Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

3.2. типова структура арм

Створення АРМ для систем організаційного управління пе- редбачає проведення їх структуризації і параметризації на стадії проектування. Структуризація АРМ включає опис середовища функ- ціонування:

•           функціональних підсистем, які забезпечують зв’язки між ними;

•           інтерфейсів з користувачем і технічними засобами;

•           засобів програмного і інформаційного забезпечення.

Параметризація передбачає виділення і дослідження параметрів технічних, програмних і інформаційних засобів, що задовольняють вимоги і обмеженням, сформовані при структуризації.

Структурно АРМ включає функціональну і забезпечуючу частини.

Функціональна частина визначає зміст конкретного АРМ і включає опис сукупності взаємопов’язаних завдань, що відображають

 

особливості автоматизованих функцій діяльності користувача. В ос- нові розробки функціонального забезпечення є вимоги користувача до АРМ і його функціональна специфікація, що включає опис ввід- ної і вихідної інформації, засобів і методів досягнення достовірності і  якості  інформації,  носіїв,  що  застосовують  інтерфейс  зв’язок. Сюди ж відносять описи засобів захисту від несанкціонованого доступу, відновлення системи в збійних ситуаціях, управління в не- стандартних випадках.

Забезпечуюча частина включає традиційні види забезпечен- ня: інформаційне, програмне, технічне, технологічне, лінгвістич- не та ін.

Інформаційне забезпечення включає опис організації інфор- маційної бази, регламентує інформаційні зв’язки, зумовлює склад і зміст всієї системи інформаційного відображення.

Програмне забезпечення (ПЗ) АРМ підрозділяється на загальне і функціональне.

Загальне ПЗ поставляється в комплекті з ПК і включає опера- ційні системи, прикладні програми, що розширюють можливос- ті операційних систем, програмні засоби діалогу та ін.

Загальне ПЗ призначено для управління роботою процесора, ор- ганізації доступу до пам’яті, периферійних пристроїв, запуску й управління процесором, виконання прикладних програм, забезпе- чення виконання програм на мовах високого рівня.

Функціональне ПЗ призначено для автоматизації вирішення функціональних завдань, включає універсальні програми і фун- кціональні пакети. При проектуванні цих програмних засобів необхідно дотримуватись принципів орієнтації розробки на конкретного користувача.

 

Сукупність вимог до програмного і технічного забезпечення відображається на великій кількості функцій користувача, і це дозволяє вирішувати проблему професійної орієнтації на користувача.

Технічне забезпечення АРМ є комплексом технічних засобів обробки інформації на базі ПК, що призначений для автомати- зації функцій фахівця в предметній і проблемній областях його професійних інтересів.

АРМ фахівця сфери організаційного управління, звичайно, базується на персональному комп’ютері індивідуального або колек- тивного користування, а також, що знаходиться у складі локальних мереж.

Технологічне забезпечення АРМ призначене для організації технологічного процесу використання АРМ стосовно комплек- су вирішуваних завдань, що відповідають функціям фахівця.

Технологічний процес є сукупністю функціональних робіт, що включають забезпечення введення, контролю, редагування і маніпу- лювання даними, накопиченням, зберіганням, пошуком, захистом, отриманням вихідних документів. У зв’язку з тим, що користувач, як правило, належить до певного колективу і виконує в ньому певну роботу, необхідно передбачити технологічну взаємодію виконавців при вирішенні завдань, забезпечити умови спільної роботи фахівців. Ці положення повинні відображатися в кваліфікаційних вимогах і посадових інструкціях користувачів АРМ.

Лінгвістичне забезпечення АРМ визначається системою ви-

мог до мови спілкування користувача із засобами АРМ.

Ці  мови  повинні  бути  простими  у  вивченні  і  використанні.

Рівень і якість інформаційного і смислового навантаження мовних

 

засобів залежать від того, наскільки їх синтаксичні і семантичні конструкції наближаються до відповідних конструкцій природної мови фахівця.