коефіцієнт капіталізації— відношення активів до статутного фонду. Коефіцієнт ліквідності — відношення активів до кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотності активів — відношення річного обсягу продукції до ак­тивів.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості — відношення річного обсягу продукції до кредиторської заборгованості.

Контрольний пакет акцій — кількість акцій, які дають інвестору право здій­снювати фактичний контроль над акціонерною компанією. В Україні рішення, що підтверджує наявність контрольного пакету акцій, якщо його розмір не перевищує 51\%, приймає Антимонопольний комітет з урахуванням конкрет­них особливостей засновницьких документів і структури статутного фонду компанії.

Кон'юнктура — сукупність факторів, що характеризують стан якого-небудь про­цесу, діяльності, явища.

Кон'юнктура інвестиційного ринку — система факторів, що характеризують по­точний стан попиту, пропозиції, цін і рівня конкуренції на інвестиційні про­екти й послуги, а також об'єкти інвестування в усіх його формах.

Кон'юнктурний цикл — період часу, протягом якого послідовно змінюються всі стадії кон'юнктури інвестиційного ринку. Кон'юнктурний цикл поділяється на чотири стадії: 1) піднесення кон'юнктури; 2) кон'юнктур­ний бум; 3) по­слаблення кон'юнктури; 4) кон'юнктурний спад.

Короткострокові інвестиції — форма вкладення капіталу терміном до одного року. До них належать придбання короткострокових облігацій, короткостро­кових депозитних сертифікатів, розміщення коштів на депозитному вкладі та інші короткострокові фінансові вкладення.

Кредитний відсоток — сума, що виплачується одер­жувачем кредиту за корис­тування позичковими коштами відповідно до встановленої ставки відсотка.

Крива інвестицій — графічне зображення залежності попиту на інвестиції від різних факторів: питомої ваги заощаджень у доходах; очікуваної норми при­бутковості інвестицій; ставки позичкового відсотка; темпів інфляції тощо.

Кумулятивні преференційні акції— преференційні акції, випущені за умови, що не виплачені на них дивіденди нагромаджуються і будуть виплачені до того, як одержать дивіденди власники звичайних акцій.

Купон — частина облігаційного сертифіката, яка окремо від нього дає власнику право на одержання відсотка. Розмір відсотка і дата його виплати зазначені на купоні.

 

Лицьова вартість — вартість цінного паперу, зазначена на його лицьовому боці. Звичайно виплачується власнику в момент погашення і є індикатором ринко­вої ціни.

Лізинг — довгострокова форма оренди машин і устаткування, що одночасно ви­користовується як одне із джерел формування інвестиційних ресурсів.

Ліквідаційна вартість активів — ціна продажу повністю відамортизованих ак­тивів (машин, механізмів, устаткування тощо) у разі їх заміни на нові.

Ліквідність — здатність активів використовуватись як безпосередні засоби пла­тежу або бути готовими до швидкого перетворення на грошову форму без втрати поточної вартості.

Ліквідність інвестицій — здатність об'єктів інвестування бути реалізованими протягом короткого терміну без втрати реальної вартості.

Лістинг — внесення акцій компанії у список акцій, що котируються на певній біржі. Не внесені в цей список акції продаються "з прилавка", на "вулично­му" ринку.

Ліцензія —дозвіл, що видається компетентними державними органами на веден­ня деяких видів господарської діяльності, у тому числі зовнішньоторговель­них операцій (експортна й імпортна ліцензія).

 

Маклер — посередник під час укладання угод на фондових, торгових і валютних біржах, який виконує операції за рахунок клієнтів і одержує грошову винаго­роду у вигляді комісійних.

Маркетинг — система управління виробничою і збутовою діяльністю, заснова­на на комплексному аналізі ринку і спрямована на вирішення проблеми реа­лізації продукції шляхом цілеспрямованого формування попиту на продукцію і послуги.

Менеджмент — сукупність принципів, методів, засобів і форм управління ви­робництвом, розроблених і застосовуваних у США й інших країнах з метою підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутків.

Методи фінансування інвестицій — принципові підходи до фінансування окре­мих інвестиційних проектів або програм. До основних методів фінансування інвестицій належать повне самофінансування, акціонування, кредитне фінан­сування, лізинг і селенг, змішане фінансування.

Міждилерський, або "вуличний ", ринок, також торгівля "з прилавка" — купівля-продаж цінних паперів (майже всіх облігацій і частини акцій) по телефону, минаючи торговий зал біржі.

Місце — термін, що означає право брокерської фірми торгувати на фондовій біржі й мати грейдерів у її торговому залі.

Моніторинг — систематичне спостереження за справжнім етаном фірми, під­приємства, організації з метою порівняння з бажаним.

Моніторинг інвестиційного ринку — механізм здійснення підприємством (фір­мою) постійного спостереження макроекономічних факторів розвитку інвес­тиційного ринку й окремих його сегментів з метою оцінювання інвестицій­ного клімату та його поточної кон'юнктури.

Моніторинг реалізації інвестиційних проектів — механізм здійснення пос­тійного спостереження за важливими поточними результатами реалізації всіх інвестиційних проектів підприємства (фірми) в умовах кон'юнк­тури інвести­ційного ринку, що постійно змінюється.

Мультиплікатор інвестиційних витрат — коефіцієнт, який показує, у скільки разів сума приросту національного доходу перевищує суму приросту чистих інвестицій в економіку країни. Модель такого мультиплікатора розробив Д. Кейнс.

 

Нарощування — метод приведення теперішньої вартості грошей до їх вартості в попередньому періоді, який використовується для оцінювання майбутньої вартості інвестицій.

Незбалансований інвестиційний портфель — портфель, що складається з інвес­тиційних проектів та фінансових інструментів, які значною мірою не від­повідають меті його формування чи фінансовим ресурсам.

Некумулятивний дивіденд — преференційний дивіденд, що не нагромаджується і не належить власнику в разі неоголошення радою директорів компанії.

Неплатоспроможність — нездатність компанії (фірми) оплатити у визначений термін свої зобов'язання.

Новий випуск — пропозиція компанії або уряду для реалізації щойно випущених цінних паперів.

Ноу-хау — сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досві­ду, що необхідні для організації того чи іншого виду виробництва, але не за­патентовані. Розрізняють ноу-хау науково-технічного, управлінського, комер­ційного і фінансового характеру.

 

Облігація — сертифікат, що засвідчує факт заборгованості та зобов'язання бор­жника виплатити кредитору певний відсоток від боргу і погасити борг (амор­тизацію) після закінчення певного періоду. Облігації можуть забезпечуватись активами або, як у випадку з облігаціями держави, просто загальною платос­проможністю емітента.

Об'єкти інвестування— реальні інвестиційні проекти, об'єкти нерухомості, різноманітні фінансові інструменти (насамперед інструменти фондового рин­ку), які є предметом інвестування.

Оборонні акції — акції компанії, яка відома стабільним надходженням і випла­тою прибутку і продемонструвала відносний імунітет до поганої кон'юнк­тури.

Оборотність активів — показник, що характеризує кількість оборотних активів компанії (фірми) у періоді, який розглядається.

Окупність інвестицій — процес повернення вкладених інвестиційних коштів че­рез одержаний прибуток, амортизацію.

Оперативне управління інвестиційним портфелем — система заходів щодо реа­лізації включених у портфель інвестиційних проектів, моніторингу ефектив­ності окремих об'єктів реального й фінансового інвестування та підготовки рішень про поточне коригування портфеля (шляхом "виходу" з окремих інве­стиційних програм і продажу окремих фондових інструментів).

Опціон — право придбати або продати цінні папери за певною ціною у певний момент протягом певного терміну. Це право, у свою чергу, продається і ку­пується. Воно є самостійним типом цінних паперів.

Ордер — сертифікат, що дає власнику право купувати цінні папери за наперед встановленою ціною у певний період. Ордер звичайно випускається разом з акціями для того, щоб залучити інвесторів до нового випуску.

Основна ставка відсотка — ставка, за якою комерційні банки дають позички найкредитоспроможнішим клієнтам.

 

Період окупності — показник ефективності інвестицій, який характеризує термін, протягом якого вони скуповуються повністю. Цей показник розрахо­вується шляхом ділення загальної суми інвестицій на серед­ньорічний грошо­вий потік, приведений до реальної вартості.

Податки — обов'язкові платежі, стягнуті державою з населення, організацій і підприємств у законодавче встановленому порядку.

Показник поточної ліквідності— основний показник ліквідності активів ком­панії (фірми), який характеризує відношення всіх поточних активів до всіх поточних зобов'язань.

Премія за ліквідність — додатковий дохід, який виплачується (чи передбачений до виплати) інвестору з метою відшкодування його ризиків, пов'язаних з низькою ліквідністю об'єктів інвестування. Розмір премії залежить від рівня ліквідності інвестицій.

Премія за ризик — додатковий дохід, який виплачується (чи передбачений до виплати) інвестору понад рівень, який може бути за безризиковими інвести­ціями. Розмір премії залежить від рівня ризику і визначається за допомогою моделі "лінії надійності ринку".

Преференційні акції — акції, власник яких має перевагу перед власником зви­чайних акцій під час розподілу дивідендів і майна корпорації в разі її лікві­дації. Він не має такої переваги перед кредитором корпорації. Преференційні акції дають право голосу тільки тоді, коли дивіденди на них не відновлюва­лись. Звичайно вони не дають права голосу, але приносять фіксовані дивіден­ди і цим схожі на облігації.

Прибутковість інвестицій — показник, що характеризує відношення середньо­річної суми чистого прибутку до обсягу інвестицій. Він показує роль прибут­ку у формуванні загальної дохідності інвестицій.

Прибутковість капіталу — показник, який характеризує відношення суми чис­того прибутку в певному періоді до середньої вартості власного капіталу в цьому ж періоді.

Прибуток на акцію — відношення річного балансового прибутку до загальної кількості акцій.

Приватні інвестиції— вкладення коштів, які здійснюються громадянами, а та­кож компаніями (фірмами) недержавних форм власності.

Прямі інвестиції— інвестиції, за яких вкладення капіталу в об'єкти інвестуван­ня інвестор робить без допомоги фінансових посередників.

 

Реальна ставка відсотка — ставка відсотка, яка встановлюється з урахуванням зміни купівельної спроможності грошей у зв'язку з інфляцією.

Реальний рівень відсотка — номінальний рівень відсотка мінус рівень інфляції.

Реальні інвестиції — вкладення коштів у реальні матеріальні й нематеріальні (інноваційного характеру) активи.

Реінвестування — переміщення капіталу з одних активів в інші — ефективніші, діяльність у придбанні активів з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту за рахунок прибутку, отриманого від експлуатації раніше придбаних активів.

Рента — регулярно одержуваний прибуток з капіталу, майна або землі, що не потребує від одержувача підприємницької діяльності.

Рентабельність — показник ефективності роботи підприємств, що визначаєть­ся відношенням прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів.

Рентабельність активів — відношення річного балансового прибутку до вар­тості активів підприємства.

Рентабельність акціонерного капіталу— відношення річного балансового при­бутку до суми статутного фонду.

Рентабельність продажів — відношення балансового прибутку до річного об­сягу продажів.

Ризик втрати доходу— один з рівнів ризику, який називається "критичним";

його критерієм є можливість втрати очікуваної суми валового доходу за об'єктом інвестування, що розглядається.

Ризик втрати капіталу— найвищий рівень ризику, який називається "катаст­рофічним"; його критерієм є можливість втрати всіх власних активів у ре­зультаті банкрутства.

Ризик втрати прибутку — рівень ризику, який називається "допустимим"; його критерієм є можливість втрати очікуваного чистого прибутку.

Ризик інфляції— ризик, пов'язаний із знеціненням доходу від інвестицій у зв'яз­ку з інфляцією. В умовах прогнозування цього виду ризику інвестор може вимагати додаткового доходу у вигляді інфляційної премії.

Ризик ліквідності — особлива форма ризику, пов'язана з низькою ліквідністю об'єктів інвестування чи з великим періодом інвестиційного процесу. За на­явності такого ризику інвестор може вимагати додаткового доходу у вигляді премії за ліквідність.

Ризиковий капітал — особлива форма вкладення капіталу з високим рівнем ри­зику в розрахунку на швидке одержання високої норми прибутку. Компанії (фірми) — об'єкти такого інвестування називаються "венчур­ними" (ризиковими).

Ризиковий портфель — агресивний інвестиційний портфель з високим загаль­ним рівнем ризику за ним.

Ринкова інфраструктура — система закладів та організацій (банків, бірж, стра­хових компаній, консультаційних та інформаційно-маркетингових фірм тощо), які забезпечують вільний рух товарів і послуг на ринку.

Ринкова рівновага — адекватне економічним законам співвідношення попиту і пропозиції; відповідність між обсягом і структурою попиту на товари й по­слуги та обсягом і структурою їх пропозиції.

Ринок— сфера економіки, де відбувається процес товарного обігу, перетворен­ня товару на гроші й зворотне перетворення грошей на товар; сукупність взає­мозалежних актів купівлі-продажу маси товарів, вироблених у різних галузях економіки.

Ринок позичкових капіталів — система економічних відносин, які забезпечують акумуляцію вільних коштів, перетворення їх на позичковий капітал і його пе­рерозподіл між учасниками процесу відтворення.

 

Сальдо — різниця між грошовими надходженнями і витратами за певний про­міжок часу. Санація — система заходів, спрямованих на попередження банкрутства компанії (фірми) у разі її неплатоспроможності.

Санкції економічні — заходи примусового впливу, що застосовуються до під­приємств (організацій), які допускають порушення у фінансово-господар­ській діяльності й тим самим завдають збитків партнерам або державі.

Селенг — один з видів залучених джерел фінансування інвестицій, який перед­бачає передання власниками (юридичними та фізичними особами) прав вико­ристання й розпорядження їхнім майном за певну плату. Таким майном мо­жуть бути будівлі, споруди, устаткування, сировина, матеріали, кошти, цінні папери, а також продукти інтелектуальної праці.

Сертифікат — документ, який засвідчує якість товару і видається компетент­ними органами на основі експертизи товарів.

Синдикат — група інвестиційних дилерів, які спільно підписуються на нові ви­пуски або великі блоки оборотних цінних паперів і поширюють їх.

Складний відсоток — відсоток, який періодично виплачується на інвестиції і до­дається до інвестицій. Майбутні платежі потім розраховуються за колишньою ставкою, але з більшої суми, відсоток за відсоток.

Співвідношення ризику й доходу— показник, що співвідносить рівень інвести­ційного ризику й інвестиційного доходу та вимірюється за допомогою коефі­цієнта варіації й моделі "лінії надійності ринку". Використовується під час оцінювання та формування інвестиційного портфеля чи окремих інвестицій­них проектів.

Спільне інвестування — діяльність, яка здійснюється в інтересах і за рахунок засновників і учасників інвестиційного фонду (частково — інвестиційною компанією) шляхом випуску інвестиційних сертифікатів і здійснення комер­ційної діяльності з цінними паперами.

Стагнація — стан економіки, коли застій або падіння виробництва поєднуються зі зростаючим безробіттям і постійним підвищенням цін (інфляцією).

Субвенція — форма фінансової допомоги окремим галузям господарства, під­приємствам і їх власникам. Широко практикується як метод санації збанкру­тілих підприємств і банків або з агресивною метою — для розгортання військової промисловості та пов'язаних з нею галузей.

Суб'єкти інвестиційної діяльності — сукупність фізичних і юридичних осіб — безпосередніх інвесторів і учасників інвестиційної діяльності.

 

Тариф — плата за послуги виробничого і невиробничого характеру, надані об'єднанням, підприємствам, організаціям і населенню.

Тендер — особлива форма видачі замовлень на постачання товарів або підрядів на виконання певних робіт, яка передбачає залучення пропозицій від кількох постачальників або підрядників з метою забезпечення найвигідніших комер­ційних або інших умов угоди для організаторів торгів.

Теперішня вартість грошей — вартість грошей у поточному періоді в разі їх зво­ротного перерахунку з майбутньої вартості. В інвестиційній діяльності роз­рахунок теперішньої вартості грошей здійснюється під час оцінювання май­бутніх доходів від інвестицій і в деяких інших випадках.

Термін погашення — момент виходу зі стану заборгованості та виплати боргу.

Торги — змагальна форма закупівлі, коли покупець повідомляє про конкурс для продавців на товар з певними техніко-економічними характеристиками.

Точка (поріг) беззбитковості— графічне зображення стану господарської діяль­ності компанії (фірми), що показує, при якому обсязі цієї діяльності чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг) дорівнює сумі поточних пос­тійних і змінних затрат (тобто досягається беззбиткова діяльність).

Тратта — письмовий наказ кредитора позичальнику про сплату останнім пев­ної суми третій особі. Підлягає акцептуванню позичальником.

Трейдер — працівник брокерської фірми, який безпосередньо виконує замовлен­ня на купівлю-продаж цінних паперів у торговому залі біржі.

 

Уповноважений представник — продавець цінних паперів, який працює на інве­стиційно-дилерську фірму і має документ про реєстрацію у відповідному дер­жавному органі (наприклад, комісії з цінних паперів).

Учасники інвестиційної діяльності — фізичні та юридичні особи, які забезпе­чують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень чи на основі доручення інвес­тора.

 

Факторинг — вид послуг банку з рефінансування дебіторських зобов'язань клієнта без права зворотної вимоги.

Фінансова стабільність — стабільність фінансового стану компанії (фірми) у довгостроковій перспективі, яка визначається високою часткою власного капіталу в загальній сумі джерел фінансових коштів.

Фінансові інвестиції— вкладення коштів у різноманітні фінансові інструменти (активи), серед яких найбільшу частину становлять цінні папери.

Фінансові інструменти — об'єкти інвестування, які є різноманітними типами фінансових зобов'язань: депозитні вклади, ощадні сертифікати, акції, облі­гації, інвестиційні сертифікати та ін.

Фінансові посередники — інвестиційно-кредитні інститути, які акумулюють кошти індивідуальних інвесторів і використовують їх для інвестування чи кредитування. Фінансові посередники поділяються на три інституційні групи: інвестиційні, банківські, страхові. Інвестиційні інститути фінансових посередників представлені інвестиційними фондами, інвестиційними ком­паніями, трастовими компаніями (довірчими товариствами). Основні інвес­тиційні інститути — інвестиційні фонди та інвестиційні компанії — залу­чають гроші шляхом випус­ку власних цінних паперів— інвестиційних сертифі­катів.

Фінансування інвестицій — забезпечення інвестиційної діяльності необхідними коштами з різних джерел.

Фірма-член — брокерська або інвестиційно-дилерська фірма, що є членом фон­дової біржі або націо­нальної асоціації інвестиційних дилерів.

Фонд викупу — фонд, що формується шляхом регулярних відрахувань коштів, призначених для викупу в намічений термін раніше емітованих цінних па­перів (облігацій, ощадних сертифікатів).

Фондовіддача — відношення річного обсягу продукції до балансової вартості основних виробничих фондів.

Форми інвестицій — способи здійснення інвестицій у різні об'єкти. Розрізняють реальні й фінансові інвестиції, державні й приватні, прямі й непрямі, корот­ко- та довгострокові.

Ф'ючерсні операції— угоди на товарній або фондовій біржі на терміни, пов'я­зані з наданням обумовлених у контракті товарів або цінних паперів у вста­новлений час за ціною, зафіксованою в угоді. Існують спеціальні ф'ючерсні біржі, де здійснюються здебільшого угоди і страхування від несприятливих змін цін, які не завершуються постачанням товарів або наданням цінних паперів, а призводять до ліквідації контрактів і перерахунку між брокерами в межах різниці в цінах.

 

Холдинг — акціонерна компанія, яка використовує власний капітал для придбан­ня контрольних пакетів акцій інших компаній з метою встановлення контро­лю над ними.

 

Цільовий інвестиційний прибуток — попередньо встановлений розмір чистого прибутку щодо вкладеного капіталу, який є критерієм оцінювання ефектив­ності інвестицій.

Цінні папери на пред'явника — цінні папери, на яких не зазначене ім'я власника або які не мають власника, чиє ім'я занесене в реєстр емітента.

 

Чартер — 1. Угода між власником і фрахтовиком на оренду всього судна або частини на певний строк. 2. Документ, який видається державою і дає право на фінансово-кредитну діяльність.

Чек — спеціальний грошовий документ встановленої форми, що містить пись­мове розпорядження банку видати готівкою або перерахувати визначену суму з поточного рахунка чекодавця.

Чисті активи на акцію — відношення суми статутного фонду, дебіторської за­боргованості й річного балансового прибутку до загальної кількості акцій.

Чисті інвестиції — сума валових інвестицій, зменшена на суму амортизаційних відрахувань у розглядуваному період