Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

АнотацІя

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Південнослов’янський інститут

Київського славістичного університету

Скороходов В. А., Худякова І. М.

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Київ – 2008

УДК 005:004.91](075.8)

ББК 65.290-2я73+32.973я73

С 44

Рецензенти :

В. В. Горлачук — доктор економічних наук, професор, заідувач кафедри менеджменту і економіки Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили М. В. Фатєєв — кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри

менеджментуНаціонального університету кораблебудування ім. адмірала Макарова

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 14/18.2—2805 від 27.12.2004 р.)

Скороходов В. А., Худякова І. М.

С 44                Автоматизоване        робоче            місце   менеджера.     —        Навчальний посібник. — К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. — 416 с.

ISBN 978-966-370-083-0

У навчальному посібнику розкриваються поняття організації та автомати- зації праці сучасного менеджера: викладаються питання автоматизації прий- няття рішень, використання баз даних як інструменту створення автоматизова- них робочих місць (АРМ) менеджерів; надаються рекомендації щодо створення та застосування АРМ в конкретних умовах; наводяться приклади сучасних АРМ проектного менеджменту, бізнес-планування, в т. ч. управління вищим навчальним закладом. Наприкінці кожного розділу наведені питання для само- контролю та варіанти завдань з розробки елементів АРМ.

УДК 005:004.91](075.8)

ББК 65.290-2я73+32.973я73

© Скороходов В. А., Худякова І. М., 2008

© Південнослов’янський інститут

Київського славістичного університету, 2008

ISBN 978-966-370-083-0       © «Видавничий дім «Професіонал», 2008