Теоретичні та прикладні засади інвестиційно – інноваційного розвитку економіки і ринку праці в Україні - Монографія (О.Д. Гудзинський)

11.1. пріоритети політики щодо підвищення привабливості україни для пІІ

 

Зважаючи на існування численних перешкод на шляху ПІІ в Україну, проведене опитування інвесторів стосовно дій українського уряду, які найбільше сприятимуть залученню інвестицій. Саме тому до анкети ввійшов блок питань стосовно до того, що саме український уряд має зробити, аби поліпшити інвес­тиційну привабливість країни.

Відповіді респондентів узагальнено у вміщеній далі таб­лиці 12.1. У цій таблиці цифри означають середню оцінку важливості пев­них кроків (від 1 — "найнагальніший захід" до 3 — "не є пріоритетом").

Відповіді на запитання, що потрібно зробити, аби підвищити привабливість України для іноземних інвесторів, дали позитивні результати.

Як свідчать результати опитування, найнагальнішими завданнями українського уряду інвестори вважають такі:

• лібералізація руху капіталу, валютного ринку та знят­тя обмежень на репатріацію прибутків;

• зняття обмежень на частку іноземної власності в укра­їнських компаніях;

• мінімізація бюрократичних обмежень;

• зниження податкових ставок та зменшення кількості податків.

 

Таблиця 11.1.

 

Оцінка результатів опитування

 

 

Заходи

ТНК

Підпри­ємці

Інституційні

МФО

Загалом

 

 

Лібералізація руху

капіталу, валютного ринку та зняття обмежень і на репатріацію прибутків

1,1

1,25

1,4

1

1,12

Зняття обмежень на

частку іноземної власності в українських компаніях

1,1

1.25

1.6

1

1.16

Мінімізація бюрократичних обмежень

1,5

1

1,2

1

1,17

Зниження податкових ставок та зменшення

кількості податків

1.4

1

1.6

1

1.32

Зняття обмежень на

доступ до внутрішнього

та зовнішніх ринків

1.5

1.5

2.2

2

1.78

Удосконалення системи контролю  за

дотриманням контрактів

1,6

1,75

2

2

1,81

Запровадження рівних умов діяльності

національних та

іноземних інвесторів

2

1.5

1.8

2

1.92

Покращання матеріальної інфраструктури

1,8

2,25

2,4

1.5

1,97

Збільшення торговельних бар'єрів для імпорту

2,4

2,75

2,8

2.5

2,62

 

Усі категорії інвесторів майже одностайно підтримують гаку позицію. Проте можна спостерегти певну відмін­ність у позиціях ТНК та інших груп інвесторів. Тимчасом як ТНК наголошують па лібералізації руху капіталу, валю­тного ринку та репатріації прибутків, а також па знятті обмежень на частку іноземної власності в українських компаніях, інші групи інвесторів найнагальнішими за­вданнями уряду вважають мінімізацію бюрократичних обмежень, зниження податкових ставок та зменшення кількості податків. Таку різницю в оцінках можна пояс­нити кращою спроможністю ТНК (порівняно з інвесто­рами-підприємцями та приватними інституційними інве­сторами) обстоювати свої інтереси.

ТНК та інвестори-підприємці, будучи безпосередньо за­лученими до процесу виробництва та збуту, більше уваги приділяли питанням вільного доступу до ринків, тому що нерідко саме цей чинник стає для них головною пере­шкодою.

Дивним видається такий факт: тих заходів, що їх часто вважають потужними стимулами для ПІІ (а саме: рівні умови для національних та іноземних інвесторів, покра­щання інфраструктури, підвищення імпортних бар'єрів), інвестори не визнали пріоритетними для українського уряду. В цій групі другорядних завдань міжнародні фінан­сові організації та 1 ТНК надають більшу вагу заходам щодо покращання інфраструктури. Інвестори-підприємці, які мають обмежені можливості захисту своїх прав, наголо­шують на потребі встановити однакові "правила гри" для українських та іноземних інвесторів.

Отже, за найнагальніші завдання українсь­кого уряду стосовно сприяння інвестиційному процесу визнано лі­бералізацію руху капі­талу в валютного ринку, оскільки руху законного капіталу не повинно бути перешкод.

Важливо переглянути обмеження на репатріацію при­бутків, інакше хто ж буде працювати лише на іноземну державу. Відносно пропозиції про зняття обме­жень на частку інозе­мної власності в украї­нських компаніях, то це питання слід додатково вивчити. І, безумовно, абсолютно справедливо вимагати мі­німізації бюрократи­чних обмежень, зни­ження податкових ставок та зменшення кількості податків.