Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - Навчальний посібник (Гужва В. М., Постєвой А. Г.)

5.2. структура даних edifact. загальні синтаксичні правила (стандарт Іso 9735)

Повідомлення EDIFACT належать до прикладного (7-го) рівня еталонної моделі OSI/ІSO. Усі повідомлення мають уніфікова­ний формат, який стандартно регламентує розміщення управляючих полів і спеціальних знаків, сегментів даних, складені й прості значення елементів даних.

У структурі повідомлень EDIFACT визначено такі загальні синтаксичні правила:

а) два рівня кодування повідомлень: рівень А — 7-бітовий код відповід­но до ISO 646; рівень В — 8-бітовий код відповідно до ISO 8859 або ISO 6937;

б) управляючий сегмент даних UNA є ідентифікатором початку кожного блоку повідомлень. Сегмент UNA визначає також типи використовуваних у цьому блоці розподільників (управляючих знаків) і їх функціональне значення;

в) другим за UNA йде UNB — кореневий сегмент даних користувача. У цьому сегменті вказується версія формату EDIFACT, організація, яка відповідає за її супроводження. Крім того, у сегменті UNB визначаються джерело та отримувач пові­домлень, дата й час передачі повідомлень, дата погодження паролей та інша службова інформація;

г) кожний набір (пакет) повідомлень користувача (набір фінансових, комерційних або адміністративних документів) починається з третього сегмента UNG. Сегмент UNG є обов’яз­ковим і вміщує інформацію про всі наступні повідомлення: джерело і отримувач набору повідомлень, класифікаційні індекси повідомлень та ін.;

д) кожне окреме повідомлення (документ) починається із сег­мента UNH, який є заголовком повідомлення. Заголовок пові­домлення містить його посилковий номер, тип повідомлення, номер версії або редакції;

е) кожне повідомлення закінчується сегментом UNT — ідентифіка­тором кінця повідомлення; в сегменті UNT наводиться інформація про кіль­кість сегментів у даному повідомленні, посилковий номер повідомлення;

є) набір повідомлень закінчується сегментом UNE, в якому вказується кількість повідомлень, посилковий номер набору повідомлень;

ж) блок повідомлень закінчується сегментом UNZ, у якому вказується кількість повідомлень або наборів повідомлень.

На рис. 5.2 показано загальну ієрархію повідомлень і структурних елементів EDIFACT.

 

 

Рис. 5.2. Ієрархічна структура повідомлень ЕDIFACT

Розподільники, які визначаються в сегменті UNA, можуть мати, наприклад, такий вигляд (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Позиція сегмента UNA

Тип розподільника

Розподільник

1

Розподільник компонентів елементів даних

:

2

Розподільник елементів даних

+

3

Десяткова крапка

.

4

Індикатор відміни синтаксису

?

5

Резерв для майбутнього використання

 

6

Розподільник сегментів

,

 

Деяке повідомлення може мати такий вигляд:

UNA:+.?!UNB+UNOA:1+125252+251218+910106:1228+DA1!UNH

Ідентичні за змістом сегменти (тобто сегменти з однаковими позначками) можуть набувати різних значень за допомогою кваліфікаторів або кодів. Наприклад, якщо NAD — позначка адресного сегмента, то в сегменті NAD+BY може міститися адреса покупця (BY — buyer), а в сегменті NAD+SE — адреса продавця (SE — seller). Поле з позначкою PFF (посилковий покажчик) містить покажчик (наприклад, BY або SE), який визначає значення полів у цьому сегменті. Наприклад, FII містить дані про банк і рахунок продавця, якщо RFF визначений як SE.

Розроблено детальні довідники сегментів, кодів і кваліфіка­торів, довідники елементів даних, які визначають семантику пові­домлень EDIFACT.

Наприклад, довідник елементів даних визначає основні пла­тіжні реквізити (табл. 5.2).

Таблиця 5.2

Сегмент EД

Значення EД

Формат

Код EД

NAD

Назва, поштова адреса

Сим., 1...35

3945

BNK

Назва банку, місто

Симв., 1...17

3918

BNK

Код за SWIFT

Симв., 1...11

3957

PAT

Терміни платежу

Симв., 1...35

4276

PAT

Терміни платежу, кодовані

Симв., 1...17

4277

PAI

Гарантія платежу, кодована

Кодов., 2

4837

PAT

Терміни платежу, тип

Кодов., 2

4839

У стандартному повідомленні визначаються чотири розділи даних: 1) заголовок; 2) позиційна секція; 3) субпозиційна секція; 4) секція підсумкових даних.

У заголовок повідомлення включаються дані, які описують комерційний або фінансовий документ загалом. Наприклад, для платіжного рахунку або накладної вказуються відомості про банк, вид валюти, дата платежу, ім’я та адреса платника, інфор­мація про сплату податку, дані про транспортування товару, дані про упаковку та ін.

У заголовку сегментна група 1 містить загальну адресну інфор­мацію про продавця або покупця:

NAD — ім’я та адреса;

LOC — ідентифікатор району (місцевості);

PFF — посилковий покажчик;

CTA — контактні дані (адреса, телефон);

FII — інформація про фінансову організацію.