Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - Навчальний посібник (Гужва В. М., Постєвой А. Г.)

7.3. функціонування банку в мережі

7.3.1. Технічні засоби і програмне забезпечення

Під термінальним обладнанням підключення до SWIFT розуміють програмно-технічний комплекс, який схвалений товариством і дає змогу здійснювати роботу в мережі згідно з установленими вимогами. Товариство регулярно публікує перелік інтерфейсів, допущених до використання в мережі. Тепер в цьому списку є такі фірми — виробники обладнання: IBM, Unisys, DEC, Siemens, Wang, Honeywill Bull та ін. Але провідну роль на ринку інтерфейсів займає компанія STS, яка встановила понад 1500 систем у банках світу.

Основним і найбільш поширеним інтерфейсом є ST200, який дає змогу обслуговувати невеликий обсяг трафіка повідомлень. В апаратному плані інтерфейс побудований на обладнанні фірм Unisys або NCR. В основі комплексу — так зване ядро, яке складається з процесора, робочої станції та зовнішньої пам’яті на жорсткому диску. Система побудована за модульним принципом, який дозволяє нарощувати апаратну частину до конфігурації, розрахованої на використання багатьма користувачами та організацію локальної мережі. З метою безпеки і згідно з вимогами SWIFT ядро обов’язково дублюється аналогічним комплексом. Базове програмне забезпечення створює для користувача дружнє середовище з послідовно змінюваних екранів, побудованих у формі меню. Розширена система програмного забезпечення містить такі продукти: автоматичний контроль повідомлень, що надходять і відправляються (Traffic Reconciliаtion), вибірку розрахунків за рахунками ностро (Nostro Reconciliation), інтерфейс до мережі телекс, який забезпечує зв’язок ST200 з нею і обробку телексних повідомлень, автоматичне ключування і розключування таких повідомлень (Telex Interfaces), забезпечення зв’язку ST200 з технічними засобами банку (Mainframe Line).

ST200 забезпечує інтегрований підхід до міжбанківських повідомлень. Апаратна база системи — обладнання фірми DEC: комп’ютер VAX, потужна міні-ЕОМ, яка дає змогу повністю автоматизувати великий банк (підтримує обсяг повідомлень на рівні 60-80 тис. щоденно). ST400 здійснює управління інтенсивним мережним трафіком функції обробки повідомлень для автоматизації ручних операцій в підрозділах банку. Обробка повідомлень стандартизована завдяки використанню форматів повідомлень SWIFT. Це створює загальний базис для взаємодії з іншими комп’ютерними пакетами програм. ST400 пропонує такі автоматизовані функції: передача, прийом, маршрутизація, перерозподіл, аутентифікація і виклик повідомлень.

ST500 — найпотужніша система, яка може бути рекомендована для банків з великим набором міжнародних операцій. Система реалізована на стандартному обладнанні фірми ІВМ. Модульна будова системи дає змогу легко розширювати конфігурацію для управління великими обсягами потоків повідомлень. ST500 підтримує велику кількість стандартних комп’ютер­них протоколів, за допомогою яких можна здійснювати прямий зв’язок з широким набором комп’ютерних систем. ST500 була розроблена для безперервної (без участі обслуговуючого персоналу) цілодобової роботи для підтримування зв’язку з банками-кореспондентами, розташованими в різних географічних поясах. Тому вона вміщує процедури з автоматичного виконання задач, пов’язаних з обробкою потоку повідомлень. Автоматичний контроль потоку повідомлень дає змогу одержати в будь-який час інформацію про стан трафіка та історію будь-якого повідомлення за минулі 14 днів.

SWIFTAlliance — це нове покоління SWIFT-продуктів, які засновані на сучасних технологіях і майбутній функціональності, які поєднують кращі риси своїх попередників: простоту використання ST200, адаптивність ST400, пропускну здатність ST500.

Позитивні якості SWIFTАlliance:

— модульна структура, яка допускає конфігурування від інтерфейсу початкового рівня до мультисистеми широкого призначення;

— можливість мультисистемного підключення SWIFT, телекс, IFT (Interbank File Transfer — міжнародна банківська передача файлів), національна клірингова система і приватні мережі;

— незалежна від типу мережі обробка повідомлень;

— повна інтеграція з додатками, розробленими програмістами або третіми компаніями, які дозволяють легко інтегрувати SWIFTAlliance з операційним днем банку і запобігти повторному введенню повідомлень SWIFT;

— система безпеки, що легко конфігурується і включає багаторівневий, парольно захищений доступ, управління правами і списки доступу;

— нова програмна технологія, яка відповідає стандартам відкритих систем;

— об’єктно-орієтований графічний інтерфейс користувача робить роботу із системою ефективною й легкою в освоєнні;

— розвинені засоби адміністрування, які спрощують і розвивають можливості контролю та аудиту;

— утиліта РС Connect дає змогу використовувати наявні в банку комп’ютери IBM PC для роботи з повідомленнями SWIFT у системі SWIFTАlliance.

Система SWIFTAlliance працює під управлінням операційної системи АІХ/6000 на комп’ютерах сім’ї RS/6000 компанії ІВМ.

7.3.2. Навчання банківського персоналу

Навчання персоналу банку роботі в системі SWIFT має важливе значення і йому приділяється значна увага в усіх банках (що працюють і підключаються до системи). Це пояснюється тим, що система постійно розвивається і надає нові послуги користувачам, а також удосконалює систему стандартів і принципи роботи. Отже, навчання персоналу — постійний процес, який забезпечує використання всього потенціалу мережі та гарантує безпомилкову роботу. У банку, як правило, призначається відповідальний за навчання спеціалістів, який підтримує тісний контакт з Управлінням навчання SWIFT і організує процес навчання для всіх груп спеціалістів банку. Насамперед рекомендується пройти стандартні курси товариства з усіх видів операцій, з якими працює банк. Існує два методи організації такого навчання. Група спеціалістів банку може бути направлена на навчання в країну, де проводяться курси. Чисельність групи невелика, оскільки це пов’язано зі значними валютними витратами й лімітованою кількістю місць на таких курсах. У другому випадку інструктор SWIFT запрошується в банк для проведення курсу навчання з певної теми. Банк формує групу зі своїх спеціалістів, які здобувають знання на місці й мають змогу одразу їх застосувати. Придбання комплексу навчальних матеріалів на відеодисках визнано дорогим. Найбільш раціональним вважається придбання програм для стандартного набору персональної ЕОМ. У цьому разі банк одержує лише програмне забезпечення для наявної ПЕОМ. Крім того, якщо банк придбає комплекс термінального обладнання підключення, необхідно пройти курси з технічних засобів, обслуговування та програмного забезпечення, які організовує виробник термінального обладнання. Рекомендується здійснювати контроль за своєчасністю і повнотою навчання, що є однією з найважливіших умов успішної та безпомилкової роботи банку в такій жорстко стандартизованій системі, як SWIFT.

7.3.3. Обробка інформації

Принципи побудови системи SWIFT створюють усі умови для автоматизованої обробки повідомлень, які надходять до мережі, а також генерування їх для відправлення в систему. Технологія роботи з повідомленнями залежить від існуючого рівня автоматизації робіт у банку. Термінальне обладнання ув’язують з банківською ЕОМ для передачі даних між комп’ютерами без ручного втручання. Для створення такої системи необхідно підготувати банківську систему автоматизації до «розуміння» кодів та ідентифікаторів, якими оперує SWIFT. Отже, потрібно переробити внутрішню систему кодування банківської інформації відповідно до стандартів ISO. Оскільки це досить трудомісткий процес для банків, які вже мають свою систему автоматизації, вони здійснюють поетапну імплементацію SWIFT у внутрішню систему автоматизації. На першому етапі такі банки використовують SWIFT як швидкодіючий продуктивний «телекс». Усі повідомлення, які надходять до мережі SWIFT, роздруковуються за конкретними виконавцями. Складнішою є процедура відправлення повідомлень, які повинні бути складені відповідно до жорстких правил стандартизації. Для забезпечення роботи спеціалістів у нових умовах стандартизації банки створюють так звані «бланки проміжних форм» з позначенням усіх обов’язко­вих і факультативних полів повідомлень і їх розшифровуванням. Після заповнення таку форму підписують спеціаліст і керівник і передають операторові для введення в термінальне обладнання підключення до SWIFT. Крім того, обов’язково розробляються інструкції для всіх груп спеціалістів, причетних до роботи в системі SWIFT.