Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - Навчальний посібник (Гужва В. М., Постєвой А. Г.)

9.1. особливості інформаційних систем для мнк

Останні два десятиріччя позначені бурхливим розвитком міжнародних економічних зв’язків. Виникли вільні економічні зони й посилилась роль мультинаціональних корпорацій (МНК). Слід зазначити, що МНК стають зараз усе більш реальною економічною силою. Так, на частку їх внутрішньокорпораційного обігу припадає близько 1/3 усього міжнародного капіталістичного експорту [9, с.5].

Мультинаціональні корпорації визначаються як «корпорації, які є національними за капіталом, але інтернаціональними за сферою своєї діяльності, котра здійснюється за кордоном відповідно до місцевих законів і особливостей [9, с.5].

Інформаційна система як складова частина системи управління містить дані, які необхідні МНК для планування, контролю, оцінки та координації своєї виробничої діяльності, включаючи операції за кордоном. Головним завданням вищої управ­лінської ланки МНК є забезпечення її економічного процвітання на міжнародному рівні, яке полягає в неухильному зростанні прибутку.

Цю задачу розв’язати набагато важче, ніж її сформулювати. У різних країнах до цього підходять по-різному. У Японії управлінський персонал розробляє стратегію забезпечення прибутковості на довгостроковій основі. У Німеччині частіше будують стратегію виходячи з фактичних витрат, у Швейцарії здебільшого орієнтуються на кон’юнктуру ринку — можливі будь-які витрати, аби вони окупилися в майбутньому, в Італії розробляють свої довгострокові плани шляхом тривалих переговорів, погоджень і взаємних поступок із своїми закордонними контрагентами. Скандинавські країни досить жорстко контролюють розташовані на їхній території мультинаціональні корпорації; в Голландії, навпаки, цей контроль більш ліберальний. Таким чином, потреба у обліковій інформації суттєво відрізняється не лише в різних країнах, а навіть між штаб-квартирою МНК і її закордонними дочірніми компаніями.

Інформація, призначена для зовнішніх, щодо МНК споживачів (акціонери, кредитори, наймані працівники, клієнти), значною мірою надається у вигляді річних звітів фірми.

Тому надалі предметом нашої уваги будуть інформаційні потреби внутрішніх користувачів — управлінського персоналу МНК.

Управлінська ланка використовує внутрішню інформацію для планування, контролю та аналізу як у короткострокових, так і в довгострокових цілях. Наприклад, короткострокові (поточні) кошториси складаються на наступний рік і в подальшому використовуються для контролю й оцінки ефективності управління виробничою одиницею (філією компанії, розташованою за кордоном). Довгострокове планування охоплює, як правило, п’ятирічний період, при цьому процес складання наступного річного плану є складовою стратегічного курсу МНК і її дочірніх компаній.

Для пошуку і прийняття управлінського рішення керівництву всіх рівнів необхідна деталізована формалізована інформація. Незалежно від способу організації інформаційної системи в МНК мають враховуватися й відображатися всі економічні та політичні зміни, законодавчі обмеження, культурні відмінності й соціологічні особливості країни, в якій корпорація здійснює свою діяльність. Ця інформація надходить від керівників закордонних філій і являє собою огляд можливих змін валютного курсу найближчим часом, політичної ситуації і навіть змін купівельних симпатій та можливостей різних молодіжних угруповань. Такі зовнішні чинники можуть не враховуватись при проектуванні інформаційної системи для компанії, яка не веде операцій на зовнішньому ринку, але для МНК вони винятково важливі при прийнятті управлінських рішень.

Дані, що обробляються в інформаційній системі МНК, надходять до неї з різних внутрішніх і зовнішніх джерел і використовуються керівниками всіх рівнів для прийняття рішень, що можуть вплинути на ефективність операцій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Ця інформація корисна не лише для управлінської ланки, яка знаходиться в штаб-квартирі МНК. Вона дає змогу МНК впливати на економічне середовище, в якому функціонує її закордонна філія, допомагаючи останній підвищити ефективність своєї діяльності.

Аналітичні можливості інформаційної системи МНК дуже великі, оскільки до неї надходять дані від усіх дочірніх компаній і в різних видах. Крім того, система повинна постійно адаптовуватися до запитів користувачів, своєчасно реагувати на можливі зміни економічної ситуації, в якій працює МНК. Обсяг і якість інформації, яка надається управлінській ланці, повинні максимальною мірою сприяти досягненню коротко- і довгострокових цілей МНК і її дочірніх компаній. На рис. 9.1 відображено дані, які надходять і циркулюють в інформаційній системі МНК.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.1. Циркулювання даних в інформаційній системі