Економічна безпека держави - матеріали науково-практичної конференції

Содержание

Читать: О. с. ІванІлов, д-р екон. наук, професор харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
Читать: Вплив ризикІв на стан економІчноЇ безпеки украЇни
Читать: Л. в. шульга, профессор московский университет мвд россии
Читать: О некоторых проблемах в области сохранения культурного достояния россии
Читать: В. в. aкІмов, д-р с-г наук, професор xapківський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ
Читать: ЕкономІко правовий аналiз стану нацiонального рейдерства
Читать: О. а. гриценко, д-р екон. наук, професор, національна юридична академія україни Ім. ярослава мудрого
Читать: ТрансплантацІя ІнститутІв як загроза економІчноЇ безпеки
Читать: О. в. носова, д-р екон. наук, професор харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: Використання досвІду сша в полІпшеннІ ІнвестицІйного клІмату в украЇнІ
Читать: М. а. садиков, д-р екон. наук, професор харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: МеханІзми забезпечення прІоритетних напрямІв розвитку ІнновацІйноЇ дІяльностІ в украЇнІ
Читать: П. в. онофрІйчук, начальник головного управління моу, генерал-майор в. м. шемаЄв, д-р військ. наук, професор, національна академія оборони україни
Читать: Удосконалення системи матерІально-технІчного забезпечення збройних сил як фактор воЄнно-економІчноЇ безпеки украЇни
Читать: С. м. клІмова, докторант харрІ наду при президентові україни
Читать: ФІнансова вІдповІдальнІсть як фактор змІцнення економІчноЇ безпеки держави
Читать: В. Є. духов, канд. екон. наук, доцент харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: МакроекономІчнІ прІоритети економІчноЇ безпеки украЇни
Читать: В. а. гончарова, доцент, канд. экон. наук харьковский национальный университет внутренних дел
Читать: Реалии экономики с учетом социокультурного контекста
Читать: А. ю. пекІн, нач. кафедри економіко-правових дисциплін, к.е.н., доц.; т. в. малаЄва, старший викладач кафедри економіко-правових дисциплін луганський державний університет внутрішніх справ ім. е. о. дідоренка
Читать: Удосконалення функцІонування агропромислового комплексу як напрямок забезпечення продовольчоЇ безпеки держави
Читать: О. м. крамарева, доцент, канд. екон. наук, національна академія державного управління при президентові україни,
Читать: О. с. крамарева, доцент, канд. екон. наук, харківський національний економічний університет
Читать: ЕкономІчна безпека краЇни в умовах глобалІзацІЇ
Читать: С. в. онишко, канд. екон. наук, доцент національний університет державної податкової служби україни
Читать: НеобхІднІсть І фактори використання потенцІалу податковоЇ складовоЇ економІчноЇ безпеки
Читать: В. І. сапич, канд. екон. наук, доцент, сумська філія харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: ЕфективнІсть використання сІльськогосподарських угІдь у контекстІ забезпечення продовольчоЇ безпеки украЇни
Читать: В. в. смачило, доцент, канд. екон. наук, о. м. колмакова, викладач харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
Читать: ОсобливостІ формування мІграцІйного капІталу в украЇнІ
Читать: С. м. фІлей, асистент національного університету дпсу
Читать: Ризик, як фактор впливу на економІчну безпеку держави
Читать: Н. ю. мущинська, асистент харківська національна академія міського господарства
Читать: Застосування проектного пІдходу в сферІ освІти як засІб пІдвищення рІвня економІчноЇ безпеки
Читать: ІнновацІйний розвиток електроенергетики – шлях до економІчноЇ безпеки украЇнІ
Читать: Сучасний рІвень продовольчоЇ безпеки украЇни
Читать: М. І. керницька, старший викладач кафедри економічної безпеки львівський державний університет внутрішніх справ
Читать: ІнновацІйна дІяльнІсть як фактор забезпечення економІчноЇ безпеки машинобудІвних пІдприЄмств І вплив на економІчну безпеку держави
Читать: ОрганІзацІйно-економІчнІ методи управлІння житлово-комунальним господарством в аспектІ державноЇ безпеки
Читать: ТеоретичнІ основи економІчноЇ безпеки украЇни
Читать: В. в. шемаЄв, аспірант, національний інститут проблем міжнародної безпеки при рнбоу, в. м. шемаЄв, д-р військ. наук, професор, національна академія оборони україни
Читать: ЗмІстовне наповнення категорІЇ «готовнІсть» в контекстІ економІчноЇ безпеки держави в умовах ЄвроатлантичноЇ ІнтеграцІЇ украЇни
Читать: В. о. ступІна, викладач харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: ДеякІ аспекти економІчноЇ небезпеки соцІальноЇ сфери
Читать: О. в. онишко, ад’юнкт наук. керівник: д. г. мулявка, професор, канд. юрид. наук, доцент, національний університет державної податкової служби україни
Читать: Умови ефективностІ правового регулювання податкового боргу в аспектІ забезпечення економІчноЇ безпеки держави
Читать: М. в. бЄляЄва, аспірант наук. керівник м. в. чорна, канд. екон. наук, доцент харківський державний університет харчування та торгівлі
Читать: Визначення поняття «ефективнІсть». сучаснІ пІдходи
Читать: В. я. амбросов, д-р экон. наук, профессор харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени петра василенка
Читать: Кооперация и организационная стратегия агроформирований
Читать: Т. г. маренич, д-р екон. наук, професор харківський національний технічний університет сільського господарства імені петра василенка
Читать: ПІдвищення ролІ внутрІшньогосподарського облІку
Читать: К вопросу о совершенствовании правового механизма в сфере обращения и сохранения предметов, имеющих особую ценность
Читать: В. н. тисунова, канд. экон. наук, профессор луганский государственный университет внутренних дел  им. э. а. дидоренка
Читать: Механизмы обеспечения экономической безопасности области
Читать: ДеякІ особливостІ практичного пІдходу до вирІшення судово-економІчною експертизою питань, пов’язаних з порушенням законодаства про бюджетну систему
Читать: В. о. лукІн, канд. екон. наук, доцент харківський національний університет внутрішніх справ ю. д. маляревський, канд. екон. наук, доцент харківський національний економічний університет
Читать: Служби економІчноЇ безпеки пІдприЄмств та Їх кадрове забезпечення
Читать: Л. а. клюско, доцент, канд. екон. наук національний університет державної податкової служби україни
Читать: Розвиток банкІвськоЇ системи як напрям забезпечення економІчноЇ безпеки украЇни
Читать: С. о. новІков, комерційний директор ват «алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»
Читать: КонтролІнг як Інструмент управлІння економІчною безпекою пІдприЄмства
Читать: О. с. мІрошниченко, канд. юрид. наук, ст. науковий співробітник ндл з проблем розкриття злочинів харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: Щодо проблем трансформацІЇ економІки та економІчноЇ злочинностІ
Читать: ОсобливостІ дІяльностІ органІзованих злочинних угруповувань, що займаються торгІвлею людІми
Читать: НедружнІ поглинання як чинник впливу на економІчну безпеку
Читать: В. в. куштим, канд. екон. наук, доцент харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: Розвиток банкІвського сегменту мІжнародного ринку капІталІв
Читать: В. м. бутенко, канд. екон. наук, доцент сумська філія харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: АналІз балансу пІдприЄмства як складова економІчноЇ безпеки
Читать: Н. б. кІданова, канд. наук з держ. упр., доцент харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: ПравовІ аспекти захисту ІнтелектуальноЇ власностІ
Читать: В. в. смачило, канд. екон. наук, доцент кафедри економіки Є. в. дубровська, асистент кафедри економіки харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
Читать: Податкова злочиннІсть в державнІй фІнансовІй системІ украЇни
Читать: А. ю.  перетятько, канд. екон. наук, доцент о. м. таряник, канд. екон. наук, доцент харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
Читать: ПІдвищення ефективностІ економІчноЇ безпеки на пІдприЄмствІ
Читать: В. а. фурса, канд. екон. наук, доцент харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: ЦІноутворення на пІдприЄмствІ, як гарантІя його економІчноЇ безпеки
Читать: Н. І. новІкова, канд. екон. наук, доцент к. в. заборовська, курсант донецький юридичний інститут луганського національного університету внутрішніх справ ім. е. о. дідоренка
Читать: Шляхи протидІЇ кримІналІзацІЇ економІки як фактор забезпечення економІчноЇ безпеки держави
Читать: С. о. ткаченко, канд. екон. наук харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: МатерІальнІ ресурси як чинник оптимІзацІЇ фІнансово-економІчноЇ дІяльностІ
Читать: В. ю. прокопенко, канд. екон. наук, доцент харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: Становлення ринку Іпотечних цІнних паперІв І економІчна безпека
Читать: С. п. матвеЄв, канд. екон. наук харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: ЕкологІчнІ обмеження економІчного зростання
Читать: Державий контроль як елемент змІцнення економІчноЇ безпеки держави
Читать: А. в. пабат, научный сотрудник нил проблем раскрытия преступлений харьковский национальный университет внутренних дел
Читать: Государственные гарантии в сфере разрешительной деятельности
Читать: В. в. корнІЄнко, науковий співробітник харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: ВзаЄмодІя органІв внутрІшнІх справ з контролюючими органами у протидІЇ економІчнІй злочинностІ у банкІвськІй сферІ
Читать: Т. б. кушнІр, канд. екон. наук, доцент харківський державний університет харчування та торгівлі о. в. немцов, асистент харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
Читать: Застосування механІзму реалІзацІЇ системи планування в дІяльностІ пІдприЄмства як необхІдноЇ складовоЇ його економІчноЇ безпеки
Читать: Ю. в. кузьменко, канд. пед. наук, доцент херсонський юридичний інститут харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: Рейдерство – одна Із дестабІлІзуючих складових економІчноЇ безпеки украЇни
Читать: Т. м. тертиченко, старший інспектор відділу організації наукової роботи луганський державний університет внутрішніх справ ім. е. о. дідоренка
Читать: Об’Єкт легалІзацІЇ (вІдмивання) доходІв, отриманих злочинним шляхом
Читать: В . р. бІла, викладач національний університет державної податкової служби україни
Читать: АдмІнІстративний договІр у сферІ оподаткування як засІб забезпечення економІчноЇ безпеки держави
Читать: Є. г. глІнський, аспірант національний університет державної податкової служби україни наук. керівник: л. а. клюско, канд. екон. наук, доцент, київський національний економічний університет
Читать: КонкурентноздатнІсть банкІвськоЇ системи як чинник змІцнення економІчноЇ безпеки держави
Читать: М. в. чорна, канд. екон. наук, доцент харківський державний університет харчування та торгівлі ю. а. сІмех, асистентка кафедри економіки харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
Читать: КонкурентостІйкІсть пІдприЄмств як запорука економІчноЇ безпеки держави
Читать: О. в. абеленцева, викладач харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: СанацІя (фІнансове оздоровлення) пІдприЄмства, як протидІя економІчнІй небезпецІ
Читать: В. о. самотІЄвич, науковий співробітник харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: Виявлення ознак кримІнальних банкрутств як запорука ефективноЇ протидІЇ економІчноЇ злочинностІ
Читать: О. м. суббот, аспірант наук.керівник: т. о. мацелик, канд. юрид. наук, доцент національний університет державної податкової служби
Читать: ОсобливостІ судового рІшення у справах про оскарження нормативно – правових актІв
Читать: Стан боротьби з незаконною торгІвлею людьми та шляхи його полІпшення з точки зору забезпечення економІчноЇ безпеки
Читать: Г. Є. бЄсЄдІна, ст. викладач харківський національний аграрний університет ім. в. в. докучаєва
Читать: Шляхи усунення опору ІнновацІям у трудових колективах сІльськогосподарських пІдприЄмств
Читать: Контроль за станом дебІторськоЇ заборгованостІ – запорука економІчноЇ безпеки пІдприЄмства
Читать: Роль земельного оподаткування та визначення нормативноЇ цІни землІ
Читать: Н. о. бІрченко, ассистент харківський національний технічний університет сільського господарства імені петра василенка
Читать: УправлІння ризиками як напрям досягнення мети економІчноЇ безпеки пІдприЄмства
Читать: Г. п. дондик, науковий співробітник запорізький юридичний інститут дніпропетровського державного університету внутрішніх справ наук. керівник: а. в. Іщенко, доктор юрид. наук, професор київський університет мвс
Читать: ОсобливостІ проведення судово-економІчноЇ експертизи в процесІ розслІдування злочинІв, пов’язаних з ухиленням вІд сплати податкІв
Читать: О. в. цирІк, асистент харківський національний технічний університет сільського господарства ім. петра василенка
Читать: Проблеми та шляхи удосконалення державного контролю за здІйсненням банкІвських операцІй в украЇнІ
Читать: В. о. шокун, слухач магістратури наук. керівник: в. м. тІсунова, канд. економ. наук, професор луганський державний університет внутрішніх справ ім. е. о. дідоренка
Читать: Забезпечення безпеки корпорацІй вІд протиправних посягань
Читать: І. а. герасименко, аспірант донецький державний університет управління наук. керівник: І. в. петрова, канд. екон. наук, доцент
Читать: Прогнозування очІкуванного рІвня економІчноЇ безпеки фармацевтичноЇ галузІ украЇни
Читать: П. І. пушкаренко, канд. екон. наук, доцент, професор сумська філія харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: ДослІдження причин І сутностІ феномену тІньовоЇ економІки
Читать: К. я. петрова, канд. екон. наук, професор І. а. ЄфІменко, канд. екон. наук харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: До питання тІньовоЇ економІки в украЇнІ
Читать: В. д. поникаров, канд. экон. наук, профессор харьковский национальный экономический университет
Читать: Причины ухода предпринимателей из «правового поля»
Читать: І. а. петрова, канд. техн. наук, доцент харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: В. в. яременко, канд. юрид. наук харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: ПрофІлактика І виявлення та документування правопорушень, пов’язаних з посяганням на права ІнтелектуальноЇ власностІ
Читать: А. в. баркалов, заступник начальника ннІпфкм харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: Сек’юритизацІя активІв: впровадження свІтового досвІду в украЇнІ
Читать: Л. а. бЄляЄва, канд. екон. наук, доцент харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: Використання депозитних сертифІкатІв у незаконих схемах
Читать: Т. а. суханова, координатор объединенного ресурсного центра поддержки и развития бизнеса директор харьковской общественной организации «энергия мира»
Читать: Взаимодействие государственных служб с предпринимателями – гарантия экономической безопасности
Читать: Н. ф. войтович, викладач уІпп умвс україни в житомирській області
Читать: Документування протиправноЇ дІяльностІ осІб за допомогою оперативно-технІчних засобІв
Читать: Н. в. москаленко, старший викладач національний університет державної податкової служби україни
Читать: Джерела утворення тІньових капІталІв та шляхи Їх запобІгання
Читать: С. в. глухова, асистент харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
Читать: ТІньова економІка в украЇнІ: передумови виникнення та шляхи подолання
Читать: Г. м. котенок, аспірант наук. керівник: о. м. таряник, канд. екон. наук, доцент харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
Читать: Поняття тІньовоЇ економІки та тІньовІ цІни
Читать: А. м. клочко, канд. пед. наук харківський національний університет внутрішніх справ
Читать: Боротьба Із «тІньовим» виготовленням алкогольних напоЇв
Читать: Л. р. погорілець, студентка групи еп-41, наук. керівник: о.с. Іванілов, д-р екон. наук, професор харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
Читать: Фондовий ринок як один з складових елементІв економІчноЇ стабІльностІ держави