Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

4.3. управління середніми і великими проектами за допомогою primavera project planner (p3) (фірма primavera systems, inc.)

Центральний програмний продукт сімейства Primavera, Primavera Project Planner (P3), добре відомий в середовищі професій- них менеджерів проектів у всьому світі. Сьогодні P3 застосовується для управління середніми і великими проектами в різних галузях, хоча найбільшого поширення даний продукт набув у сфері управ- ління будівельними та інженерними проектами.

 

Primavera Project Planner подає достатньо стандартний для всіх подібних систем графічний інтерфейс, але у P3 є кілька додаткових можливостей.

По-перше, це можливість згрупування і впорядковування робіт за різними ознаками на різних рівнях деталізації проекту, що дозво- ляє представити інформацію в зручнішому вигляді для конкретної управлінської  ситуації.  Наприклад,  використовуючи  дані  засоби, всю інформацію за проектом можна згрупувати за фазою проекту на першому рівні ієрархії, за відповідальним ресурсом на другому і від- сортувати за датою початку робіт на третьому. Для кожної групи можуть бути задані власні шрифт і колір (тексту і фону), розбива- ється за кожною сторінкою.

Інша корисна особливість — це можливість розбиття екрану по горизонталі на дві частини, кожна з яких може бути розглянута незалежно. Це дає можливість одночасно переглядати різні частини проекту.

Крім того, P3 має певні відмінності від інших пакетів у засобах

ресурсного планування.

При описі ресурсу можуть бути вказані нормальна і максималь- на кількість наявності даного ресурсу, а також його ціна за шістьма тимчасовими інтервалами. Ресурс може бути позначений як керів- ник (обсяг призначення ресурсу на завдання впливатиме на трива- лість її виконання). Наприклад, визначивши, що робітники — це управляючий ресурс, а бригадир — ні, можна добитися скорочення термінів виконання завдання прокладки траншеї за рахунок призна- чення більшої кількості робітників. Збільшення ж кількості бригадирів не вплине на тривалість роботи.

При плануванні завантаження ресурсів може виникнути необ- хідність в описі нелінійного профілю споживання ресурсу окремим завданням. P3 дає можливість описати різні криві розподілу ресурсу, пропонуючи дев’ять стандартних кривих і можливість визначити власний профіль споживання, розбивши тимчасову фазу завдання на

10 періодів.

 

Засоби автоматичного перепланування завдань з урахуванням обмежень на ресурси набувають особливої важливості для великих проектів, коли менеджер не в змозі самостійно проаналізувати недо- статність ресурсів і знайти рішення для кожної конкретної роботи. P3 дозволяє оптимізувати розклад термінів виконання робіт. Серед режимів перерахунку можна виділити вирівнювання наперед (визна- чення можливої дати закінчення проекту при заданій початковій даті); вирівнювання назад (визначення найпізнішої допустимої дати початку проекту); згладжування перевантажень ресурсів в межах тимчасових резервів робіт або в рамках заданого інтервалу. Крім того, є можливість перерозподіляти призначення робіт між згрупо- ваними ресурсами.

До недоліків засобів ресурсного планування можна віднести обмеження щодо кількості календарів. Окрім головного календаря проекту, P3 дозволяє описати лише 30 додаткових календарів, тоді як можливість завдання індивідуальних графіків роботи для кожно- го ресурсу вже стало нормою в сучасних пакетах управління проек- тами. Інше обмеження пов’язане з кількістю ресурсів (не більш 120), контрольованих при вирівнюванні профілю завантаження обмеже- них ресурсів.

Засоби підтримки багатопроектного середовища управління в

P3 включають можливість визначення ієрархії і права доступу до майстер-проекту  та  підпроектів.  Менеджер-координатор  проекту має право редагувати майстер-проект і всі підпроекти. Менеджер підпроекту має право додавати ресурси до словника ресурсів, але не видаляти їх і не змінювати їх ціни. Якщо вирішення ресурсних кон- фліктів в рамках підпроекту вимагає дані іншого підпроекту, мене- джер може це зробити тільки при додатковому його уповноваженні з боку менеджера-координатора проекту. Проте, ресурсне плануван- ня за проектом в цілому може здійснюватися тільки менеджером-ко- ординатором. Тільки він може визначити зв’язки між підпроектами. В порівнянні з багатьма іншими програмними продуктами, які та- кож дають можливість багатопроектного управління, особливістю

 

P3 є докладний опис принципів багатопроектного управління в доку- ментації, де вони розглядаються з двох точок зору: менеджера-коор- динатора проекту і менеджера підпроекту (хоча вважається, що тема мультипроектного управління вимагає додаткового підручника).

Таким чином, працюючи спільно, системи P3 і SureTrak пропо-

нують підхід, що масштабується, до управління проектами різного розміру і складності. Окрім вищеназваних продуктів із сімейства Primavera може викликати інтерес система аналізу ризиків проекту Monte Carlo for Primavera.