Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

4.5. програмні продукти artemis views (фірма artemis international)

Традиційно  програмні  продукти  сімейства  Artemis  (Artemis

2000, Artemis 9000, потім Prestige) використовувалися для управлін- ня великими інженерними проектами. На сьогодні корпорація Artemis International поширює під цією торговою маркою серію про- грам що має загальну назву ArtemisViews.

Сімейство ArtemisViews складається з набору модулів, що авто- матизують різні аспекти управління проектами: ProjectView, ResourceView, TrackView, CostView. Всі модулі сумісні за даними, працюють в архітектурі клієнт/сервер, підтримують ODBC стандарт і легко інтегруються з популярними СУБД Oracle, SQLBase, SQLServer, Sybase.

Кожен модуль може працювати як незалежно, так і в комбінації з іншим програмним забезпеченням. Ціна на ці, традиційно недешеві системи, обчислюється, виходячи з конфігурації, що замовляється.

ProjectView (від $16000 на одного користувача) дозволяє реалі- зувати мультипроектну та розраховану на багато користувачів систему планування і контролю проектів в організації. ProjectView дозволяє розділяти проектні дані (календарі, кодифікатори, списки

 

ресурсів) між користувачами або групами для користувачів, забезпе- чує засоби безпеки при одночасній роботі користувачів з проектом. Система дозволяє одержувати значну кількість різних звітів за допо- могою власних засобів або з використанням спеціалізованого програмного забезпечення (наприклад, Quest). У комбінації із засо- бами управління ресурсами ResourceView дозволяє побудувати ін- тегрований підхід до управління проектними роботами і поточними операціями.

ResourceView ($6000 на робоче місце) — спеціалізована систе- ма для планування і контролю використання ресурсів як в проектно- му  або  матричному  середовищі  управління,  так  і  для  поточних робіт. У системі реалізовані засоби підтримки узгодження керівни- ками розподілу ресурсів між роботами. Графічна панель управління ресурсами дозволяє менеджерам планувати, контролювати і оптимі- зувати їх завантаження за рахунок перерозподілу черги робіт відпо- відно до наявності ресурсів.

TrackView (від  $1500 за  робоче  місце)  надає  засоби  ведення

фактичної інформації щодо виконаних обсягів робіт, контролю за станом виконання і вартістю поточних робіт (проектних і зовні-про- ектних). Система дозволяє інтегрувати дані для різних рівнів управ- ління в організації від рядових виконавців, які ведуть інформацію щодо своїх завдань, до вищого керівництва, яке може одержати укрупнені дані з фактичних витрат і обсягів робіт.

CostView ($12000) забезпечує підтримку центрального депози- тарію для інформації щодо всіх витрат і доходів проектів. Пакет дозволяє аналізувати економічну ефективність контрактів, складати таблиці грошових потоків, передбачати витрати і розраховувати показники внутрішньої норми рентабельності проектів. Безумовно, ArtemisViews дозволяє створити могутнє інтегроване рішення, проте, витрати, пов’язані з придбанням і упровадженням даного програмного забезпечення, істотно обмежують коло потенційних користувачів.