Економіка праці - Навчальний посібник (Червінська Л. П.)

Список лІтературних джерел

1. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ. — М., Соцэкгиз, 1962. — 684 с.

2. Юнг К. Т. Психологические типы. — М., 1967. — 47 с.

3. Sillivan H. S. The collected Works of Harry  Stask. — N.Y., 1965. — 216 p.

4. Fromm E. Escape from Freedom. — N.Y., 1964. — 320 p.

5. Maslow A. N. Motivation and Personality. — 2-d, Ed. N.Y. — 1970. — 369 р.

6. Гиберт Д. Фон, Розенштиль Л. Вопросы теории и практики поведения людей // Пер. с нем. — М., 1987. — 43 с.

7. Mc Gregor D. M. The Human  side of enterprise. — in: Studies  in Personal and Indastrial. — 1964. P. 271. — 282.

8. Дятлов В. А. Основи кадрового менеджменту. — К.: Діло, 1995. — 176 с.

9. Бережная Е. Кадровая  политика  предприятия в условиях  економичес- кого кризиса // Бизнес-информ. — 1996. — № 5. — С. 27.

10. Платонов К. К. Вопросы психологии  труда. — М.: Медицина,  1970. —

105 с.

11. Румянцева  З. П., Соломатина Н. А. Менеджмент организации. — М.: ИНФРА, 1995. — 145 с.

12. Воронкова В. Г. Кадровий  менеджмент:  Навчальний посібник.  — К.: ВП «Професіонал», 2004. — 192 с.

13.  Гаврилюк  Л. А.  Економіка   праці:  Навчальний посібник.  —  Умань,

2004. — 386 с.

14. Грішнова О. А. Економіка  праці та соціально-трудові відносини: Під- ручник. — К.: Знання, 2004. — 535 с.

15.   Менеджмент   персоналу:   Навчальний  посібник   / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк  та ін.; Заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. — К.: КНЕУ,  2005. — 398 с.

16. Шекшня С. В. Управление персоналом  современной  организации. — М.: Бизнес-школа «Интел-синтез», 1996. — 300 с.

17. Гелбрейт Дж. Новое  индустриальное общество / Пер. с англ. — М.,

1969. — 67 с.

18. Макаренко  А. С. Педагогічна  поема. — К.: Державне  учбово-педаго- гічне видавництво «Радянська школа». — Т. 1. — 1958. — 711 с.

19. Шкільов О. В., Здоровцов І. О., Лобас М. Г. та ін. Аграрні соціально  —

трудові відносини. — К.: НВАТ «Агроінком», 1997. — 304 с.

20. Государство и рынок труда // Вопросы экономики.  — 1998. — № 9. —

156 с.

 

21. Лобатюк С. Реформа  системи оплати праці в Україні. Недоліки і роз- рахунки // Праця і зарплата. — 1994. — № 9. — С. 10–12.

22. Закон України «Про межу малозабезпеченості» // Урядовий кур’єр. —

1994. — № 161(456). — С. 3.

23. Дієсперов В. Продуктивність сільськогосподарської праці // Україна:

аспекти праці. — № 5. — 2000. — с. 30–34.

24. Кір’ян Т., Шаповал Н. Прожитковий мінімум: надія  чи розчаруван- ня? // Урядовий кур’єр. — 2001. — 5 лип., — 6 с.

25.  Аграрна  праця  та  соціальний   розвиток   села  / За  ред.  Бугуцько- го О. А. — К.: Урожай, 1996. — 302 с.

26. Федорняк  Л. С. Формування персоналу  сільськогосподарського під- приємства  // Актуальні  проблеми  розвитку  економіки  регіону:  Науковий збірник / За ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатсько- го національного університету  ім. В. Стефаника, 2008. — Вип. ІV. — Т. 1. —

285 с.

27. Статистичний щорічник  України  за 2006  рік  // За  ред. Осаулен- ка О. Г. — К.: Вид-во «Консультант», 2007. — 551 с.

28. Бугуцький  О. А., Дієсперов В. С. Проблеми сільськогосподарської пра- ці в Україні // Економіка  АПК. — 1998. — № 1. — С. 68.

29. Колот А., Осовий Г. Соціально-економічні аспекти реформування сис- теми оплати  праці в Україні  // Україна: аспекти праці. — 1995. — № 7–8. — С. 20–22.

30. Колот А. М. Оплата праці на підприємствах: організація  та вдоскона- лення // Україна: аспекти праці. — 1997. — № 1. — С. 18–20.

31. Лисогор Л. Роль матеріальної  мотивації  в забезпеченні  ефективності трудового потенціалу  України  // Україна: аспекти  праці. — 1996. — № 5. — С. 23–25.

32. Payment by Results. — Geneva / Пер. з англ. — 1979. — Р. 164.

33. Cusmano H. Manufacturing innovation: lesson from gap. Auto industry // Cambridge / Пер. с англ. — М.: 1982. — № 1. — Р. 23–29.

34. Мескон Н. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы  менеджмента  / Пер. с англ. М.: Дело, 1992. — 702 с.

35. Бовыкин В. Новый менеджмент. Управление предприятием на уровне высших стандартов. — М.: Экономика, 1997. — 366 с.

36. Матрусова Н. Т. Японія: материальное стимулирование в фирмах. — М.: Наука, 1992. — 78 с.

37. Довгань  Л. Е., Прохорова  П. І. Менеджмент персоналу.  —  К.: КПІ,

1995. — 158 с.

38. Горбунов А. В., Скирдонов В. А. Подготовка  кадров  руководителей и специалистов в странах Запада. — М.: Дело, 1991. — 296 с.

39. Завадський Й. С. Менеджмент.  — К.: УФІМБ, 1997. — 541 с.

Список літературних джерел

40. Червінська Л. П. Основи  мотивації  в менеджменті.  — Суми: Мрія-1

ЛТД, 1997. — 192 с.

41. Червінська Л. П. Фактори мотивації  персоналу  в менеджменті.  — К.: Правда Ярославичів, 1998. — 254 с.

42. Червінська Л. П. Чинники мотивації трудової поведінки. — Біла Церк- ва: Мустанг, 1999. — 84 с.

43. Червінська Л. П. Мотивація персоналу в менеджменті: стан, проблеми напрями  розвитку. К; Правда Ярославичів, 1997. — 203 с.

44. Червінська Л. П. Мотивація трудової діяльності в аграрній сфері. — К.: ПАРАПАН, 2003. — 322 с.