Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - Навчальний посібник (Гужва В. М., Постєвой А. Г.)

3.1. товарна номенклатура зовнІшньоекономІчноЇ дІяльностІ

Створення комп’ютерних інформаційних систем міжнарод­ного бізнесу значною мірою визначається уніфікацією та стандартизацією її складових. Класифікації та кодуванню техніко-економічної інформації відводиться особлива роль через те, що вони є засобами, які забезпечують взаємний обмін інформацією між людиною і ЕОМ.

Класифікація та кодування — дві невід’ємні частини одного процесу переведення різноманітної інформації з природної мови на стандартизовану, тобто впорядкування і взаємоув’язка різних інформаційних повідомлень.

Отже, класифікація — це система поділу об’єктів (предметів, явищ, процесів, понять і т.ін.) на класи (підкласи, види, підвиди, типи) за певними ознаками.

Кодування — ототожнення даних з їх кодовими комбіна­ціями, встановлення відповідності між елементом даних і сукуп­ністю символів, яка називається кодовою комбінацією (кодом).

Загалом код будь-якого об’єкта складається з ідентифіка­ційної частини, інформаційного блока, який містить набір кодів, що відповідають властивостям даного об’єкта, і в окремих випадках додаткових розрядів або блоків, які забезпечують захист усього коду від можливих помилок.

Результат класифікації та кодування інформації відобража­ється в класифікаторі відповідного рівня, якому після прийняття й затвердження надається статус нормативно-технічного документа, який обов’язково повинні використовувати всі учасники інформаційного процесу обміну різноманітними даними.

На міжнародному ринку товарів і послуг уніфікація та стандартизація інформаційних повідомлень є невід’ємним важелем подолання мовних бар’єрів між суб’єктами зовнішньоеконо­мічної діяльності.

В Україні інтенсивно впроваджуються міжнародні класифі­катори.

Світова практика свідчить, що класифікації видів діяльності та продуктів — як нові, так і старі — розроблялись з метою спрощення організації економічної інформації. Центральні номенклатури розв’язують передусім статистичну задачу, що не виключає можливості їх узгодження з класифікаціями, орієнтованими на використання в оперативних цілях (наприклад, митних).

Перехід до нових принципів регулювання зовнішньоеко­номічної діяльності (митне регулювання, ліцензування, квотування і т. ін.), які відповідають світовій практиці, потребує зміни організації митного контролю за товарами, які знаходяться у вантажному обігу. Якщо раніше режим і процедура пропускання товарів визначалися виходячи з того, хто був суб’єктом зов­нішньоторгової угоди, то зараз головний критерій — об’єкт такої угоди, тобто конкретний товар.

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТНЗЕД), розроблена на базі Гармонізованої системи опису і кодування товарів (ГС) і комбінованої тарифно-статистичної номенклатури Європейського економічного союзу (КНЄЕС), є основою системи заходів державного регулювання зовнішньоеко­номічної діяльності країни.

Під Гармонізованою системою опису і кодування товарів (далі Гармонізована система) слід розуміти номенклатуру, яка вміщує товарні позиції, субпозиції та віднесені до них цифрові коди, примітки до розділів, груп і субпозицій, а також основні правила класифікації для тлумачення Гармонізованої системи.

Під статистичною номенклатурою розуміють номенклатури товарів, розроблені договірною стороною (контрагентом) для збирання статистичних даних з експорту та імпорту товарів.

Система кодування НГС — основний елемент номенклатури Гармоні­зованої системи. Кодова система класифікатора дає змогу здійснювати збирання, обробку, передачу і зберігання основної інформації про товар. У системі кодування НГС застосовується цифрове позначення. Розрізняють шість рівнів класифікації: розділи, групи, підгрупи, товарні позиції, підпо­зиції та субпозиції. Найвищим рівнем класифікації є розділи. Згідно з НГС класифікація товарів провадиться за сукупністю ознак. Так, при формуванні розділів враховується походження і вид матеріалу, з якого виготовлено товар, його призначення і хіміч­ний склад. Групи формуються виходячи з принципів послідо­вності обробки товару: від сировини і напівфабрикатів до готових виробів. При побудові товарних позицій і субпозицій в кожній групі застосовується своя послідовність ознак, яка обов’яз­ково включає ступінь обробки, призначення, вид матеріалу, з якого виготовлено товар, і його значення в світовій торгівлі. Майже до всіх розділів та інших рівнів класифікації дано при­мітки, які уточнюють обсяг і межі кожного з них. Примітки значно полегшують єдине тлумачення і визначення термінів і класифікаційних угруповань, необхідних при порівнянні даних зовнішньоекономічної торгівлі різних країн і проведенні економіко-статистичного аналізу. Всі вони мають юридичну силу і є частиною Гармонізованої системи опису та кодування товарів.

ТНЗЕД є офіційним додатком і складовою Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису і кодування товарів від 14 червня 1983 р. (впроваджена в дію з 1 січня 1988 р.).

Дев’ятизначний цифровий код ТНЗЕД складається з таких елементів: перші шість цифр означають код товару за ГС; ті самі шість цифр плюс сьомий і восьмий знаки утворюють код товару за КНЄЕС, дев’ята цифра (поки у всіх випадках «0») призначена для можливої деталізації у майбутньому тих чи інших товарних позицій.

Правильне визначення положення товару в номенклатурі (його класифікація) має випадкове значення для встановлення, під який з режимів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності цей товар підпадає.

Відхилення від встановленого порядку переміщення через кордон конкретного товару внаслідок його неправильної класифікації і/або зазначення неправильних даних в митній декларації розглядаються митними органами як порушення, за яким настає покарання відповідно до чинного законодавства.

В ТНЗЕД строго виконується принцип однозначного відне­сення товарів до класифікаційних угруповань згідно з примітками до розділів, груп, конкретних товарних позицій, а також з Основними правилами інтерпретації ТНЗЕД, які мають юридичну силу.

У табл. 3.1 наведено приклади кодування товарів згідно з класифікаторами ТНЗЕД.

Таблиця 3.1

Код товару згідно з ТНЗЕД

Опис товару згідно з ТНЗЕД

02.07 39130

Частини тушок домашньої птиці (стегенця, половинки, четвертинки)

02.07 39230

свіжі або охолоджені

02.07 41510

Частини тушок домашньої птиці (стегенця) заморожені

09.01

Кава

16.04 30100

Ікра осетрових (чорна ікра)

16.04 30900

Замінник ікри (червона ікра)

16.05 1000

Краби готові або консервовані

16.05 2000

Креветки готові або консервовані

16.05 3000

Омари готові або консервовані

16.05 4000

Інші ракоподібні готові або консервовані

18.06 90110-

Шоколад з начинкою

18.06 90390

 

21.01 1011

Тільки розчинна кава

22.03 0

Пиво солодове

22.04 1

Вина ігристі, шампанське

22.04. (крім 22.04 10, 22.04 30)

Вина виноградні натуральні, включаючи кріплені

22.04 1

Вина ігристі, шампанське

22.04 3

Інші сусла виноградні (в тому числі коньячні та шампанські виноматеріали)

22.05

Вермути та інші вина виноградні натуральні з добавкою рослинних або ароматичних екстрактів