Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

4.6. Інформаційна система уп spider project (spider technologies group, росія)

Російська розробка — Spider  Project ($948). За інформацією, одержаною  від  фахівців,  які  розробляють  і  підтримують  пакет (Spider Technologies Group), система була інстальована для управ- ління декількома десятками великих проектів.

Даний  пакет  має  кілька  особливостей,  що  дозволяють  йому

конкурувати із західними системами на великих промислових проектах.

По-перше, це могутні алгоритми планування використання об-

межених ресурсів. Тестування відомих пакетів УП (Artemis  Views не тестувався) показало перевагу алгоритмів Spider Project за якіс- тю планів виконання робіт, що складаються, при обмеженості на- явних ресурсів. Для 32 з 100 проектів, що брали участь у тестуванні, Spider Project склав оптимальний термін виконання робіт, а для ін- ших 68 його не поступалися аналогам, що були складені західними пакетами.

У пакеті реалізована можливість використання при складанні розкладу робіт взаємозамінних ресурсів (пулі ресурсів), яка також дозволяє одержати коротші розклади. Використання ресурсних пу- лів позбавляє менеджера необхідності жорстко призначати виконав- ців на роботи проекту. Йому достатньо вказати загальну кількість необхідних для виробництва робіт ресурсів і з яких ресурсів цю кількість вибирати. Це дозволяє і скоротити непродуктивні простої ресурсів, і полегшити роботу проектного менеджера, позбавляючи його необхідності проводити втомливі на великих проектах оцінки

«що якщо».

Ще однією особливістю пакету є можливість використання нор- мативно-довідкової інформації —  про  продуктивність ресурсів  з тих або інших видів робіт, витрати матеріалів, вартість робіт і ресур- сів. Spider  Project дозволяє необмежено нарощувати число показ- ників, що враховуються в проектах, створювати і використовувати

 

в розрахунках будь-які додаткові табличні документи і бази даних, вводити будь-які формули розрахунку. Можливість настройки сис- теми дозволяє користувачам одержувати від пакету не тільки роз- клад робіт, графіки завантаження ресурсів і вартісні характеристики проекту,  але  і  технологічні  характеристики  складених  розкладів. Так,   наприклад,   в   гірничодобувній   промисловості   користувачі Spider  Project отримали можливість планувати не тільки порядок добування обсягів руди, але і враховувати обсяги окремих компоне- нтів, що містяться в руді.

Перевершуючи багато західних пакетів за потужністю і гнуч- кістю окремих функцій, Spider Project, в цілому поступається в сфері програмної реалізації (використання стандартів обміну даними, при- значений для користувача інтерфейс і т. д.). На сьогодні не заверше- не повне переведення системи в середовище Windows. Пакет має Windows надбудову, введення і відображення даних в діаграмах Гантт і PERT. Для створення призначених для користувача таблич- них звітів за проектом необхідно використовувати програму елект- ронних таблиць, яка входить в поставку Spider Project.