Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

Завдання для самостІйноЇ дослІдницькоЇ роботи

Результатом вивчення даного курсу є виконання самосійної дослідницької роботи. Кожен студент розробляє автоматизоване робоче місце за однією із запропонованих нижче тем.. Розроблення супроводжується описом етапів та інфологічної моделі.

1.         Розроблення  АРМ  менеджера  з   обліку  руху  матеріальних цінностей на товарних складах ЗАТ «еБазар»

2.         Розроблення  АРМ  менеджера  щодо  роботи  з  клієнтами  для

відеостудії «Голден Будда»

3.         Автоматизація документування міжбанківських кредитних опе-

рацій для банку.

4.         Розроблення АРМ менеджера обслуговування замовлень щодо установки засобів захисту.

5.         Розроблення АРМ менеджера відділу оптового продажу підпри-

ємства з використанням СУБД Access».

6.         Розроблення автоматизованого робочого  місця  нотаріуса для фірми «Центр юридичних правових послуг».

7.         Автоматизація робочого місця менеджера туристичної фірми з використанням СУБД ACCESS.

8.         Автоматизація процесу пошуку електронних версій книг у ство-

реній мережевій бібліотеці.

9.         Автоматизація обліку договорів і контролю виконання договірних зобов’язань на промисловому підприємстві з використанням ППП «Галактика».

 

10.   Автоматизація  роботи  економіста-розробника  інвестиційного проекту з використанням програмного продукту Project Expert».

11.   Розроблення АРМ фахівця з роботи з власними цінними папе-

рами в банку «НІК…».

12.   Розробка АРМ співробітника кредитного відділу для роботи з кредитом на невідкладні потреби для філіалів ТОВ «КБ Месед».

13.   Розроблення АРМ з обліку руху персоналу у відділі Кадрів з використанням СУБД MS Access».

14.   Розробка АРМ економіста планово-економічного відділу ТОВ

«Аудиторський центр «Еккаунт».

15.   Автоматизація блоку фінансової звітності в інформаційній сис-

темі «АСУ Університет».

16.   Автоматизація робочого місця співробітника податкової інспек-

ції з обліку заборгованості юридичних осіб».

17.   Розроблення  автоматизованого  робочого  місця  менеджера  з навчання персоналу.

18.   Автоматизація обліку проходження тренінгів і семінарів спів-

робітниками фірми.

19.   Розроблення АРМ менеджера по контактах з фірмами поста-

чальниками.

20.   Створення автоматизованого робочого місця менеджера відділу щодо управління земельними ресурсами.