Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - Навчальний посібник (Гужва В. М., Постєвой А. Г.)

Вступ

Нова комп’ютерна цивілізація проникає в усі сфери людської діяльності. Виникає світова галактика комп’ютерних технологій: електронні видавництва, інтерактивні інформаційні служби, електронні бюлетені новин, індустрія баз даних, комп’ю­терна передача зображень і та ін.

Різноманіття інформаційних систем і електронних інформаційних послуг зросло за останні 10-15 років і продовжує безперервно збільшуватися. Постійно вдосконалюються ключові елементи нових інформаційних технологій — комп’ютери, бази даних, телекомунікації, інтерактивні інтерфейси взаємодії людини з комп’ютером.

Роль електронних комунікацій у цьому переліку технологічних досягнень ХХ сторіччя винятково важлива, оскільки саме зв’язок, передача даних і взаємодія комп’ютерних систем забезпечують кінцевий інтегральний ефект від суми комп’ютерних технологій.

Світ інформаційних систем — це сотні й тисячі інформаційно-обчис­лювальних мереж, які виникли і швидко розвиваються.

Комп’ютерні ресурси (програми, машини, бази даних, принтери тощо), створені й впроваджені в усьому світі, розділені кордонами країн, континентів, відомств і адміністративних асоціацій, починають інтенсивно взаємодіяти для того, щоб люди задовольняли свої професійні потреби спілкування і доступу до потрібної інформації й об’єд­нувалися з метою більш ефективного використання комп’ютерних та інформаційних ресурсів.

Людська цивілізація будує ще одну «кровонос­ну систему» свого організму, яка ще більше підсилить здатність людей спілкуватися і обмінюватися ідеями та знаннями.

Світ інформаційних систем — це не лише нова комп’ютерна технологія комунікацій і передачі інформації на будь-які відстані, а й живильне середовище «мешкання» й розвитку нових електронних сховищ і фабрик переробки знань. Май­бутні електронні бібліотеки, комп’ютеризовані заводи, експертні системи, системи підтримки прийняття рішень, машини баз даних і багато інших інтелектуальних технологічних ліній будуть зв’яза­ні гнучкими та різноманітними інформаційними системами.

Сьогодні метою науки, техніки, бізнесу та освіти нашої країни є розуміння законів розвитку світу інформаційних систем, правил цивілізова­ного спілкування з цим світом і входження в світові процеси інтеграції інформаційних систем.

Український бізнесмен (підприємець) в умовах недостатнього розвитку інформаційної ринкової інфраструктури поки що перебуває у важчому становищі, ніж його зарубіжні партнери.

До початку 90-х років у нашій країні поняття інформаційної інфра­структури та організацій, що працюють у цій галузі, традиційно пов’язувалося з науково-технічною та деякими іншими розділами соціальної інформації, тоді як у світі на них в сукупності припадає, за різними оцінками, від 20 до 25 \% обсягу інформаційного ринку [13, с. 5].

Крім того, інформація, як і всі кінцеві продукти праці, не була товаром, тобто об’єктом купівлі — продажу в абсолютному понятті, а за відсутності ринку інформація не розглядалась як невід’ємний складник системи «виробництво — розподіл — обмін — споживання». Отож не існувало ринкової інформаційної інфраструктури. Уся надія була на Держплан — він збалансує, скоординує, сформує вантажні потоки і т.ін.

Отже, інформаційний ринок був і поки що залишається практично невідомим для наших підприємців і бізнесменів. Лише зараз нові комер­ційні структури починають створювати деякі секто­ри інформаційного ринку.

Світова практика останніх десятиліть засвідчила, що електронна інформація перетворилася в один з найважливіших компонентів сучасної ринкової інфраструктури. Свобода інформації є не лише гарантом демократії, а й тісно пов’язується західними економістами зі свободою конкуренції і розглядається як одна з базисних умов ефективного функціону­вання ринкової економіки на етапі побудови постіндустріального суспільства. Дійсно неможливо уявити собі, як незалежний, самостійний виробник товарів або послуг, а також усі ті, хто забезпечує безперервність циклу «наука — техніка — виробництво — збут — споживання», зможуть успішно діяти на ринку, не маючи інформації (наприклад, інформації про інших незалежних виробників, у тому числі про тих, хто працює в тій самій вузькій галузі, про можливих споживачів сировини, комплектуючих і технологій, необхідних йому для виробництва і реалізації, про ціни, становище на товарних ринках і ринках капіталу, про ситуацію в діловій галузі, тобто про укладені контракти, про діяльність компаній та фірм, загальну економічну та політичну кон’юнктуру не лише в своїй країні, а й у всьому світі, про довгострокові тенденції розвитку економіки, перспективи розвитку науки й техніки і їх результати, про правові умови господарської діяльності і т. ін.)

Ринкова — здебільшого ділова і комерційна — інформація лежить в основі маркетингової системи управління виробничою і збутовою діяль­ністю і використовується як для формування та уточнення виробничої програми, так і для перевірки її обгрунтованості ринком у процесі реалізації вироблених товарів. Сучасний етап розвитку економіки потребує формування механізму зв’язку між пропозицією і попитом, орієнтованого на конкретні потреби ринку і підпорядкування цим потребам різних сторін виробництва і збуту. Інформаційна інфраструктура, світовий інформаційний ринок є одним із найважливіших елементів цього механізму.

Дисципліна «Інформаційні системи в міжнародному бізнесі» призначена для підготовки магістрів.

Мета вивчення дисципліни — набути теоретичних знань і практичних навичок щодо створення та застосування інформаційних систем у міжнародному бізнесі з використанням нових програмних засобів, інформаційних технологій та телекомунікацій.

Вивчення дисципліни допоможе майбутнім фахівцям оволодіти сучасними методами обробки інформації на міжнародному рівні, застосовуючи широкий діапазон технологічних, програмних і організаційних засобів.

Сучасний спеціаліст у галузі проектування і створення ІСМБ повинен вміти:

— описувати об’єкти міжнародного бізнесу в контексті обробки інформації;

— формалізувати та ідентифікувати задачі обробки інформації та готувати до них необхідну документацію;

— адаптувати найвідоміші інформаційні систе­ми міжнародного бізнесу до умов ринку України;

— ставити нові проблемні питання щодо підвищення ефективності інформаційних систем міжнародного бізнесу.

Навчальний посібник «Інформаційні системи в міжнародному бізнесі» розрахований на магістрів, студентів і фахівців, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.