Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

3.1. призначення арм

Автоматизоване робоче місце (АРМ) є робочим місцем персо- налу автоматизованої системи управління, обладнане засобами, що забезпечують участь людини в реалізації функцій управління. Сто- совно вимог систем організаційного управління.

Автоматизоване робоче місце (АРМ) можна визначити як комплекс інформаційних ресурсів, програмно-технічних і орга- нізаційно-технологічних засобів індивідуального або колектив- ного користування, об’єднаних для виконання певних функцій професійного працівника управління.

За допомогою АРМ фахівець може обробляти тексти, посилати і приймати повідомлення, що зберігаються в пам’яті персонального комп’ютера, брати участь у нарадах, організовувати і вести особисті архіви документів, виконувати розрахунки і одержувати готові ре- зультати в табличній або графічній формі. Зазвичай процеси ухва- лення рішень і управління в цілому реалізуються колективно, але необхідна проблемна орієнтація АРМ управлінського персоналу, що відповідає різним рівням управління і реалізованим функціям. Під- готовка інформації для ухвалення рішень, власне ухвалення рішень та їх реалізація можуть мати багато загального в різних економічних службах підприємства. Це дозволяє створювати гнучкі структури управління. Локальні мережі, на основі яких можуть функціонувати різні комплекси АРМ як в межах окремих підрозділів, так і на рівні суміжних функцій, що виконуються, реалізованих різними підрозді- лами, є базою для організації взаємозв’язку окремих АРМ в систему збору, обробки інформації та ухвалення рішень у сфері управління конкретним об’єктом.

В основу конструювання АРМ встановлені такі основні принципи:

•           максимальна орієнтація на кінцевого користувача, що досяга-

ється створенням інструментальних засобів адаптації АРМ до

 

рівня підготовки користувача, можливостей його навчання і са-

монавчання;

•           проблемна   орієнтація   АРМ   на   вирішення   певного   класу завдань, об’єднаних загальною технологією обробки інформа- ції, єдністю режимів роботи й експлуатації, що характерно для фахівців економічних служб;

•           формалізація професійних знань, тобто можливість надання за допомогою АРМ самостійно автоматизувати нові функції і ви- рішувати нові завдання в процесі накопичення досвіду роботи з системою;

•           модульна побудова, що забезпечує сполучення АРМ з іншими елементами системи обробки інформації, а також модифікацію і нарощування можливостей АРМ без переривання його функ- ціонування;

•           ергономічність, тобто створення для користувача комфортних

умов праці і дружнього інтерфейсу спілкування з системою.