Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - Навчальний посібник (Гужва В. М., Постєвой А. Г.)

6.2. стандарт електронної пошти х.400

Стандарт Х.400 — це стандарт електронного обміну пові­домленнями. Він має універсальне значення для організації різ­них прикладних систем: електронної пошти, служб передачі повідомлень EDIFACT, служб обміну документами установ.

Стандарт Х.400 у рамках еталонної моделі взаємодії від­критих систем OSI/ISO є стандартом прикладного рівня. Най­більш ефективно системи Х.400 реалізуються на базі мереж передачі даних, що працюють за технологією комутації пакетів згідно зі стандартом Х.25.

Стандарт Х.400 визначає загальну структуру обмінних пові­домлень (конверт, управляючі й адресні поля і склад пові­домлення), протоколів взаємодії ЕОМ, програм і абонентів при обміні повідомленнями, а також широкий набір сервісних можливостей з обробки повідомлень. Протоколи і служби, визначені Х.400, утворюють свою рівневу структуру (рис. 6.1). Програми, які реалізують Х.400 на ЕОМ, підключених до мережі передачі даних, виконують ряд взаємозв’язаних функцій.

Служба агента користувача (АК) виконує функції: підго­товки повідомлення, форматування конверта та управляючих полів, аналізу повідомлень, що приймаються, адресації повідом­лень, перегляду мережного довідника адрес, підготовки адресних списків, розсилання повідомлень. АК також відповідає за збереження повідомлень у файлах (поштових скриньках), вибір­ку повідомлень з файлів, ведення службових журналів з прийому/видачі повідомлень.

 

 

Рис. 6.1. Загальна структура Х.400

Програма АК веде через інтерфейсну програму діалог з користувачем. Для користувача видаються підказки, орієнтовані меню і обробляються команди управління електронною пош­тою. Наприклад, такими командами можуть бути:

EXСHANGE — автоматична передача (прийом) набору по­відомлень або файла;

READ — відображення отриманих або відправлених пові­домлень;

COMPOSE — складання, редагування повідомлень;

SEND — відправлення повідомлень у мережу;

REPLY — підготовка відповіді на отримане повідомлення та відправлення повідомлення;

FORWARD — перенаправлення за деякою адресою отриманого повідомлення (можливо, з його виправленням);

MOVE — пересилання повідомлення у файл для зберігання;

DELETE — виведення повідомлення, що зберігається;

SHOW — показ всіх повідомлень, що зберігаються;

CHECK — перевірка умов відповіді або відправлення для ра­ніше пересланих повідомлень;

RECEIVE MSG — неавтоматичне (ручне) отримання пові­домлень;

EXITUA — завершення сеансу роботи агента користувача.

Набір подібних команд і відповідних їм функцій не регламентується стандартом Х.400. Однак загальна функціональ­ність програми АК і протокол її взаємодії з програмою АК адресату повідомлень повністю визначені протоколом Р2. АК, що взаємодіють, однозначним чином структурують повідом­лення, в управляючих полях стандартно вказуються відправ­ник і отримувач повідомлення, список адрес розсилки, предмет пові­домлення, атрибути терміновості передачі й додаткові послуги з передачі повідомлень.

Агент користувача взаємодіє з агентом передачі повідомлень (АПП). Програма АПП приймає повідомлення, контролює фор­мат і наповнення управляючих полів, форматує повідомлення в структуру, яка призначена для розв’язання комунікаційних задач, включаючи ряд механізмів обліку повідомлень, забезпечення надійної передачі, передачі повідомлень про прийом, контроль помилок передачі. Протокол Р1 детально й жорстко виз­начає взаємодію двох АПП. У розподіленій системі електронної пошти, яка охоплює кілька мереж і ЕОМ, можуть взаємодіяти десятки АПП. При цьому вони здійснюють маршрутизацію пові­домлень, проміжне зберігання повідомлень і ряд спеціальних функцій, що гарантують надійність передачі.

Сукупність АК і АПП утворює систему обробки повідомлень (СОП).

Інтерес виробників комп’ютерних і комунікаційних систем до Х.400 визначається визнанням рекомендацій як міжнародного стандарту, який все більше поширюється в Європі, Північній Америці, Азії. Виробники систем розглядають Х.400 як платформу для впровадження в світовий ринок комп’ютерного зв’язку. Практично всі європейські країни планують впровадження комерційних Х.400-cистем.