Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

3.3. класифікація арм

Основу   класифікації   АРМ   становить   ряд   класифікаційних ознак. З урахуванням сфер застосування можлива класифікація АРМ за функціональною ознакою:

•     АРМ адміністративно-управлінського персоналу;

•     АРМ проектувальника автоматизованих систем управління і т. д.;

•     АРМ фахівця в області економіки, математики, фізики, медици-

ни і т. д.;

•     АРМ виробничо-технологічного призначення.

Важливою класифікаційною ознакою АРМ є режим його екс-

плуатації, за яким виділяються:

•     одиничний режим експлуатації;

•     груповий режим експлуатації;

•     мережений режим експлуатації.

У першому випадку АРМ реалізується на відособленому персо- нальному комп’ютері (ПК), всі ресурси якого знаходяться в моно- польному розпорядженні користувача. Таке робоче місце орієнтова- не на вирішення нестандартних, специфічних завдань, і для його реалізації застосовують ПК невеликої потужності. При груповому режимі експлуатації на базі одного ПК реалізується декілька робо- чих місць, об’єднаних за принципами адміністративної або функціо- нальної спільності. В цьому випадку потрібні вже потужніші ПК і достатньо складне програмне забезпечення. Груповий режим екс- плуатації, звичайно, використовується для організації розподіленої обробки даних в межах окремого підрозділу або організації для об- слуговування стабільних груп фахівців і керівників. Мережевий ре- жим експлуатації АРМ об’єднує переваги першого і другого режиму.

 

В цьому випадку кожне АРМ створюється на базі одного ПК і може експлуатуватися автономно, але в цей же час є можливість викорис- товувати деякі загальні ресурси обчислювальної мережі.

Класифікація АРМ повинна враховувати також вельми широкий діапазон користувачів за ступенем підготовленості до роботи з ПК:

•     користувачі, що володіють програмуванням;

•           користувачі, що одержали спеціальну підготовку з використо- вування інструментальних засобів АРМ і освоїли роботу на конкретному ПК;

•     користувачі, що не одержали спеціальних знань, але мають пев-

ні навички роботи на конкретному ПК;

•           користувачі, що не мають знань у області ПК і не уміють на них працювати.

Одним із підходів до класифікації АРМ є їх систематизація за видами вирішуваних завдань. Можливі такі групи АРМ:

•     для вирішення інформаційно-обчислювальних задач;

•     для вирішення задач підготовки і введення даних;

•     для вирішення інформаційно-довідкових задач;

•     для вирішення задач бухгалтерського обліку;

•     для вирішення задач статистичної обробки даних;

•     для вирішення задач аналітичних розрахунків та ін.

Обґрунтоване віднесення АРМ до певної групи сприятиме глибшому і ретельнішому аналізу, можливості порівняльної оцінки різних однотипних АРМ з метою вибору найкращого. Життєздат- ність конкретного АРМ значною мірою визначається можливістю

«вбудовування» елементів нових інформаційних технологій в сис- тему управління. Основним змістом стає не стільки використання сучасних засобів обчислювальної і організаційної техніки, скільки вивчення нових взаємостосунків між фахівцями, що залучені в автоматизований технологічний процес обробки і використання ін- формації.