Економічна безпека держави - матеріали науково-практичної конференції

Служби економІчноЇ безпеки пІдприЄмств та Їх кадрове забезпечення

Після переходу до ринкових відносин підприємства України опинилися в нової складної ситуації, коли кожен їх крок може супроводжуватися непередбаченими подіями як економічного так і правового характеру. Для своєчасного реагування на загрози, які виникають в їх діяльності, вітчизняні підприємства (особливо великі, ті з них, які стабільно працюють) виходячи з досвіду розвинутих країн світу формують служби загальної безпеки або економічної безпеки, яки в меру своїх можливостей вирішують всі питання щодо забезпечення загальної та економічної безпеки. Функції цих служб дуже широкі: від забезпечення охорони підприємства та фізичного захисту його робітників до розробки стратегії економічної безпеки підприємства та аналізу загроз економічної безпеки підприємства.

Однак спеціалістів для підрозділів безпеки підприємств навчальні заклади України не готують. Згідно з Переліком напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженим Постановою КМ України від 13.12.2006р. №1719, передбачена підготовка фахівців лише за галуззю знань «Інформаційна безпека». Галузь знань «Економічна безпека» Переліком не передбачена.

Виникає питання: спеціалісти якого напряму підготовки можуть працювати в підрозділах економічної безпеки та забезпечувати економічну безпеку підприємства, як що їх зараз не готують на загальнодержавному рівні?

До основних підрозділів служби безпеки звичайно відносять такі: підрозділ з охорони та режиму, технічний підрозділ, інформаційний та аналітичний підрозділи (див. [1, ст. 654-658]). Треба відмітити, що у переліку немає ще одного підрозділу, якій повинен протидіяти внутрішній загрозі з розкрадання майна підприємства, тобто контрольно-ревізійного.

Підрозділи, які забезпечують економічну безпеку, повинна бути одночасно контрольними й консультативними органами, яки інформують керівництво підприємства про потенціальні та реальні загрози зовнішнього та внутрішнього характеру в діяльності підприємства, намічати заходи що до їх усунення або нейтралізації.

Як що розглядати економічну безпеку як здатність підприємства протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам економічного характеру то ближче на все до рівня підготовки таких фахівців з переліку економічних спеціальностей знаходяться дві спеціальності: «Фінанси» та «Облік і аудит». Представники цих спеціальностей повинні добре знати фінансову систему підприємств, облік і основи контролю. Однак їх підготовка може не задовольняти вимогам до робітників підрозділів безпеки (наприклад, недостатні знання правових питань, аналітичної діяльності), тому треба все-таки готувати спеціалістів з економічної безпеки за окремими правилами підготовки, тобто як фахівців окремого напряму підготовки або галузі знань.

Економічна безпека – це по суті економічна спеціальність і її місце в переліку спеціальностей у галузі знань «Економіка та підприємництво». Однак специфіка освіти в Україні така, що забезпечити достатній рівень викладання спеціальних дисциплін за напрямом «Економічна безпека», як що він буде відноситься до галузі знань «Економіка та підприємництво» нема можливості, тому що на спеціальні професійні дисципліни згідно зі стандартом підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка та підприємництво» передбачено лише 25\% навчального часу (60 кредитів). Є також цикли гуманітарної підготовки й природничо-наукової та загальноекономічної підготовки. Однак спеціалісти у цієї сфері повинні також мати поглиблену правову та спеціальну підготовку, яка не передбачена стандартом для галузі знань «Економіка та підприємництво».

Підготовку спеціалістів з економічної безпеки краще проводити у спеціалізованих вузах системи МВС, однак підготовку спеціалістів тих напрямів підготовки, які не пов’язані з вивченням спеціальних дисциплін (наприклад, спеціальна техніка, ОРД тощо) можливо проводити не лише в системі відомчій освіти але й цивільних вузах. У цьому випадку підготовку студентів можна проводити, наприклад, за напрямами «Аналітична діяльність», «Контроль діяльності підприємств і бюджетних установ». Спеціалісти цих напрямів можуть забезпечити виконання функцій розробки стратегії економічної безпеки підприємства, формування системи внутрішнього економічного контролю та аналізу загроз економічної безпеки підприємства.

ЛІТЕРАТУРА: 1. Экономическая и национальная безопасность: Учебник/Под ред. Е.А.Олейникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 768 с.