Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

4.4. Інформаційна система suretrak (фірма primavera systems, inc.)

Окрім P3, компанією Primavera Systems постачається полегше- на система для УП — SureTrak ($700). Цей програмний продукт орі- єнтований на невеликі проекти, підпроекти, роботу конкретних ви- конавців з фрагментами проектів. SureTrak має ті ж засоби, що і P3 в плані організації проекту за кодами і фільтрацією інформації, вста- новлення обмежень і розрахунку розкладу, але в той же час існує ряд обмежень і додаткових можливостей.

З обмежень слід зазначити відсутність засобів багатопроектно-

го управління і фрагментації проектів, менший розмір проектів, скромніші засоби створення звітів. Проте, в SureTrak з’явилися ка- лендарі ресурсів і, як наслідок можливість розрахунку довготрива- лості робіт з урахуванням узгодження календарів виконавців (очіку- ється, що календарі ресурсів з’являться і в наступній версії P3). Крім того, у ресурсів з’явилася додаткова категорія — дохід. SureTrak відрізняється від всієї решти продуктів Primavera тим, що він повніс- тю русифікований і постачається разом з інструкцією для користувача російською мовою.

SureTrak здійснює імпорт/експорт файлів у форматах P3 і MS Project.

 

Лідерське становище компанії Primavera на ринку відчувається досить-таки  вагоме.  Її  системи  найбільш  функціональні,  проте мають і найвищу вартість на ринку, тому не популярні серед мене- джерів, що працюють над невеликими проектами. Пакет Primavera по-справжньому  ефективний  в  тих  проектах,  де  зайнято  понад

350 учасників.  У  подібних  випадках  продукту  Primavera  рівних

немає — широкі можливості щодо настройки оптимізації, а також безліч способів контролю роблять SureTrak Project Manager оптима- льним вибором для великих проектів з чисельністю підрядчиків і тривалим терміном реалізації.