Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - Навчальний посібник (Гужва В. М., Постєвой А. Г.)

9.3. вимоги до проектування і впровадження інформаційних систем мнк

Протягом багатьох років у компаніях США дані, які стосуються операцій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, відображалися в рамках однієї облікової інформаційної системи. Причин тому було декілька. По-перше, експорт уже готової облікової інформаційної системи для її використання в закордонній філії корпорації набагато дешевший, ніж проектування нової системи. По-друге, виходячи з цілей контролю, бухгалтерії штаб-квартири МНК звіти від внутрішніх і закордонних компаній зручніше одержувати за однаковими формами. По-третє, вище керівництво МНК, як правило, ознайомлене з принципами будови внутрішньої облікової системи, тому її використанню за кордоном віддається перевага.

Водночас, застосування одноманітної системи для контролю діяльності закордонних дочірніх компаній нерідко виявляється неефективним. Річ у тім, що облікова система повинна проектуватись і функціонувати під впливом цілої низки зовнішніх чинників (політичних, економічних, соціальних, культурних і правових), які мають національні особливості. Простий експорт облікової системи не дає змоги врахувати ці чинники в повному обсязі й часто призводить до негативних наслідків.

Чотири основні функції фінансового контролю — вимірювання, комунікація, оцінювання та мотивація — мають враховувати особливості оточуючого соціально-економічного середовища будь-якої країни. На рис. 9.3 показано взаємодію функцій фінансового контролю і чинників зовнішнього середовища. Ці самі функції властві також іншим системам контролю, які застосовуються в МНК, у тому числі системам контролю виробництва і маркетингу.

 

Рис. 9.3. Концептуальна модель системи фінансового контролю в МНК

 

Приклад: МНК зі штаб-квартирою в США має кілька закордонних дочірніх компаній. Усі її підрозділи в США діють як автономні виробничі одиниці, метою функціонування яких є максимізація чистого прибутку в доларах США. Її закордонні компанії не мають повної автономії у прийнятті управлінських рішень. Їх основне завдання — постачання американським підрозділам напівфабрикатів. Для ефективного планування й контролю своїх закордонних операцій штаб-квартирі МНК по­стійно необхідна інформація про валютні курси, вимоги до експорту та імпорту виробів, податкову політику в різних країнах. Ця інформація не є обов’язковою для роботи на внутрішньому ринку, тобто при взаємодії з підрозділами, які функціонують у США.

Для оцінки діяльності закордонних філій такої МНК потрібні інші критерії, оскільки максимізація чистого прибутку в доларах США не є їхньою метою. Закордонні підрозділи повинні оцінюватись насамперед, як надійні та ефективні постачальники. Для того щоб зробити таку оцінку, штаб-квартирі корпорації потрібна принципово інша інформація про свої закордонні компанії, ніж про підрозділи, які функціонують у США.

Ще раз нагадаємо, що головною метою облікової інформаційної системи є надання інформації, яка необхідна для планування, контролю та оцінки діяльності фірми. Мультинаціональні корпорації можуть мати різну організаційну структуру управління, склад і спосіб взаємодії виробничих підрозділів. Інформація, необхідна для такого виробничого підрозділу, визначається цільовою функцією. Тому розробник облікової інформаційної системи для конкретної МНК повинен чітко уявляти собі характер її діяльності, особливості її організаційної структури, міру централізації (децентралізації), рівень повноважень керівників різного рангу, інформаційні потреби кожного з них для прийняття виважених управлінських рішень.

Розмір фірми, масштаби її господарської діяльності — це ще один із чинників, що визначає потреби в інформації. Для ке­рування великою компанією, яка має складну організаційну структуру, необхідна більш різноманітна інформація, ніж для невеликої за обсягом і сферою діяльності фірми.

Масштаб діяльності компанії безпосередньо пов’язаний з числом рівнів, на яких приймаються управлінські рішення. Залежно від прийнятої в компанії організації та філософії управління кожному рівню властива своя міра відповідальності й компетентності при вирішенні управлінських питань. Тому інформаційна система має забезпечувати всі рівні управління інформацією, яка різниться мірою деталізації, періодичністю надання, зорієнтованістю на ті чи інші аспекти діяльності.

Наприклад, великі МНК нерідко більш централізовані — в цьому разі вище керівництво в штаб-квартирі МНК віддає перевагу більш жорсткому контролю дій апарату управління підрозділів фірми. Навпаки, невеликі компанії можуть надавати більшу свободу дій своїм закордонним філіям; отже, інформація, необхідна для прийняття управлінського рішення, акумулюється на більш низькому рівні.

Розмір і організаційна структура компанії можуть також впливати на технологію проходження інформації від закордонної дочірньої компанії в штаб-квартиру МНК. Наприклад, якщо у великій МНК створено самостійний підрозділ із закордонних операцій, то інформація від компаній, які функціонують у Європі, спочатку надається керівництву європейського відділення, а потім керівництву підрозділу.

Отже, кожний із зазначених чинників має бути врахований при розробці інформаційної системи, яка б гарантувала в майбутньому якісне інформаційне забезпечення стратегічного планування, контролю й аналізу діяльності МНК.

Розвиток інформаційних систем пов’язаний з удосконаленням їх математичного і технічного забезпечення. Такі методи, як статистичний аналіз, лінійне програмування, регресивний аналіз значно підвищують ефективність використання інформації.

Коли корпорація здійснює свою діяльність в різних регіонах світу, територіальна віддаленість джерел інформації, як правило, впливає на її своєчасність, якість і вірогідність. Тому застосування комп’ютерів і електронних комунікацій дозволяє мати більш якісну інформаційну систему, яка забезпечить функціонування систем прийняття рішень значно вищого рівня.