Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

Частина 6 автоматизована система управлІння унІверситетом

Машина повинна працювати, людина — думати.

Принцип IBM

Машинна програма виконує те,  що ви їй наказали робити, а не те,  що б ви хотіли, щоб  вона робила.

Третій закон Грида

Нові    системи   породжують нові проблеми.

Основна теорема

Не слід без необхідності поро- джувати нові системи.

Наслідок

Створення автоматизованих робочих місць менеджерів може бути розглянуте на конкретному прикладі Автоматизованої системи управління навчальним заклдом.

 

Перш ніж упровадити систему автоматизації, потрібно з’ясува- ти деякі принципові моменти. Головний з них — це повинно бути справді необхідно, тобто мати економічне обґрунтування.

На поточному етапі розвитку перед навчальним закладом сто-

ять різні стратегічні цілі. Зокрема:

•           підвищення якості освіти до світового рівня, інтеграція в світо-

вий освітній простір;

•           стійке  забезпечення  потреб  ринку  праці  Південного  регіону кваліфікованими кадрами;

•           забезпечення потреб населення щодо якісних освітніх послуг.

Досягнення цих цілей у сучасних умовах і на сучасному рівні вимагає створення АСУ університетом на основі єдиної концепції інформатизації.

На першому етапі здійснювалося стратегічне планування. Топ- менеджери університету сформулювали бізнес — цілі і стратегію на найближчі рік-два. Це завдання саме вищого керівництва. Як прави- ло, цілі вперше ясно формулюються якраз в результаті цього етапу.

Наступний етап — це формалізація бізнес-процесів. Після розумін- ня завдань можна переходити до наступного етапу — постановлення завдань на автоматизацію. Стисло — які завдання та як будуть автомати- зовані. В ході даного етапу складаються схеми руху інформації. На цьому етапі в роботі беруть участь топ-менеджери, провідні фахівці, начальники підрозділів підготовки і IT-менеджери. В результаті даного етапу мета ке- рівництва буде сформульована на мові конкретних функцій і завдань усіх підрозділів. Таким чином, це фактично етап ставлення завдань.

Інформаційна інфраструктура університету, що склалася, хара- ктеризується суттєвою відмінністю: підрозділи університету осна- щені комп’ютерами різних поколінь; у локальну мережу об’єднані не всі комп’ютери; програмне забезпечення розроблене або придба- не із застосуванням різних інструментальних засобів, працює в різ- них операційних системах і з використанням різних стандартів баз даних; вирішувані завдання мало взаємопов’язані інформаційно.

Враховуючи стан інформаційної інфраструктури університету, була розроблена єдина концепція інформатизації і технічне завдання проект АСУ університетом.

 

Тільки невеликі організації можуть об’єднати дані в одній повні- стю інтегрованій базі даних. Найчастіше адміністратор баз даних практично не в змозі охопити і осмислити всі інформаційні вимоги співробітників організації (тобто майбутніх користувачів системи). Тому інформаційні системи великих організацій містять декілька де- сятків БД, нерідко розподілених між декількома взаємозв’язаними пе- рсональними комп’ютерами різних підрозділів.

Поставлення завдань відповідає на питання: «Що треба автоматизу- вати?», а технічне завдання — «Як конкретно треба автоматизувати?». У завданні детально описуються всі об’єкти інформаційної системи, їх по- ведінка і т. д. І чим докладніше буде технічне завдання, тим краще. На цьому етапі дуже важливий процес документування, щоб потім не вини- кали проблеми розбіжності поглядів замовників і виконавців.

У межах даної АСУ необхідно вирішити такі завдання:

•           розвиток локальних мереж, корпоративної мережі;

•           поліпшення  якості  одержуваних  послуг  Internet;  безперервне оновлення і модернізація парку комп’ютерної техніки;

•           інтеграція тих систем, що були зроблені раніше до складу пер-

шої черги АСУ університетом;

•           розробка нових версій вже існуючих програмних систем;

•           розробка упровадження і супровід нового програмного забезпе-

чення в межах АСУ університетом;

•           розвиток існуючих організаційних структур і підрозділів, що забезпечують розвиток процесів інформатизації університету. Єдина концепція інформатизації університету враховує міжнарод-

ні стратегії у області інформатизації, ґрунтується на концепції інфор-

матизації вищої освіти, використовує новітні інформаційні технології.

Система освіти є консервативною системою, якій притаманні великі й стійкі традиції, що з одного боку є позитивним чинником, забезпечуючи спадкоємність всього кращого, накопиченого попере- днім розвитком, але з іншого не дозволяє відстежувати ситуацію, яка швидко змінюється на ринку освітніх послуг, що складається в світі, країні, регіоні. Адаптивна система управління університетом

 

покликана забезпечити адекватне реагування, причому як оператив-

не, так і стратегічне, на умови ринків праці і освітніх послуг.

До складу АСУ університетом входить шість базових підсистем, які забезпечують досягнення сформульованих вище стратегічних цілей:

Таблиця 6.1.

 

1.

Підсистема  стратегічного управління (реалізація перспективних форм адміністративного та академічного управління).

2.

Підсистема  управління навчальним процесом (розробка планів і контроль за їх виконанням, навантаження викладачів).

 

3.

Підсистема  управління якістю освіти (облік успішності і відвідуваної, міжнародний рівень якості освіти й інтеграція університету в світовий освітній простір).

4.

Підсистема  управління персоналом (оптимальний підбір  і розстановка кадрів).

 

5.

Підсистема  управління науковою й інноваційною діяльністю (АСУ бібліотекою, створення бібліотеки електронних підручників і посібників, підтримка процесів отримання нових науково- технічних знань, продукції світового рівня).

6.

Підсистема управління фінансовою і господарською діяльністю (оплата за навчання, зарплата, контроль фінансового стану ВНЗ).

 

Основою АСУ університетом є корпоративна мережа, що об’єд- нує інформаційні системи підрозділів університету в єдину розподі- лену інформаційну систему, яка надалі може забезпечити інтеграцію інформаційної інфраструктури університету в Український і міжна- родний освітній простір.

Розробка даного проекту здійснюється із залученням студентів.

Вибір послідовності виконання робіт здійснюється залежно від не-

обхідності. На даний момент розроблені такі модулі:

Подпись: Рис. 6.1.
Схема проходження інформації