Економічна безпека держави - матеріали науково-практичної конференції

ОсобливостІ проведення судово-економІчноЇ експертизи в процесІ розслІдування злочинІв, пов’язаних з ухиленням вІд сплати податкІв

Одною із форм забезпечення економічної безпеки держави є організація податкового контролю. Так контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків та інших обов’язкових платежів забезпечує функціонування однієї з найважливіших ланок податково системи України – механізму визначення прав, обов’язків та відповідальності платників [1].

Узагальнення слідчої та судової практики показує, що розслідування справ, які порушені у зв’язку з ухиленням від сплати податків, являє собою значну складність для слідчих, перш за все через відсутність розробок методичного характеру, які дозволили б ефективно розслідувати злочини цієї категорії, також не останню роль відіграють існуючі в сучасному податковому законодавстві прогалини.

Злочинність у сфері оподаткування, яка охоплює чи не всі види фінансово-господарчої діяльності, відрізняється високим рівнем професіоналізму, тісними міжрегіональними і міжнародними зв’язками, поєднанням легальної діяльності з нелегальною, високою організацією суб’єктів здіснення таких правопорушень та їх сучасним технічним оснащенням.

Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків передбачена ст. 212 Кримінального кодексу України. Вперше ця стаття була включена до складу Кримінального кодексу України ще в 1993 році, та набула змін в 1997р. (Закон України «Про внесення змін та доповнень в Кримінальний, Кримінально-процесуальний кодекси України про відповідальність за ухилення від сплати податків» від 05.02.1997р.) у зв’язку з поширеністю таких правопорушень за роки її існування.

Несплата податків та зборів в бюджет кваліфікується як збитки, нанесені державі, тому їх розмір та характер, у відповідності до ст.64 Кримінально-процесуального кодексу України підлягають доказуванню в процесі проведення досудового слідства та при розгляді справи в суді.

У випадку необхідності вирішення питань правильності нарахування сум несплачених податків, а частіше обґрунтованості донарахувань податків та інших платежів до бюджету згідно висновків актів перевірок податкових органів, посадові особи органів дізнання виносять постанову про призначення судово-економічної експертизи.

Встановлення обґрунтованості донарахування до сплати податків, зазначених в актах перевірок податкових органів, відноситься до основних завдань судово-економічної експертизи [2].

При цьому, в результаті проведення судово-економічної експертизи повинно бути встановлено:

– чи допущено платником податків приховування об’єктів оподаткування, та яким способом;

– чи відповідає ведення податкового та бухгалтерського обліку на підприємстві вимогам діючих нормативних актів;

– чи вплинули виявлені порушення в веденні податкового та бухгалтерського обліку на нарахування податків, які підлягають сплаті до бюджету;

– розмір нанесених державі збитків в результаті цих правопорушень [3].

Основними об’єктами дослідження судово-економічної експертизи в цьому випадку будуть:

– оригінал акту про перевірку дотримання податкового та валютного законодавства платника податку органами регіональної податкової інспекції з всіма додатками до нього;

– вилучені оригінали податкових та бухгалтерських документів, і обов’язково тих, які підлягали ревізійним діям і за даними яких визначено донарахування сплати податків до бюджету;

– реєстри бухгалтерського обліку, в яких встановлено документування господарських операцій, відображених в первинних бухгалтерських документах;

– акти зустрічних перевірок з іншими суб’єктами господарської діяльності, акти взаємозвірок з податковими органами щодо реального стану платежів на визначену дату і за конкретний період та інші.

Тобто, при провадженні судово-економічної експертизи повинні бути ретельно досліджені результати перевірки, проведеної регіональним органом державної податкової інспекції, проаналізовані використані ними методи та прийоми дослідження наданих податкових та бухгалтерських документів, пов’язаних з нарахуванням та сплатою податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету.

Особливою складністю при проведенні судово-економічних експертиз, які проводяться у зв’язку із розслідуванням злочинів пов’язаних з ухиленням від сплати податків, є необґрунтованість висновків перевірок податкових інспекцій, що в свою чергу приводить до непридатності поданих об’єктів для експертного дослідження [4].

З судової, слідчої та експертної практики вбачається, що судово-економічні експертизи призначаються при неякісно проведених документальних перевірках. За таких обставин здійснюється взаємозаміна проведення додаткової перевірки призначення судово-економічної експертизи [4].

В сьогоднішніх умовах доцільно звернутись до попередніх наукових розробок, думки Ромашова А.М. про те, що у випадку, що в акті перевірки відсутні необхідні дані чи вказана перевірка проведена неякісно, то експерт може подавати клопотання щодо проведення нової чи додаткової перевірки, склавши при цьому повідомлення (висновок) про неможливість дачі висновку [5].

Тому, висновки документальних перевірок досліджуються судово-економічною експертизою як джерело інформації, яке повинно відповідати встановленим стандартам документальних перевірок. [6].

Так як податкове законодавство України є достатньо нестабільним та набуває постійних змін як в частині оподаткування, так і в частині надання пільг окремим платникам податків, при дослідженні наданих матеріалів необхідно точно встановити, які законодавчі акти діяли в перевіряємий період.

Тому якщо порушення законодавчих актів мало місце в період дії як одного, так і іншого закону, то суму податків необхідно нараховувати окремо за кожний період, в якому діяв той чи інший нормативний акт.

Характерною особливістю правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, є те, що вони носять прикритий характер. Однак ці порушення знаходять своє відображення в первинних документах та регістрах бухгалтерського обліку, які необхідно отримати шляхом проведення виїмки.

Місцем проведення виїмки може стати як саме підприємство, так і місце проживання керівників та службових осіб підприємства, установи банків та інші підприємства, з якими перевіряє мий суб’єкт мав господарські відносини.

Ще одною складністю, яка виникає при проведенні судово-економічних експертиз з питань ухилення від сплати податків, по-перше є те, що дані про сплату цих податків можна отримати тільки з податкового обліку, на основі якого заповнюється декларація про прибуток або про податок на додану вартість підприємства та додатки до них. По-друге, це розмежування бухгалтерського та податкового обліку, яке відбулось з введенням і дію національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що привело до виникнення складності в документальному підтвердженні даних податкового обліку, складенням на прикладі регістрів бухгалтерського обліку, регістрів податкового обліку та їх документального підтвердження.

З цього можна зробити висновок, що якість судово-економічних експертиз по питанням ухилення від сплати податків значно підвищиться тільки у випадку законодавчо оформленої моделі взаємодії бухгалтерського обліку та системи оподаткування в Україні, що є гарантом забезпечення економічної безпеки нашої держави.

ЛІТЕРАТУРА: 1. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991р. №1251-12 // Комп’ютерна правова система «ЛІГА:Закон». 2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз: Затверджена наказом МЮ України від 08.10.1998р. №53/5 // Комп’ютерна правова система «ЛІГА:Закон». 3. Мамонтова Л.В. Деякі питання проведення судово-бухгалтерських експертиз в розслідування злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків / Збірник науково-практичних матеріалів. – Сімферополь, 2000. – С.247-249. 4. Дячишин Я.В., Тимкович П.В. Вплив обґрунтованості документальних перевірок щодо справляння податків на висновки судово-бухгалтерської експертизи. – Збірник науково-практичних матеріалів. – Сімферополь, 2000. – С.226-228. 5. Георгиев Л.И., Ромашов А.М. Судебно-бухгалтерская экспертиза в суде. – М., 1976. 6. Порядок оформлення і реалізації документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності – юридичними особами: Затверджений наказом ДПАУ від 01.06.1998р. №266 // Комп’ютерна правова система «ЛІГА: Закон».