Теоретичні та прикладні засади інвестиційно – інноваційного розвитку економіки і ринку праці в Україні - Монографія (О.Д. Гудзинський)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1зайнятІсть й ІнвестицІЇ в украЇнІ
Читать: РоздІл 2   особливості інвестиційного процесу в україні і його вплив на розвиток ринку праці.
Читать: Розділ 2.І. теоретико-методологічні основи трансформації зайнятості населення і її вплив на інвестування економіки україни.
Читать: Розділ 2.2. стан інвестиційного процесу в україні і його вплив на ринок праці.
Читать: Розділ 2.3. перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку ринку праці та економіки україни.
Читать: РоздІл 3 Інвестиційна  діяльність:  особливості  розвитку  та  активізації  в  сучасних  умовах
Читать: Розділ 3.1. Інвестиційна діяльність як фактор розвитку ринкової економіки украни
Читать: Розділ 3.2. активізація інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки.
Читать: РоздІл 4 ІнвестицІЇ як чинник впливу на формування спІввІдношення мІж нагромадженням І споживанням в украЇнІ
Читать: РоздІл 5 продуктивна зайнятІсть населення як прІоритет соцІально-економІчноЇ полІтики держави.
Читать: РоздІл 6 роль фІскально-бюджетних ІнструментІв у ІнвестуваннІ людського капІталу І досягнення продуктивноЇ зайнятостІ населення.
Читать: РоздІл 7 ІнновацІйна модель економІчного розвитку як фактор забезпеченняпродуктивноЇ зайнятостІ населення
Читать: РоздІл 8 державна полІтика регулювання та сприяння ІнвестицІйноЇ дІяльностІ
Читать: 8.1. активізувати інвестиційний процес – пріоритет державної політики
Читать: 8.2. умови сприяння іноземному інвестору
Читать: 8.3. поліпшення інвестиційного клімату
Читать: РоздІл 9 ІнвестицІйний проект
Читать: РоздІл 10 структура ІнвестицІйного бІзнес-плану
Читать: 10.1. послідовність розробки інвестиційного бізнес-плану
Читать: 10.2. джерела інформації для складання бізнес-плану
Читать: 10.3. оцінювання ефективності інвестиційного проекту
Читать: 10.5. методи розрахунку потреб ресурсів
Читать: 10.6. організація реалізації інвестиційного проекту
Читать: 10.7. Інвестиційні ризики та форми їх страхування
Читать: 10.8. стратегія фінансування інвестиційного проекту
Читать: 10.9. структура бізнес-плану інвестиційного проекту. оцінювання ризиків та ефективності інвестиційного проекту
Читать: РоздІл 11 ІнвестицІйна привабливІсть украЇни
Читать: 11.1. пріоритети політики щодо підвищення привабливості україни для пІІ
Читать: 11.2. підвищення ролі приватизації в залученні пІІ
Читать: 11.3. рекомендації щодо державної політики  сприяння припливу пІІ
Читать: ТермІнологІчний словник
Читать: Список лІтератури