Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

Вступ

Якщо вам незрозуміло якесь слово в технічному тексті, не звертайте на нього уваги. Текст повністю зрозумілий і без нього.

Закон Купера

Комп’ютери незрівнянні: за декілька хвилин вони можуть зробити таку грандіозну помил- ку,  яку не  в змозі  зробити безліч людей за багато місяців.

Закон М. Мічема

Розвиток бізнесу безпосередньо пов’язаний з успіхами управ- ління фірмою, організацією. До процесу управління належить збір, обробка, передавання інформації. Зв’язки в процесі управління між різними управлінськими працівниками здійснюються також за допо- могою інформації, тому можна зробити висновок про інформаційну природу управлінської діяльності.

Управління — це процес організації дій спрямований на досяг- нення бажаної мети. Соціальне управління — це досягнення цілей організації шляхом впливу на персонал при залученні матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів. Люди, які впроваджують управлінську діяльність, менеджери — це професійно підготовлені

ВСТУП

управлінці. Їх робота полягає в обробці (аналізі та синтезі) інформа- ції, постановці завдань, прийнятті рішення, організації його вико- нання, координації, мотивації та контролі.

Мистецтво в сфері менеджменту — це здатність приймати ефективні рішення в умовах дефіциту інформації та часу. Тому сьогодні підвищуєть- ся роль організації праці менеджерів, її автоматизації та комп’ютеризації.

Дослідження вітчизняних вчених показали, що одною з основ- них причин малої ефективності праці менеджерів є низький рівень автоматизації праці, невпорядкованість інформації, нечіткий розпо- діл прав і обов’язків.

Вирішенню цих проблем допомагає вивчення інформаційної су- ті менеджменту, розробка та впровадження автоматизованих систем та  технологій.  Використання сучасних  інформаційних технологій для управління організацією робить любу компанію більш конкуре- нтноздатною за рахунок підвищення її керованості та адаптованості до змін ринкової кон’юнктури.

Автоматизація дозволяє підвисити ефективність управління, поміняти характер праці менеджера. Неможливо уявити сьогодні ро- боче місце менеджера без комп’ютера та сучасної оргтехніки.

Запропонований навчальний посібник присвячений висвітлен- ню саме цих питань. Посібник складений з семи частин, кожна з частин присвячена конкретному аспекту діяльності сучасного мене- джера та закінчується переліком запитань і завдань для студентів.

У першій частині посібника подаються уявлення про етико-пси- хологічні аспекти діяльності менеджера. Аналізується роль етичнос- ті стилів управління, делегування та контролю в роботі менеджера. Особлива увага приділяється вивченню термінів та структур сучас- них інформаційних систем та технологій.

У другій частині посібника висвітлені питання про управління робочим  часом  менеджера та  застосування програмних засобів  в

«Тайм-менеджменті». Розглянуто обладнання робочого місця та ді-

лові атрибути, які використовують менеджери.

 

Вирішенню конкретних завдань, які реалізуються за допомогою автоматизованих робочих місць, висвітленню типових структур та класифікації автоматизованих робочих місць присвячена третя час- тина посібника.

Четверта частина характеризує сучасні інструменти проектного

менеджменту, подає аналіз основних програмних продуктів цього напряму діяльності та їх класифікацію, більш досконало розглядає такі програми як Microsoft Project та Project Expert.

Методам створення конкретних програмних продуктів, необ- хідних для автоматизованих робочих місць, використанню знань про ресурси баз даних та циклах розробки автоматизованих робочих місць присвячена п’ята частина навчального посібника.

У шостій частині наведені конкретні приклади різних автомати- зованих робочих місць та проаналізовані варіанти їх створення, в то- му числі оригінально розроблені фахівцями Південнослов’янського інституту Київського славістичного університету для управління на- вчально-виховним процесом у вищих навчальних закладах.

Сьома частина — погляд у найближче майбутнє. Проведений аналіз та надані рекомендації щодо організації нових форм бізнесу, які неможливі без сучасних засобів комунікації, без автоматизова- них робочих місць менеджерів.

Матеріали навчального посібника призначені для студентів, які навчаються за напрямом «Менеджмент та адміністрування», магіст- рів та аспірантів, а також викладачів та фахівців, які займаються ав- томатизацією процесів прийняття управлінських рішень та управ- лінням матеріальними, фінансовими, трудовими та інформаційними ресурсами.

Автори висловлюють щиру подяку доценту Бродовській В. Й. за велику працю щодо підготовки даного навчального посібника до видання,  а  також  науковим  рецензентам,  професорам  Горлачу- ку В. В.  та  Фатєєву М. В.  за  цінні  зауваження  та  рекомендації  з вдосконалення навчального посібника.