Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

3.4. завдання управління

Для досягнення поставлених цілей організацією необхідно управляти. Завдання управління — результативне і ефективне вико- нання реальної роботи членами групи організації для досягнення по- ставленої мети.

З позиції процесорного підходу, процес управління є поєд- нанням усіх управлінських функцій. У свою чергу управлінська функція — це серія безперервних взаємопов’язаних дій (процес). Кожна управлінська функція також є процесом і складається з се- рії взаємопов’язаних функцій. Якщо організація збирається доби- тися успіху, то виконання управлінських функцій є обов’язковою умовою.

Управління — це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти мети організації (рис. 3.1.).

Планування

Організація

Мотивація      Контроль

 

Де ми знаходи- мося?

Куди ми хочемо рухатись?

Як ми це зробимо?

Організація структури

і делегування

повноважень для виконання конкретних завдань

Задоволення потреб виконавців  за виконання делегованих ним повноважень

 

Порівняння досягнутого за певні моменти часу з плановими показниками

 

Рис. 3.1.

Безперервний процес управління

 

Планування. Майбутнє практично завжди невизначене і тому планування повинно здійснюватися безперервно. За допомогою пла- нування менеджери забезпечують єдиний напрям зусиль всіх членів організації до досягнення ефективності. Основа планування — визначення становища, в якому знаходиться підприємство в даний момент, інакше сам факт планування вже не може бути реальним. Як видно з практики, правління підприємством і реальне його стано- вище на даний момент часу стає відомо через місяці (тижні, дні), коли що-небудь виправити практично неможливо.

Організація. Це створення деяких організаційних структур, з метою виконання поставлених перед ними завдань і надання їм відповідних повноважень. Це можуть бути як окремі фахівці і ор- ганізовані для них робочі місця, так і цілі підприємства. З позиції інформаційних систем розглядаємо цю функцію, як організацію праці окремих фахівців і потоків інформації, з якою їм належить працювати.

Мотивація. Це ефективне виконання поставлених перед спів- робітниками (підрозділами) завдань за винагороду, що сприяє задо- воленню їх потреб. Важливий чинник — отримання морального задоволення працівником від виконання дорученої йому роботи.

Контроль. Це  вимірювання досягнутого результату за  певні

проміжки часу з метою корекції відхилень, можливо допущених при виконанні планових показників або виправлення самих планових показників.

Виходячи з матеріалів цієї книги розглянемо можливість міні- мізації витрат при автоматизації виконання окремих процесів управ- ління підприємством.

Принцип автоматизації управління

Автоматизація управління підприємством переслідує тільки од- ну мету — своєчасне ухвалення менеджером правильного організа- ційного рішення, яке буде реалізоване і проконтрольоване, на під- ставі чого буде прийняте подальше рішення. Важливими чинниками

 

для ухвалення рішень є: збір і аналіз достовірної інформації, підго- товка альтернативних варіантів подальшого розвитку подій, безпо- середньо ухвалення рішення, організація його реалізації, контроль виконання, аналіз одержаного результату, корекція.

Етапи автоматизації підприємства

Підприємство в своєму розвитку може проходити такі етапи:

•           процес створення, коли загальне управління бізнесом здійсню- ється за допомогою калькулятора. Комп’ютери оснащені тільки офісними продуктами і необхідні більше для діловодства: роз- друкування договорів, листів, платіжних доручень та ін.;

•           підприємство досягло деякого рівня, коли необхідна локальна бухгалтерська програма, документообіг збільшився і вимагає додаткових ресурсів, але аналіз діяльності і планування ще здійснюється за допомогою дідівських методів і заснований більше на підрахунках готівки;

•     підприємство стає некерованим, упроваджується мережева бух-

галтерська програма, співробітники переобтяжені поточною ро- ботою, починає упроваджуватися «клаптева» автоматизація, процес аналізу і планування утруднений через двозначність і довгу підготовку звітів, що надаються, різними відділами;

•           упровадження  дорогої  корпоративної  інформаційної  системи управління підприємством (КІС). Процес упровадження (модер- нізації) КІС через внутрішнє і зовнішнє середовище, що постій- но змінюється, може тривати десятиліттями.

Людський чинник

Проходження підприємством всіх цих етапів пов’язане з людсь- ким чинником, з можливістю конкретної людини сприймати і пере- робляти потоки інформації, які проходять через неї, незалежно від того ким вона є керівником або виконавцем.

Наприклад, керівник ставить перед IT-відділом завдання гене-

рації системи фінансових звітів в КІС, необхідних для аналізу якоїсь

 

поточної обстановки. Через деякий час задача реалізоване, і вияви- лося, що середовище вже змінилося (або керівник неправильно по- ставив завдання), звіти неактуальні, попереднє рішення виявилося неправильним, потрібна подальша модернізація КІС. Це дорого і може продовжуватися до безкінечності.

Якщо ж керівник дав паралельно завдання підготувати необхід-

ні оперативні звіти і фінансовому відділу, то, можливо, що в процесі їх формування за допомогою базового програмного забезпечення будуть знайдені помилки в поставленому завданні і ці звіти впли- нуть на прийняте рішення. Та й вартість модернізації КІС для гене- рації періодичних звітів може виявитися неефективною. Тому можна зробити висновок, що при організації процесу підготовки нестандар- тних звітів можливе застосування не тільки КІС, як така, а й комбі- нації різних інформаційних засобів, що допомагають виконати робо- ту оперативно і якісно. Важливий чинник — наскільки оперативно і якісно? Це залежить вже від конкретних фахівців, від знання ними інформаційних технологій і можливостей їх застосування.

Чомусь помічають, що важка монотонна фізична праця не пре-

стижна і на таку роботу мало охочих. Але мало хто помічає, що є важкою є й монотонна інтелектуальна праця. Інтелектуальною вона називається тому, що для її виконання від працівника часто виникає необхідна наявності вищої освіти і при прийомі на роботу обов’яз- кове вміння застосування комп’ютера. Чому важкий? Тому що при збільшених потоках інформації і документообігу існують такі ж гро- міздкі норми виконання. Монотонна — тому що одна і та ж примі- тивна робота. По можливості фізичну працю намагаються механізу- вати, якщо це призводить до збільшення ефективності діяльності підприємства. А інтелектуальна? Теж автоматизувати! Але тільки за умови, якщо це призведе до тієї ж ефективності.

На практиці часто можна спостерігати картину. Кожне «інтелек-

туальне» робоче місце оснащене комп’ютером, який механічно вклю- чають на початку робочого дня і вимикають також механічно в кінці роботи. Вся ж робота проводиться за допомогою ручки і калькулятора,

 

або ще гірше калькулятор активізується в базовій версії ПЗ. Тобто економічний ефект повністю негативний: вартість комп’ютера, об- слуговування, електроенергія на сам комп’ютер і на кондиціонер, який охолоджує нагріте монітором повітря.

Часто пояснення цьому досить просте. На підприємстві встано-

влена КІС, але якийсь процес не автоматизований через різні обста- вини: немає ефективності від автоматизації, руки не дійшли, статус підрозділу (працівника) в неформальних відносинах низький. Пра- цівник 95 \% часу зайнятий поточною роботою, звик до цього, поволі тупіє і не ставиться до роботи творчо. Та й навіщо йому це робити якщо компанія часто хоче протилежного? Але якщо організована виробнича атмосфера так, щоб робота стала кроком на шляху до чогось нового, то ставлення до неї докорінно зміниться. Робота на- буде нового значення (2-й пункт концепції менеджменту управління — організація). Ось тут те і допоможе «клаптева» автоматизація окре- мих бізнес-процесів незалежно від того, чи висококваліфікований це фахівець фінансового відділу або обліковець робочого часу.

Для цього необхідне тільки одне — комп’ютерна грамотність в повному розумінні цього слова і автоматизоване робоче місце для вирішення конкретного завдання даного співробітника.

Найважливіше на підприємстві — це люди. Від них залежить в більшості випадків цінність компанії зокрема і  бізнесу в  цілому. Одні підприємства притягують людей як магніт, на інших, не дивля- чись на високий рівень заробітної платні, охочих працювати не бага- то. Від атмосфери, створеної всередині підприємства, залежить наскільки творчо і відповідально персонал підходить до реалізації концепції:  планування  —  організація  —  мотивація  —  контроль. Адже кожен етап може проходити через десятки і сотні людей. А звідси і складається вартість витрат, необхідних для отримання під- приємством прибутку. І на одержуваний прибуток часто справляє вирішальний вплив не технологічне оснащення виробництва або уміння продавати, а планування і аналіз всього циклу виробництва і реалізації. Адже можна успішно виробляти те, що не буде потім

 

продаватися і збільшувати продажі тієї продукції, яка наносить збитки підприємству через неправильний аналіз собівартості про- дукції. І чим більше продаєте, тим більший збиток. Парадокс! Але на практиці він трапляється досить часто.

Тому  ми  більше  уваги  приділяємо  фрагментам  «клаптевої»

автоматизації окремих бізнес-процесів: від можливості побачити проблему безпосередньо на своєму індивідуальному робочому місці, усунути її, і як наслідок, перетворити роботу на творчість, а життя на радість (рис.3.2.). Для підприємства це вигідно з позиції змен- шення витрат на виконання такої роботи, оперативністю ухвалення рішень, а, отже, збільшенням ефективності діяльності і отримання додаткового прибутку.

Фахівець

Це, перш за все, людина, яка володіє активним багажем специ- фічних знань, а також можливістю і умінням їх практичного засто- сування. Багаж — це добре. Але з оптимальним застосуванням цих знань виходить не завжди і не у всіх. Кожне підприємство прагне до того, щоб цей фахівець був професіоналом. А професіоналізм — це сукупність придбаних знань і життєвого досвіду, що застосовуються з метою досягнення певної мети або вирішення практичних завдань з можливо мінімальними витратами, як в часі, так і у фізичному (або фінансовому) вимірюванні.

Незалежно від того, чи знаходиться ця людина в межах свого ка- бінету або за його межами, їй доводиться приймати рішення і дії, про наслідки яких вона дізнається лише згодом. Можливість приймати зважено ці рішення або певним чином діяти багато в чому залежать від того, як цей фахівець підходить до вирішення цих завдань.

Мінімізація тимчасових витрат щодо практичного застосування наявних знань — ось те завдання, до якого слід прагнути.

Гармонійне поєднання всіх цих додатків напрямів створює мож- ливість для продуктивної обробки інформації і отримання достовір- ного результату за короткий проміжок часу. Це можуть бути розра- хунки або ж підготовка будь-яких документів.

 

Проблема

Побачити  проблему, завдання

Ручний розрахунок

 

Виникнення ідеї і знаходження шляхів її матеріалізації

Механічна і монотонна робота, що займає  багато  часу

 

Розробка алгоритму

 

Відсутність  достовірного результату

 

Матеріалізація

Отримання результату, який можна  оцінити і в грошовому

Незадоволення фахівця  своєю роботою.

вираженні      Низька продуктивність праці.

Помилки. Відсутність своєчасних управлінських рішень

Зниження конкурентоспромож- ності підприємства на ринку

Банкрутство

Рис. 3.2.

Два шляхи вирішення проблеми

 

Але для цього фахівець повинен побачити проблему і знайти шляхи її вирішення.

Головне побачити проблему

Дуже часто люди виконують одноманітну, рутинну роботу не намага- ючись зробити спроб для автоматизації окремих операцій, що повторюють- ся. Важливо визначити — наскільки можлива автоматизація цих процесів.

Проблема,  завдання

Ручний розрахунок, ручна обробка

Побачити  проблему, завдання

 

 

Механічна і монотонна робота, що займає  багато  часу

Пошук шляхів вирішення

Розробка алгоритму

 

Одноманітна робота, низька продуктивність праці. Помилки. Відсутність  своєчасних управлінських рішень

Висока собівартість продукції. Зниження конкурентоздатності підприємства на ринку

Банкрутство

Рис. 3.3.

Матеріалізація

Отримання результату, який можна  оцінити і в грошовому вираженні

Ефективність роботи. Задоволення фахівця  своєю роботою. Зниження собівартості продукції

Визначення «проблеми» і шлях її усунення

 

Відомо, що діловодство займає досить багато робочого часу, не зважаючи на його одноманітність. Як приклад розглянемо робоче місце і роботу фахівця відділу кадрів щодо великої організації, який оформ- ляє посвідчення на відрядження кільком десяткам людей на день.

Робоче місце цього фахівця відповідає описаному вище — ро- бочий стіл, завалений різними паперами і комп’ютер, за яким пра- цюють відносно рідко. Навіть якщо б його не було, то це практично ніяк би не вплинуло на роботу цього фахівця.

Після надходження наказу на відрядження (рис.3.3), робота зводила-

ся до заповнення від руки посвідчення на відрядження, в яке вносилося:

•           прізвище, ім’я, по батькові;

•           посада і, можливо, найменування організації;

•           місце і підприємство відрядження;

•           термін відрядження;

•           мета відрядження;

•           дата і номер наказу;

•           паспортні дані;

•           номер і дата відрядження;

•           дата вибуття.

Тут необхідно додати, що в деяких випадках, фахівець заповнює форму документа не від руки, а на комп’ютері, вводячи дані безпосе- редньо в саму форму документа. На жаль це зустрічається досить час- то і, не зважаючи на використання комп’ютера, така робота вимагає ще більше часу, ніж заповнення такого документа від руки.

Перед заповненням посвідчення здійснюється пошук паспорт- них даних відряджуваного. Після оформлення посвідчень всі ці дані потрібно внести в паперовий журнал реєстрації. Тобто, виконати ту ж саму роботу з заповнення посвідчення ще раз, але вже заповнюю- чи журнал. Якщо навіть хтось їздить у відрядження постійно, то час заповнення його посвідчення в подальшому не зменшується, не зва- жаючи на те, що відомості і вже неодноразово записувалися його:

•           прізвище, ім’я, по батькові;

•           посада і, можливо, найменування організації;

•           паспортні дані.

 

Звісно, виконуючи цю роботу протягом багатьох годин день за днем людина втомлюється, робота їй не подобається. Її оплата праці лягає на собівартість продукції. У подальшому багато часу витрача- ється на формування звітів: хто, з якого підрозділу і куди їздив і т. д. І на кожному етапі виконання цієї роботи можливі помилки. Ймовірно така постановка цілком влаштовує керівництво і самого фахівця.

Відділ кадрів. Надійшов наказ  на відрядження

Заповнення

від руки посвідчень на відрядження

Заповнення журналу реєстрації посвідчень на відрядження. Присвоєння посвідченню номера

Внесення присвоєного номера в посвідчення на відрядження. (інші процедури діловодства)

Посвідчення видане

Рис. 3.4.

Бізнес-процес при  ручному виконанні роботи з  оформлення посвідчень на відрядження

 

У чому може полягати підвищення ефективності праці фахівця на цьому робочому місці? Саме в тому, щоб побачити те, що, не зва- жаючи на наявність комп’ютера, фахівець жодним чином його не використовує. Він виконує рутинну і одноманітну роботу, не нама- гаючись навіть якимсь чином полегшити свою працю і додати йому елемент творчості. У цьому й полягає проблема, яку часто не бачить ні сам фахівець, ні його пряме начальство.

Слідуючи принципам:

•           те, що робиться більше двох разів, повинно бути автомати-

зоване;

•           документ повинен бути «красивим»

в Excel може бути створена маленька програма — додаток, яка допомагає виконати роботу з формування посвідчення про відря- дження в 10 разів швидше і, звісно, якісно.

Перш ніж створювати додаток, необхідно вивчити бізнес-про- цес з формування посвідчення про відрядження як документа. Перш за все, потрібно визначити, що первинне — посвідчення або журнал реєстрації. З позиції діловодства вторинний журнал, тому що він за- повнюється на підставі виписаного посвідчення про відрядження, яке заповнюється на підставі наказу. Але з іншого боку, якщо є за- пис в журналі реєстрації, значить повинно бути і саме посвідчення з ідентичними даними. Тому можна вважати, що це речі невіддільні. Виходячи з цього, ті дані, які знаходяться в журналі, повинні авто- матично генеруватися (експортуватися) і в посвідчення.

Журнал з позиції комп’ютера. Що це? Це, перш за все база да- них (або список в Excel). Якщо людина їздить у відрядження постій- но, то в цій базі даних зберігається необхідна інформація про неї. Якщо ця інформація є, то вона може бути легко знайдена, і введена повторно, але вже як новий запис при наступному відрядженні. Далі залишається виправити:

•           місце і підприємство відрядження;

•           термін відрядження;

•           мету відрядження;

 

•           дату і номер наказу;

•           номер і дату відрядження;

•           дату вибуття.

Відділ кадрів. Надійшов наказ  на відрядження

Заповнення журналу реєстрації посвідчень для відрядження. Присвоєння посвідченню номера

Друкування посвідчення для відрядження

(інші процедури діловодства)

Посвідчення видане

Рис. 3.5.

Бізнес-процес  при   автоматизованому виконанні роботи з оформлення посвідчень для  відрядження

Що тут можна помітити? Що номер і дата наказу, якщо вони од- накові за цей робочий день на всі відрядження, вводяться в журнал тільки один раз, якщо навіть сто співробітників їдуть у відрядження.

Переваги електронного журналу перед паперовим відомі. Перш

за все, це миттєвий пошук інформації в будь-якому, зручному для

Вас напрямі за допомогою, наприклад, функції фільтрації даних.

Виходячи з описаного вище, передбачається наступний алго-

ритм оформлення посвідчень на відрядження. Первинний журнал, а

 

вже з нього дані повинні експортуватися у форму посвідчення на відрядження.

Отже, після отримання наказу визначається — чи є в базі даних даний співробітник. Якщо є (їздив у відрядження раніше), то тоді рядок з реквізитами цього співробітника копіюється і робиться по- дальша вставка її в кінець списку. Після цього вводяться необхідні виправлення.

Після заповнення рядків з усіма співробітниками, у всі ці рядки

однією операцією вводиться дата і номер наказу, і дата вибуття у відрядження. Після заповнення журналу всі, вже автоматично запов- нені, посвідчення на відрядження виводяться на друк.

А що ж може одержати підприємство в результаті звільнення робочого часу фахівця? Який може бути економічний ефект? Вважа- ється легко. В результаті автоматизації процесу нововведення звіль- няється приблизно половина робочого дня фахівця. А це 10 робочих днів в місяць або економія половини місячної зарплати фахівця. Цьому фахівцю на робочий час, що звільнився, можна доручити ви- конання додаткової роботи. Якщо ж мінімізувати витрати робочого часу ще одного фахівця в цьому відділі, то звільниться робоче місце. Не забудьте і про вартість утримання фізичного робочого місця. Разом декілька тисяч доларів на рік! І це лише на одному прикладі, а їх на підприємстві можна знайти велику кількість.

3.5. Програма «Галактика» як приклад корпоративної інформаційної системи на базі АРМів

У сучасному світі, який постійно змінюється, безперечним є той факт, що успішна діяльність організації великого масштабу пря- мо залежить від ефективного використання інформаційних техноло- гій, які виконують особливу роль у вдосконаленні внутрішніх про- цесів управління.

 

Основне призначення сучасної інформаційної системи полягає в тому, щоб своєчасно надавати саме ту інформацію, яка необхідна для виконання конкретно поставленого завдання. Така система виходить за межі простого інструментального засобу і займає особ- ливе місце в управлінській діяльності, постійно впливаючи на неї і змінюючись під дією конкретних економічних умов.

Як забезпечити успішну роботу підприємства в умовах загост- рення конкуренції, складної ринкової кон’юнктури, подорожчання ресурсів? Найважливіша умова успіху — раціональний менеджмент, заснований на сучасних інформаційних технологіях.

Сучасна система управління — це набір інтегрованих додат- ків, які комплексно, в єдиному інформаційному просторі під- тримують всі основні аспекти управлінської діяльності підпри- ємств — планування ресурсів (фінансових, людських, матеріаль- них) для виробництва товарів (послуг), оперативне управління виконанням планів (включаючи постачання, збут, облік догово- рів) і види обліку, аналіз результатів господарської діяльності. Розглянемо для прикладу структуру інформаційної системи управління підприємством «Галактика», яка є сукупністю АРМів різних рівнів управління.

Єдиний інформаційний  простір підприємства

На рис 3.6. подана структура типового підприємства і функціо- нальні елементи системи «Галактика», які автоматизують управлін- ня тим або іншим підрозділом.

3.5.1. АРМ керівника

Даний модуль призначений для керівників підприємств, холди- нгів, корпорацій і підтримує управлінську діяльність топ-менедже- рів, забезпечуючи ефективним інструментарієм для вирішення завдань моніторингу і аналізу діяльності підприємства.

 

Подпись: Скороходов В. А., Худякова І. М.
АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА
Умовні позначення:

Контур  — Функціональний контур або модуль

системи «Галактика»

Подпись: 182

Рис. 3.6.

Єдиний інформаційний простір підприємства

Відділ

Відділ

— Підрозділ типового підпримства

— Підрозділ, діяльність якого підтримується даним контуром або модулем

 

 
— Структура

управління

 

Система призначена для:

•           забезпечення керівника засобами моніторингу оперативної дія- льності підприємства (моніторинг може здійснюватися в будь- яких розрізах, причому одночасно: підрозділів, відповідальних осіб, проектів і т. д.);

•     підвищення  «інформаційної  прозорості»  підприємства,  недо-

пуск можливості спотворення реальних даних;

•     зниження витрат отримання інформації для ухвалення операти-

вних і стратегічних рішень;

Інформаційна система керівника вирішує завдання:

•     процесів моніторингу;

•     аналізу даних;

•     моделювання і прогнозування ситуацій.

Для поліпшення сприйняття інформації застосовуються різні візуальні засоби, зокрема популярна технологія «світлофорів», яка використовує зміну колірної індикації об’єктів залежно від стану системи.

АРМ дозволяє об’єднати всі інформаційні ресурси підприємст-

ва, забезпечуючи керівника оперативною інформацією. Як джерела даних використовуються: ERP-системи, локальні модулі CRM-сис- тем, системи АСУ ТП, локальні бази даних і т.ін. У системі є як уні- версальні конвертери для перетворення даних до потрібного формату, так і спеціалізовані «коннектори» (зокрема, для Галактики, SAP R/3, MS Server 2000, Oracle Express, Informix MetaCube і багатьох інших). Кожне підприємство і кожен окремий користувач одержує свій інди- відуальний інтерфейс для роботи з даними.

3.5.2. АРМ менеджера відділу логістики

Призначений для автоматизації:

•     Складських служб;

•     Експедицій; Договірних відділів;

 

•           Відділу постачання;

•           Відділу збуту.

Склад АРМа:

•           Модуль «Управління договорами».

•           Модуль «Управління постачанням».

•           Модуль «Управління збутом».

•           Модуль «Складський облік».

•           Модуль «Постачальники, одержувачі».

Контур логістики призначений для ефективного управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними та фінансови- ми потоками у сфері виробництва й обігу.

До завдань логістики належать планування, організація і конт- роль всіх видів діяльності щодо переміщення і складування, які забезпечують проходження матеріального і пов’язаного з ним ін- формаційного потоків від пункту закупівлі сировини до пункту кін- цевого споживання.

Модулі, що входять у контур, можуть використовуватися мене- джерами багатьох функціональних відділів виробничих і торгових підприємств.

Реалізовані в системі функції дозволяють автоматизувати:

•           формування господарських зв’язків щодо постачання товарів або надання послуг;

•           визначення обсягів і напрямів матеріальних потоків;

•           визначення послідовності руху товарів до місць складування;

•           розвиток, розміщення та організація складського господарства;

•           здійснення перевезення, а також усіх необхідних операцій на шляху прямування вантажів до пунктів призначення;

•           виконання  упаковки,  маркування,  навантаження  і  розванта-

ження;

•           управління  складськими  операціями:  здавання  і  приймання вантажів, зберігання, підготовка необхідного покупцям асорти- менту, організація доставки дрібними партіями і т. ін.

 

Фінанси  та бухоблік

Подпись: ПОСТАЧАЛЬНИКЗаку- півля

Складування

Обробка

Транспортування

Сбут

 

Подпись: СПОЖИВАЧВибір постачальника

Вибір споживача

 

Рис. 3.7.

Модулі, що входять у контур логістики

Основною перевагою використання даного АРМа є те, що всі завдання вирішуються комплексно. В процесі експлуатації його мо- дулів створюються ланцюжки взаємопов’язаних документів, які, з одного боку, дають цілісну картину руху матеріальних потоків, а з іншого — обробляються фінансовими, виробничими і бухгалтерсь- кими модулями і відповідно відображаються в показниках бюдже- тів, планів, бухгалтерських звітів.

3.5.3. АРМ менеджера щодо роботи з персоналом

АРМ «Управління персоналом» призначене для кадрових служб підприємств будь-якої організаційної структури (у тому числі і з відо- собленими підрозділами або філіями, а також з географічно розгалуже- ною мережею дилерів чи агентів) незалежно від форм власності і кількос- ті співробітників. У базі можливе зберігання необмеженого за обсягом архіву даних. АРМ дозволяє здійснювати оперативний кадровий облік і

 

планування, вирішувати управлінські завдання та одержувати будь-яку звітність щодо персоналу. Вся інформація, необхідна для нарахування заробітної платні, передається автоматично.

За  допомогою АРМа  «Управління персоналом» вирішуються такі завдання:

•     облік всіх традиційних кадрових питань щодо працевлаштуван-

ня: приймання, переведення, звільнення;

•     робота  з  кандидатами  на  посади  при  прийманні  на  роботу,

ведення списків і здійснення відбору;

•           створення  і  ведення  корпоративної  структури  підприємства будь-якої складності та формування ієрархії підлеглості підроз- ділів;

•     формування штатних розписів (як діючих, так і тих, що плану-

ються) для структурних підрозділів підприємства;

•           можливість  введення  (зняття)  довільних  доплат  і  надбавок щодо кожної позиції штатного розпису і до групи;

•     відстеження (в т. ч. перегляд історії) і внесення змін до штат-

ного розпису, як для підприємства в цілому, так і для кожної структурної одиниці;

•     підтримка роботи з окладами, погодинними ставками і тарифами;

•           формування типових уніфікованих форм і довільних звітів за штатним розписом і фактичним розміщенням персоналу;

•     автоматичне формування первинної документації, як на кожно-

го співробітника, так і щодо групи працівників (всі види наказів щодо особового складу, контракти, трудові договори та ін.);

•     ведення особової картки в повному обсязі (адресні та паспортні

дані, відомості про родичів, попередні місця роботи і відомості про трудовий стаж, освіту і т.ін.);

•     планування  і  проведення  атестації,  підвищення  кваліфікації,

присвоєння звань і рангів;

•     введення даних про трудовий стаж для Пенсійного фонду і фор-

мування документів персоніфікованого обліку;

 

•           розширення облікової інформації особової картки з використанням додаткових відомостей («підшивання» посадових інструкцій, різних анкет, додатків і фотографічних документів);

•           оформлення наказів з будь-яких розпорядчих дій (заміна, суміс- ництво, відпустка, відкликання з відпустки, зміна режиму робо- ти, нагородження, продовження контракту, складання наказів та ін.) їх затвердження і друкування (як законодавчо затвердже- них уніфікованих форм, так і в «довільній» формі);

•           відстеження тимчасових призначень;

•           формування індивідуальних доплат (стимулювання працівників персонально, незалежно від передбачених штатним розписом надбавок);

•           планування,  облік  і  контроль  всіх  видів  відпусток,  зокрема складання планового графіка щорічних відпусток відповідно до положень законодавства і трудового договору;

•           введення  записів  про  непрацездатність і  укладання  журналу лікарняних листів;

•           автоматичне складання табеля обліку робочого часу (з ураху-

ванням фактично наданих відпусток і записів у лікарняних листах, а також нез’явлення на роботу і будь-які відхилення від робочо- го графіка);

•           формування  звітів  про  наповнення  штату,  зайняті  ставки,  і закриті одиниці штатного розпису, перелік вакансій і т.ін. Додаткові можливості і переваги АРМа:

•           велика кількість пакетних операцій, сервісних можливостей і функцій адміністрування, що здійснюють коректування або пе- ревірку записів з видачею інформації про помилки або некорек- тності;

•           перегляд списку днів народжень працівників;

•           інформація щодо кадрів зберігається тривалий час, доступна по кожному підрозділу і по звільнених працівниках;

•           переведення в  архів особових карток звільнених працівників здійснюється як пакетно, так і індивідуально, а також швидкий

 

витяг особової справи з архіву для перегляду всієї інформації,

введеної раніше;

•           можливе повторне працевлаштування без заповнення картотеки;

•           документи персоніфікованого обліку можуть бути сформовані в потрібному форматі для передачі їх до пенсійного фонду на магнітних носіях;

•           формування різних довідок та звітів для зовнішніх і внутрішніх потреб;

•           друк всіх форм наказів і звітів здійснюється з текстового редак-

тора «Галактики», з MS Word або Excel;

•           настройка обмеженого доступу користувачів до різного роду інформації;

•           автоматична передача всієї необхідної інформації для нараху-

вання заробітку та її обробка в модулі «Заробітна платня».

3.5.4. АРМ фінансового менеджера

АРМ управління фінансами надає надійні і гнучкі засоби автоматизації управління фінансовими ресурсами компанії, що під- тримують класичний управлінський цикл: планування фінансів, опе- ративний фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз. Забезпечує формування бюджету і моделювання різних варіантів бюджетів, узгодження та затвердження бюджетів, формування фактичних по- казників бюджетів.

Підтримує оперативну діяльність щодо виконання бюджетів, контроль лімітної статті. Містить розвинені засоби для консолідації фінансової звітності центрів відповідальності (підрозділів) в підсум- кову звітність підприємства, розрахунку, інтерпретації і аналізу фінансових показників, аналізу та оцінки фінансового стану підпри- ємства з довільних методик, що налаштовуються, на основі опера- тивних і бухгалтерських даних.

 

3.5.5. АРМ бухгалтерського обліку

АРМ Бухгалтерський облік підтримує автоматизацію всього комплексу завдань бухгалтерського обліку, зокрема в територіально розподілених компаніях, холдингах, на підприємствах різних галу- зей і масштабів діяльності. Дозволяє вести бухгалтерський облік в повній відповідності з економічним законодавством.

Реалізована настройка на законодавства України, Росії, Білору-

сі, Казахстану, Молдови, Узбекистану.

Єдиний інформаційний простір системи забезпечує автома- тизоване відображення в бухгалтерському обліку всіх господарсь- ких операцій за допомогою універсального механізму типових го- сподарських операцій. Реалізована підтримка паралельного облі- ку в декількох планах рахунків бухгалтерського обліку, тобто багатоплановість рахунків. На цій можливості базуються розвине- ні засоби для окремого ведення бухгалтерського і податкового обліку. Передбачені також регістри управлінського обліку, що ві- дображають планові і фактично проведені фінансові операції. По- казники в цих регістрах формуються на підставі первинних доку- ментів і служать джерелом для розрахунку і контролю виконання бюджетів.

Особливість системи «Галактика» — гнучка настройка аналіти-

чного обліку. Аналітичний облік можна вести як за елементами більшості таблиць бази даних, так і за сформованими вручну доку- ментами. Передбачене ведення аналітичного обліку як за рахунками, так і за субрахунками.

3.5.6. АРМ технологічними процесами

Контур управління виробництвом — рішення для управління господарською діяльністю підприємства з урахуванням сучасних стандартів управління ресурсами: MRP, MRP II.

 

У системі «Галактика» реалізовані основні функціональні еле-

менти системи, що підтримує стандарт MRP II:

•           формування плану виробництва (MPS) на підставі портфеля за-

мовлень і прогнозу збуту готової продукції за періодами;

•           попередня оцінка виконання плану виробництва за ключовими ресурсами підприємства (устаткування, трудові ресурси, мате- ріали);

•           коректування плану виробництва через брак ресурсів або оцінка обсягів поповнення ресурсів: закупівля устаткування, наймання робочої сили, наднормові роботи, субпідряд і т. д.;

•           розрахунок чистих потреб в продукції і напівфабрикатах на всіх стадіях виробництва, розрахунок обсягів виробничих замовлень і термінів їх виконання з урахуванням календарно-планових нормативів (правил поповнення, розмірів партій, тривалості циклів і т. д.);

•           формування плану-графіка запуску-випуску партій деталей, на- півфабрикатів, готових виробів на підставі плану виробництва, а також формування плану-графіка закупівлі матеріалів, ком- плектуючих та заявок на закупівлю відповідно до договорів;

•           контроль виконання планів збуту, виробництва і постачання;

•           розрахунок нормативних і фактичних витрат на виробництво, нормативної і фактичної собівартості продукції, аналіз відхи- лень у витратах і собівартості;

•           оцінка  економічних  і  фінансових  показників  діяльності  під-

приємства.

Контур управління виробництвом може використовуватися на різноманітних підприємствах: від молочного комбінату до приладо- будівного заводу. Розвинені засоби настройки дозволяють кінцевому користувачу працювати із звичною термінологією, зручним подан- ням даних, використовувати традиційний документообіг і порядок обробки інформації.

 

Запитання і завдання для обговорення

1.         Як можна  визначити поняття автоматизоване робоче місце

2.         Які види забезпечення АРМ ви можете назвати?

3.         Що включає інформаційне забезпечення?

4.         Види класифікації АРМ за функціональною ознакою?

5.         Яку  мету переслідує автоматизація управління підприємст- вом?

6.         Які етапи автоматизації підприємства можна  визначити?

7.         Які завдання вирішує інформаційна система керівника?

8.         Які завдання вирішуються за допомогою АРМ «Управління пер- соналом»: