Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

7.2. Інтернет комерція

Протягом досить короткого терміну мережа Інтернет пройшла великий шлях від окремих ліній зв’язку для обміну інформацією між науковими інститутами США і Європи, що працюють над спільними проектами (переважно військового призначення), до глобального ін- формаційного середовища, поширеність якого в США порівняна з телефонним зв’язком.

Бізнес з використанням Інтернет виник відразу після відкриття

мережі цивільним організаціям і користувачам. Із самого початку це було надання доступу, електронної пошти і місця для розміщення інформації. Додатковим поштовхом до зростання кількості користу- вачів і ділової активності стала розробка специфікацій мови опису гіпертекстових сторінок HTML (Hyper-Text Markup Language), про- токолу їх передачі мережею HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol), а також програми для перегляду сторінок гіпертексту — т. з. броузе- ра. Завдяки цим інноваціям інформація в Інтернет одержала сучас- ний вигляд. Розміщення інформації в Інтернет стало на цілком законних підставах називатися «електронною публікацією». Як наслідок виникла необхідність в таких послугах як дизайн, верстка, програмування. З’явилися агентства Web дизайну, які займаються створенням інформаційних ресурсів клієнта в Інтернет «під ключ». Електронна публікація дала життя Інтернет — виданням, Інтернет — рекламі і всьому тому, що люди звикли бачити на папері.

З появою можливості безготівкової електронної оплати товарів і послуг, використовування глобальної мережі для проведення транзакцій

 

у всьому світі з’явилося таке унікальне явище як «електронна ко- мерція». Багато Web-каталогів, що існували на той момент в реклам- них та інформаційних цілях, були доповнені можливістю негайного придбання товару.

На сьогодні склалася стійка думка, що електронна комерція обме-

жується продажами в Інтернет. Насправді це явище набагато ширше.

Електронна комерція починається там, де з’являються засоби автоматизації бізнесу, і використовується глобальна мережа для ділових застосувань.

Виділимо п’ять секторів ринку інформаційних продуктів і послуг.

1-й сектор — ділова інформація, складається з наступних частин:

•           біржова і фінансова інформація — котирування цінних папе- рів, валютні курси, облікові ставки, ринок товарів і капіталів, інвестиції, ціни. Постачальниками є спеціальні служби біржової і фінансової інформації, брокерські компанії, банки;

•           статистична інформація — ряди динаміки, прогнозні моделі і оцінки з економічної, соціальної, демографічної сфер. Постача- льниками є державні служби, компанії, консалтингові фірми;

•           комерційна  інформація  по  компаніях,  фірмах,  корпораціях, напрямах роботи та їх продукції, цінах; про фінансовий стан, зв’язки, операції, керівників, ділові новини у сфері економіки і бізнесу. Постачальниками є спеціальні інформаційні служби.

2-й сектор — інформація для фахівців, містить наступні частини:

•           професійна інформація — спеціальні дані та інформація для юристів, лікарів, фармацевтів, викладачів, інженерів, геологів, метеорологів і т. д.;

•           науково-технічна інформація — документальна, бібліографіч- на, реферативна, довідкова інформація у сфері природних, тех- нічних, суспільних наук, за галузей виробництва і сфер людсь- кої діяльності;

 

•           доступ  до  першоджерел  —  організація  доступу  до  джерел інформації через бібліотеки і спеціальні служби, можливості придбання першоджерел, їх отримання за міжбібліотечним або- нементом в різних формах.

3-й сектор –інформація для споживача має такі частини:

•           новини  і  література  —  інформація  служб  новин  і  агентств преси, електронні журнали, довідники, енциклопедії;

•           інформація для споживача — розклади транспорту, резервуван- ня квитків і місць в готелях, замовлення товарів і послуг, бан- ківські операції і т.ін.;

•           інформація для розваг — ігри, телетекст, відеотекст.

4-й сектор — послуги освіти, містить всі форми і ступені осві- ти: дошкільне, шкільне, спеціальне, середнє професіональне, вище, підвищення кваліфікації і перепідготовку. Інформаційна продукція може бути подана в комп’ютерному і некомп’ютерному вигляді: підручники, методичні розробки, практикуми, що розвивають комп’ютерні ігри, комп’ютерні повчальні й контролюючі системи, методики навчання і т. ін.

5-й сектор –інформаційні системи і засоби забезпечення, які мають такі частини:

•           програмні продукти — програмні комплекси з різною орієн-

тацією — від професіонала до недосвідченого користувача комп’ютером: системне програмне забезпечення, програми загальної орієнтації, прикладне програмне забезпечення щодо реалізації функцій в конкретній галузі приналежності, за вирі- шення завдань типовими математичними методами і т. ін.;

•           технічні засоби — комп’ютери, телекомунікаційне устаткуван-

ня, оргтехніка, супутні матеріали і комплектуючі;

•           розробка  і  супровід  інформаційних  систем  і  технологій  — обстеження організації з метою виявлення інформаційних по- токів, розробка концептуальних інформаційних моделей, роз- робка структури програмного комплексу, створення і супровід баз даних;

 

•           консультування з різних аспектів інформаційної індустрії — яку придбавати інформаційну техніку, яке програмне забезпе- чення необхідне для реалізації професійної діяльності, чи потрібна інформаційна система і яка, на базі якої інформаційної техноло- гії краще організувати свою діяльність і т. д.;

•           підготовка джерел інформації — створення баз даних з заданої теми, галузі, явища і т.ін.

У розвинених країнах електронна комерція у вигляді продажу

товарів та послуг з використанням доступу до мережі широко пода- на не лише завдяки високим темпам технічного прогресу, але і зва- жаючи на готовність населення до подібного виду сервісу. Річ у тому, що в розвинених країнах десятиліттями практикується при- дбання товарів за каталогами, на замовлення з доставкою додому. У нашій країні розвиток торгових відносин подібного роду поки що знаходиться на низькому рівні. Більше того, практично повна відсут- ність стандартів якості виробили таку модель поведінки покупців, що будь-яку річ перед придбанням необхідно уважно оглянути, помаца- ти, перевірити. Таким чином, навіть якщо за один день електронні платежі стануть такі ж поширені і доступні як в США, Web-магази- ни не одержать широкої клієнтури. Це стосується практично всіх країн, що розвиваються. Проте електронна комерція в інших формах вже існує на Україні.

Інформація сьогодні розглядається як один із найважливіших ре-

сурсів розвитку суспільства. Існування ряду властивостей інформації, аналогічних властивостям традиційних ресурсів, дало підставу вико- ристовувати багато економічних характеристик (ціна, вартість, витра- ти, прибуток і т. ін.) при аналізі інформаційного виробництва.

На світовому ринку засобів інформатизації, як і на будь-якому другому, утворилося стійке коло діючих суб’єктів — виробників, споживачів, експертів та інституційних органів — і виник значний обсяг бізнесу. У структурі ринку утворилися яскраво виражені сектори або сегменти відповідно до уявлень про ринковий механізм, склалася стійка і різноманітна номенклатура продуктів і послуг.

 

Використання сучасних інформаційних технологій для управ- ління підприємством робить будь-яку компанію більш конкурентно- спроможною за рахунок підвищення її керованості і адаптованості до змін ринкової кон’юнктури. Подібна автоматизація дозволяє:

•           підвищити  ефективність  управління  компанією  за  рахунок забезпечення керівників і фахівців максимально повною, опера- тивною і достовірною інформацією на основі єдиного банку даних;

•     поліпшити діловодство за допомогою оптимізації і стандартиза-

ції документообігу, автоматизації найбільш трудомістких його процедур;

•     понизити витрати на ведення справ за рахунок автоматизації

процесів обробки інформації, регламентації і спрощення досту-

пу співробітників компанії до потрібної інформації;

•           змінити характер праці співробітників, звільнивши їх від вико- нання рутинної роботи, даючи можливість зосередитися на про- фесійно важливих обов’язках;

•     забезпечити надійний облік і контроль надходжень і витрачання

коштів на всіх рівнях управління;

•           керівникам  середньої  і  нижчої  ланок  аналізувати  діяльність своїх підрозділів, а також оперативно готувати зведені та аналі- тичні звіти для керівництва і суміжних відділів;

•     підвищити ефективність обміну даними між окремими підроз-

ділами, філіями і центральним апаратом;

•           гарантувати повну  безпеку  і  цілісність даних на  всіх  етапах обробки інформації і т. ін.

Важливо відзначити, що автоматизація — не самоціль, а ціле-

спрямована перманентна діяльність з раціоналізації і оптимізації організаційно-штатної структури підприємства і його бізнес-процесів.

Автоматизація дає  значно  більший  ефект  при  комплексному

підході. Часткова автоматизація окремих робочих місць або функцій здатна вирішити лише чергову невідкладну проблему. Проте при цьому  виникають  і  негативні  ефекти:  не  знижуються,  а  деколи

 

навіть збільшуються трудомісткість і витрати на утримання персо-

налу; не усувається неузгодженість роботи підрозділів.

Зміни, що виникають під впливом інформаційних технологій, настільки всеосяжні, що виникає природне запитання: «Що ж власне відбувається?» Абсолютно  очевидно,  що  інформаційні  технології при всій своїй революційності не відмінили виробничого процесу, не ліквідували конкурентів і не лишили людини права ухвалювати рішення. Об’єктом управління є фірма, яка не перестала існувати, навіть якщо вона стала віртуальною, зовнішнє оточення продовжує існувати і навіть при збільшенні, необхідність знаходити вирішення слабко структурованих завдань залишається. Швидше можна гово- рити про інтенсифікацію всіх процесів в інформаційному столітті. Змінився інструментарій в управлінні фірмою, але змінився так, що вплинув на всі процеси, до яких мають відношення менеджери: пла- нування, організацію, керівництво і контроль.

Запитання і завдання для обговорення

1.         Як ви можете визначити поняття «віртуальний офіс»

2.         Які проблеми вирішує віртуальний офіс?

3.         У чому виявляється мережевий характер підприємств?

4.         Дайте визначення поняття аутсорсинг.

5.         Яким   наборам параметрів зовнішнього середовища повинна відповідати внутрішня структура міжнародної компанії.

6.         Які сектори ринку інформаційних продуктів і послуг ви може- те визначити?