Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

Частина 3 автоматизоване робоче мІсце: основнІ поняття, призначення

Діюча  складна система не- змінно утворюється з діючої простої системи

/15-й закон системантики/

1. Все — система.

2.  Все  —  частина ще  біль- шої  системи.

/Основні постулати розви- неної теорії систем/

Всередині кожного великого завдання сидить маленьке, яке на- магається пробитися назовні.

Закон великих задач Хоара

Сучасний етап автоматизації управління суспільним виробниц- твом характерний розвитком розподіленої обробки економічної інформації. Найперспективнішою сферою використання концепції розподіленої обробки економічної інформації є автоматизація планово-управлінських функцій на базі персональних ЕОМ, встано- влених безпосередньо на робочих місцях фахівців. Ці системи набу- ли широкого поширення в організаційному управлінні під назвою автоматизованих робочих місць (АРМ).